NL

à {voornaamwoord}

volume_up
à (ook: bij, elk, ieder)
Ik zou graag over elke A kort even praten.
I'd love to just talk about each one briefly.
Deze mensen hebben nu beiden vier vrienden, Maar de vrienden van A kennen elkaar, en de vrienden van B niet.
Now, those people both have four friends, but A's friends all know each other, and B's friends do not.
Als je daar de kosten voor de BSE bij optelt, krijgen de boeren in het VK een bedrag van niet minder dan 17.000 à 18.000 per jaar.
If you add the cost of BSE to that, UK farmers are each getting something like ECU 17, 000 or 18, 000 per annum.
EN

vis-à-vis {bijwoord}

volume_up
We too are not always in the most credible position, including vis-à-vis Turkey.
Wij bevinden ons ook niet altijd in een buitengewoon geloofwaardige positie, ook niet tegenover Turkije.
It is also a commitment vis-à-vis the Council.
Dit is ook een verplichting tegenover de Raad.
There are objective reasons why Hungary is today in a favourable position vis-à-vis Europe.
Dat Hongarije zich tegenover Europa vandaag in een gunstige positie bevindt, heeft objectieve redenen.
vis-à-vis
It can also benchmark the standardisation process vis-à-vis our main trading partners and study market effects.
Ook zou zij het normalisatieproces kunnen benchmarken vis-à-vis onze belangrijkste handelspartners en de studie van het markteffect maken.
She stands vis-a-vis in front of the victim at the right-hand side, bending its abdomen and inserting a single egg, a single egg into the body fluids of the aphid.
Ze staat vis-à-vis voor het slachtoffer aan de rechterkant, buigt haar onderlijf en legt een enkel ei, een enkel ei in de lichaamssappen van de bladluis.

Voorbeeldzinnen voor "à" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe Commissie is niet a-priori tegen schuldverlichting voor middeninkomenslanden.
The Commission is not against debt relief in favour of middle-income countries.
DutchSlechts gemiddeld vijf à zeven procent van de Europese burgers woont in de bergen.
Between 5 and 7 % of the European citizens live in mountain regions, on average.
DutchWat ik wil, waartoe ik oproep zijn helemaal geen economische sancties à la Irak.
What I want, the appeal that I am making, is not for economic sanctions à la Iraq.
Dutch- B5-0452/2003, ingediend door de heer Staes e.a., namens de Verts/ALE-Fractie.
– B5-0452/ 03 tabled by Bart Staes and others, on behalf of the Verts/ ALE Group.
Dutch~~~ DigiNotar is een C.A..
So how do people die as the result of a hack like this? Well DigiNotar is a C.A.
DutchB5-0594/2002 van de heer Sjöstedt e.a., namens de GUE/NGL-Fractie, over Soedan;
B5-0594/ 2002 by Mr Sjöstedt and others, on behalf of the GUE/ NGL Group, on Sudan;
DutchDaarom ook zijn alleen de paragrafen 6a en 6b van amendement 154 acceptabel.
For these reasons, only paragraphs 6a and 6b in Amendment No 154 are acceptable.
Dutch- B5-0453/2003, ingediend door de leden Messner e.a., namens de Verts/ALE-Fractie.
- B5-0453/ 2003 by Reinhold Messner and others, on behalf of the Verts/ ALE Group.
DutchO.a. heeft SEM 2000 zich tot 23 diensten uitgestrekt, waarvan 8 op A2-niveau.
SEM 2000 has for example taken up 23 of the positions of which 8 are on A2-level.
DutchB5-0634/2000 van de heer Wurtz e.a., namens de GUE/NGL-Fractie, over Venezuela;
B5-0634/ 2000 by Mr Wurtz and others, on behalf of the GUE/ NGL Group, on Venezuela;
DutchDeze grenswaarde is ook de waarde die nu wordt gepresenteerd in o.a. Denemarken.
This limit value is also being proposed in Denmark, for example, at the present time.
DutchEn gedurende de rest van hun leven mediteren ze zo'n drie à vier uur per dag.
And then, the rest of their life, they will do that three or four hours a day.
DutchOm een atoombom te maken heeft men slechts drie à vijf kilogram plutonium nodig.
It only takes 3 to 5 kilograms of nuclear plutonium to make a nuclear bomb.
DutchIn amendement 650 op begrotingslijn A-360 moet het eindbedrag 38.219.720 euro zijn.
In Amendment 650 on budget line A360, the final amount should read EUR 38 219 720.
DutchB5-0560/2002 van de heer Messner e.a., namens de Verts/ALE-Fractie, over Nepal.
B5-0560/ 2002 by Mr Messner and others, on behalf of the Verts/ ALE Group, on Nepal.
DutchDe Gemeenschap voorziet zelf in 50 à 60% van de behoefte aan deze producten.
The Community's level of self-sufficiency in this area is between 50 and 60 %.
DutchIk wil beginnen met een verhaal, a la Seth Godin, van toen ik 12 jaar oud was.
I want to start with a story, a la Seth Godin, from when I was 12 years old.
DutchNu al is 50 à 60 % van de landbouwuitgaven bestemd voor structurele aanpassingen.
Already, between 50 % and 60 % of agricultural expenditure is of a structural nature.
DutchDat gat, de beroemde grijze zone, levert nu soms een à twee jaar vertraging op.
This gap, the famous grey zone, is sometimes giving rise to one or two years ' delay.
DutchIn het Europa " à la carte " kunnen sommige landen alleen een volledig menu bestellen.
In an à la carte Europe, we will then have some nations eating from the set menu.