NL

aandrang {de}

volume_up
Bovendien moest de evaluatie binnen zes weken plaatsvinden op aandrang van de Commissie.
Moreover at the insistence of the Commission the evaluation had to be prepared within six weeks.
Helaas is op aandrang van ondermeer de EVP toegevoegd dat de vergoedingen in een ledenstatuut komen.
Unfortunately, at the insistence of the PPE Group, an addition was made to the effect that the payment of expenses should be covered in a Statute for Members.
Aandrang en politieke druk en zelfs het stellen van voorwaarden aan alle partijen blijft noodzakelijk om het proces in goede banen te leiden.
Pressure, political urging and even an insistence on preconditions is still needed to take the process forward.
Op aandrang van Europa hebben wij tevens afgesproken dat de speciale gezanten op gezette tijden bijeen zullen komen.
As a result of pressure from Europe, it was also agreed that the special representatives should meet regularly.
Aandrang en politieke druk en zelfs het stellen van voorwaarden aan alle partijen blijft noodzakelijk om het proces in goede banen te leiden.
Pressure, political urging and even an insistence on preconditions is still needed to take the process forward.
Afkicken, desnoods met forse aandrang, is nog steeds het beste middel ter bescherming van de gezondheid van de drugsverslaafde.
Kicking the habit, if need be with the use of strong pressure, is still the best way of protecting the health of drug addicts.
aandrang (ook: run, toeloop)
aandrang (ook: bloedaandrang)
aandrang (ook: spoed, urgentie)
En die aandrang, dat doel, heeft mijn leven echt veranderd.
And that urgency, that purpose, has really changed my life.
Ik herhaalde onze bezwaren tegen de wet en beklemtoonde dat wij vastbesloten zijn de belangen van de Europese Unie krachtig, vastberaden en met aandrang te verdedigen.
I reiterated our objections to the legislation and stressed our determination to defend European Union interests with vigour, determination and urgency.
Het is daarom positief dat de Europese Commissie op aandrang van de Scandinavische en de Duitse botenindustrie daarin verbetering wil brengen.
I therefore welcome the fact that the European Commission, at the instigation of the Scandinavian and German boat industry, want to improve that situation.

Voorbeeldzinnen voor "aandrang" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDat wil ik eigenlijk met aandrang beweren in de richting van de liberale fractie.
I really would make that point very strongly to the Liberal Group.
DutchDaarom vraag ik nog eenmaal met aandrang de zaken opnieuw recht te trekken.
That is why I would like to urgently request again that we get things back on an even keel.
DutchIk vraag dan ook met aandrang aan het Belgisch voorzitterschap om hier zijn tanden in te zetten.
I would therefore urge the Belgian presidency to tackle this issue with both hands.
DutchIk vraag derhalve met aandrang dat een paragraaf over de regio's wordt opgenomen.
I would therefore urge you to include a paragraph on regions.
DutchIk wil toch nog eens de commissaris met aandrang vragen wat zijn voornemens voor de toekomst zijn.
I should like once again to press the Commissioner on his future intentions.
DutchBovendien moest de evaluatie binnen zes weken plaatsvinden op aandrang van de Commissie.
Moreover at the insistence of the Commission the evaluation had to be prepared within six weeks.
DutchTot slot stelt zich met aandrang de vraag wat er gedaan kan worden om de Grondwetstekst mogelijk te maken.
Finally, we need to ask what can be done to make the constitutional text possible?
DutchIk zou u dan ook met aandrang willen verzoeken de twee voornoemde amendementen te steunen.
So I urge you most sincerely to endorse these two amendments.
DutchMet aandrang zou ik de Raad en de Commissie willen vragen om niet te wachten tot het vijf ná twaalf is.
I would urge the Council and the Commission not to wait until it is five past midnight.
DutchDaarom, mijnheer Papoutsis, vraag ik u met aandrang een beetje spoed achter de zaken te zetten.
That is why I am asking you today to make a little bit of progress in this field, Mr Papoutsis.
DutchDaarom wijs ik met aandrang op de zorg voor de mensenrechten.
This is why I would underline the need to safeguard human rights.
DutchDit ontwerpakkoord lijkt ons dan ook onaanvaardbaar en wij verzoeken de Raad met aandrang het te verwerpen.
We consider this draft agreement to be unacceptable and we call on the Council to reject it.
DutchEn die aandrang, dat doel, heeft mijn leven echt veranderd.
And that urgency, that purpose, has really changed my life.
DutchRest ons de kandidaat-landen en met name Polen met meer aandrang aan te zetten tot ratificatie.
We still have an unquestionable duty to insist more firmly that the candidate countries ratify the Protocol, starting with Poland.
DutchOp aandrang van Europa hebben wij tevens afgesproken dat de speciale gezanten op gezette tijden bijeen zullen komen.
As a result of pressure from Europe, it was also agreed that the special representatives should meet regularly.
DutchIk pleit dan ook met alle aandrang ervoor dat alle invloed wordt aangewend opdat de heer Van Buitenen teruggeplaatst wordt.
I would therefore strongly urge that we should use all our influence to ensure that Mr Van Buitenen is reinstated.
DutchIk nodig beide instanties met aandrang uit om er iets tastbaars, iets concreets, om er iets constructiefs mee te doen.
I urge both institutions to turn it into something tangible, something concrete, and to do something constructive with it.
DutchZo dragen we bij tot een grotere welvaart in de regio, hetgeen de verwachting wettigt dat de aandrang om te migreren zal afnemen.
By doing that we contribute to increased prosperity in the region and hopefully reduce the pressures for migration.
DutchAandrang en politieke druk en zelfs het stellen van voorwaarden aan alle partijen blijft noodzakelijk om het proces in goede banen te leiden.
Pressure, political urging and even an insistence on preconditions is still needed to take the process forward.
DutchAfkicken, desnoods met forse aandrang, is nog steeds het beste middel ter bescherming van de gezondheid van de drugsverslaafde.
Kicking the habit, if need be with the use of strong pressure, is still the best way of protecting the health of drug addicts.