NL

aanbrengen [bracht aan|aangebracht] {werkwoord}

volume_up
Indien amendement 4 wordt aangenomen, verzoek ik u het nodige te doen opdat de diensten de vereiste technische wijzigingen aanbrengen en de desbetreffende overweging aanpassen.
If Amendment No 4 is adopted, I would ask that the necessary steps be taken to enable Parliament's services to carry out the technical adjustments needed to adapt the corresponding recital.
Het gaat erom dat we rechtsstelsels kunnen vergelijken en dat we verbeteringen kunnen aanbrengen.
It is about being able to compare legal systems and bring about improvements.
Zij zullen ze aanbrengen en ze eraan koppelen.
They will bring it and link it in.
Tot voor kort leek het dat in Duitsland de magneetzweeftechniek opnieuw scheidingen in het spoorwegnet zou aanbrengen.
Until recently, it seemed that in Germany magnetic levitation technology would bring about divisions in the rail network once again.
Ik deel het standpunt dat er verbeteringen zijn aangebracht in het landbouwbeleid.
I share the view that improvements have taken place in agricultural policy.
Er zal natuurlijk een aantal veranderingen worden aangebracht, vooral wat betreft de plaats waar de productie in de toekomst zal plaatsvinden.
Some changes will of course occur, especially regarding where production will take place in future.
Is zowel het aanbrengen van de identificatiemiddelenals het gebruik van het elektronische uitleesapparaat haalbaar op moeilijk begaanbaar terrein en met slecht weer?
Will both placing the identifier and using the electronic reader be feasible on difficult terrain and in adverse weather?
Verder zou ik toch een toevoeging willen aanbrengen aan het voorliggende verslag.
I would also like to add something to the report before us.
Laten wij eerst dit verslag aannemen en pas veranderingen op andere gebieden aanbrengen wanneer we daarmee geconfronteerd worden.
Let us agree on this report and then make changes in other areas as they come before us.
Dit zijn slechts enkele concrete voorbeelden van wijzigingen die we in dit vol onjuistheden zittende verslag hebben moeten aanbrengen.
These are just some concrete examples of changes that had to be made to a deeply flawed report.
Mijns inziens moet hier geen enkele wijziging aangebracht worden en moet het systeem enkel aangepast worden aan een groter aantal lidstaten.
I do not see that it needs changing, except to adjust to the circumstance of a larger number of countries.
Hij heeft me laten weten dat er sinds afgelopen februari per vergaderperiode correcties zijn aangebracht in de vergoeding van 120 leden.
He advised me that per part-session since February 120 Members have had their allowances adjusted as a result.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, beste collega's, de agenda sociaal beleid is een dynamisch programma en het kan dus voorkomen dat er wijzigingen in aangebracht moeten worden.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the Social Policy Agenda is a dynamic programme and, therefore, likely to be adjusted.
Er is al heel vaak gepleit voor het aanbrengen van reisgegevensrecorders.
The case for fitting VDRs has been made very often.
Dat is enkel mogelijk door het aanbrengen van veiligheidsgordels en de invoering van een verplichting tot het dragen van gordels.
This is only possible if safety belts are fitted and there is a requirement to wear them.
Op Europees niveau worden de eisen voor banden die op personenauto's moeten worden aangebracht, beschreven in richtlijn 92/23/EEG van 31 maart 1992.
At European level the specifications for tyres to be fitted to passenger cars are dealt with by Directive 92/ 23/ EEC of 31 March 1992.

Voorbeeldzinnen voor "aanbrengen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchOnze fractie wil enkele nuances aanbrengen en zal zijn verslag morgen steunen.
Our group will propose a few minor changes and then support his work tomorrow.
DutchWe zullen het controleren, mijnheer Valdivielso, en de nodige correcties aanbrengen.
We will check the list, Mr Valdivielso de Cué, and make the necessary correction.
DutchAmendement 15 is niet noodzakelijk omdat boeren de oormerken zelf kunnen aanbrengen.
Amendment 15 is not necessary because farmers can attach the ear tags themselves.
DutchVoorzitter, ik wil een drietal punten aanbrengen voor de top van Stockholm.
Mr President, I would like to make three points with regard to the Stockholm Summit.
DutchDat zijn de twee wijzigingen die ik in de Engelstalige versie zou aanbrengen.
Those are the two modifications I would propose to the English version.
DutchWij moeten ook nagaan welke wijzigingen wij in onze grondwet moeten aanbrengen.
We must also look at the changes we need to make to our constitution.
DutchIk vraag me echt af of we niet een kwaliteitsverbetering moeten aanbrengen.
I really wonder whether the time has not come to make a qualitative leap.
DutchWe kunnen dus geen wijzigingen aanbrengen die door de betrokken landen niet worden aanvaard.
We cannot therefore make modifications which are not accepted by the countries.
DutchIn plaats van deze klungelige apparaten, kunnen we nu een eenvoudige patch aanbrengen.
So instead of wearing these kludgy devices, we can put on a simple patch.
DutchIk reken erop dat het Parlement de enkele noodzakelijke nuances zal aanbrengen.
I am counting on Parliament to provide the few corrections needed.
DutchIk twijfel er echter niet aan dat wij verbetering kunnen aanbrengen in de huidige situatie.
However, I am sure that we are capable of improving the current situation.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil even een technische verduidelijking aanbrengen.
Mr President, I should simply like to clarify a technical detail.
DutchHet Europees Parlement moet de wissels aanbrengen naar een ecologische energiehervorming.
The European Parliament must set a course for ecological energy reform.
DutchDe Raad heeft echter gemeend enkele wijzigingen te moeten aanbrengen.
The Council considered, however, that it should make some modifications.
DutchHet gaat erom dat we rechtsstelsels kunnen vergelijken en dat we verbeteringen kunnen aanbrengen.
It is about being able to compare legal systems and bring about improvements.
DutchWij mogen hierin geen veranderingen omwille van de korte termijn aanbrengen.
But what is important is for us to maintain the employment strategy without chopping and changing.
DutchIk moet namelijk mondeling een correctie op ons amendement aanbrengen.
The fact is that I need to make an oral correction to our amendment.
DutchHij mag dan het EG-kenmerk aanbrengen en dat biedt hem een voordeel.
That is then the CE symbol and it gives him an advantage, if you like.
DutchVerder zou ik toch een toevoeging willen aanbrengen aan het voorliggende verslag.
I would also like to add something to the report before us.
DutchDat zal veel moeite kosten, tenzij we enkele ingrijpende veranderingen aanbrengen.
With great difficulty, unless we make some radical changes.