HU

vállal {werkwoord}

volume_up
1. algemeen
Feltápászkodott, s vállal meglökött valamit, ami eldőlt.
He staggered upright, and his shoulder struck something that tottered with the impact.
Késlekedés nélkül reagált; vállal nekivezette Farant a fehér kancának.
He reacted instantly, driving Faran's shoulder against the white palfrey.
A vén farmer üvöltve csapta félre a nemes fegyverét és vállal előre megindult felé.
Snarling, the old farmer beat it aside and shouldered for-ward.
Az Unió jogosan vállal szerepet az éghajlat-változási kérdések kezelésében, és példát kell mutatnia, irányt kell szabnia más országok számára.
The EU has a legitimate role in tackling climate change and it needs to set an example and provide guidance to other countries.
Remélem, a Parlament tevékeny szerepet vállal majd ebben a stratégiában.
I hope that Parliament will take an active role in this strategy.
Nekem ő nem parancsol, de felelősséget sem vállal értem.
I take no orders from him, and he takes no responsibility for me.
Biztos vagyok abban, hogy a Parlament aktív szerepet vállal majd ebben a döntéshozatali folyamatban.
I am sure Parliament will take an active part in this decision-making process.
Remélem, a Parlament tevékeny szerepet vállal majd ebben a stratégiában.
I hope that Parliament will take an active role in this strategy.
Nekem ő nem parancsol, de felelősséget sem vállal értem.
I take no orders from him, and he takes no responsibility for me.
Biztos vagyok abban, hogy a Parlament aktív szerepet vállal majd ebben a döntéshozatali folyamatban.
I am sure Parliament will take an active part in this decision-making process.
Dániában például a lakosság 18%-a vállal ilyen módon munkát, vagy van ilyennel kapcsolata.
In Denmark, for example, up to 18% of the population undertake work of this nature or have had contact with it.
Végezetül, az Európai Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy három hónapon belül jelentést nyújt be a jogalkotási kezdeményezéseiről.
Finally, the European Commission will undertake to submit a report on its legislative initiatives within three months.
Örülök, hogy az Európai Unió úttörő szerepet vállal a környezetvédelemben, ez mindannyiunk hasznára válik majd.
I am delighted that the European Union is undertaking this pioneering work to protect the environment - it will benefit each and every one of us.
2. "felelősséget"
A világ egyéb régióitól eltérően az Európai Unió megérti az éghajlatváltozás elleni küzdelem fontosságát és úttörő szerepet vállal benne.
(RO) Unlike other regions in the world, the European Union understands and assumes a pioneering role in the battle against climate change.
A Bizottság felelősséget vállal az alkalmazandó előírásokért és annak ellenőrzéséért, hogy a tagállamok tiszteletben tartják-e a költségvetési rendelet szabályait.
The Commission assumes responsibility for the standards applicable and checking that Member States respect the terms of the Financial Regulation.
Az első az, hogy a Tanács reméli, hogy az afgán kormány nagyobb felelősséget vállal magára az afganisztáni újjáépítési és fejlesztési folyamatban.
The first is that the Council hopes that the Afghan Government will assume a greater share of the responsibility for Afghanistan's reconstruction and development process.

Voorbeeldzinnen voor "vállal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianDe mégis jobban örültem volna egy magányos diáknak, aki vállal egy év mulasztást.
But I would still rather have an unattached college boy taking a year off.
HungarianAz Európai Bizottság nem vállal felelősséget a külső webhelyek nyelvpolitikájáért.
The European Commission is not responsible for the language policy of external websites.
HungarianAz elnökség kötelezettséget vállal, és mindent megtesz ezen célok elérése érdekében.
The Presidency is committed and will do everything to reach these targets.
HungarianNem tudta pontosan, miért, de úgy érezte, ha marad, óriási veszélyt vállal magára.
He was somehow convinced that to stay, however, could be very dangerous.
HungarianAz Európai Unió (EU) úttörő szerepet vállal a társadalmi változások beindításában.
The European Union (EU) plays the role of a trigger in social change.
HungarianEgy ember, akit alig ismerek, kockázatot vállal értem nem is tudom, mit mondjak.
A man I hardly know, taking risks for me--I don't know what to say.
HungarianTervezi-e miniszterelnök úr, hogy részt vállal az Oslo-folyamat folyamatában?
Does the Prime Minister intend to act in the continued Oslo process?
Hungarian- Te az a fajta férfi vagy, akinek nem szabad vállal nia semmiféle családi köteléket.
You're the sort of man who ought to have kept clear of domestic ties.
HungarianÖrülünk, hogy az ASEAN ilyen aktív szerepet vállal a nemzetközi erőfeszítések koordinálásában.
We are pleased with ASEAN's active role in coordinating international efforts.
HungarianOlyan Európát, Európai Uniót szeretnék látni, amely felelősséget vállal az emberi jogokért.
I want to see a Europe, an EU, that takes responsibility for human rights.
HungarianKéslekedés nélkül reagált; vállal nekivezette Farant a fehér kancának.
He reacted instantly, driving Faran's shoulder against the white palfrey.
HungarianÜdvözöljük azt a tényt, hogy Pakisztán nagyobb felelősséget vállal a saját biztonságáért.
We welcome the fact that Pakistan is taking greater responsibility for its own security.
HungarianAz EU a több országot érintő adóelkerülés visszaszorításában is szerepet vállal.
The EU also has a role in preventing cross-border tax evasion.
HungarianAz EU alapvető szerepet vállal az újfajta irányítás létrehozására tett erőfeszítésekben.
The EU plays a crucial role in the efforts to create a new governance.
HungarianA kultúrák közötti párbeszéd támogatásában igen komoly szerepet vállal a British Council.
One institution which does much to promote intercultural dialogue is the British Council.
HungarianMert bátor, mert minden kockázatot vállal, és azonkívül nagy színészi tehetség.
She was brave, didn't mind taking risks, and could act a part.
HungarianMindegyik intézkedés több projekt megvalósítására vállal kötelezettséget, különösen most.
All measures will commit realisation of more projects, especially now.
HungarianA hiteles fordításokat bejegyzett fordító végzi, aki garanciát vállal a fordítás pontosságára.
Certified translations come with a guarantee of accuracy from a registered translator.
HungarianA vén farmer üvöltve csapta félre a nemes fegyverét és vállal előre megindult felé.
Snarling, the old farmer beat it aside and shouldered for-ward.
HungarianDe hát valószínűleg nem tudta, mit vállal, amikor feleségül jött hozzám.
But she did know, I think, what she might be letting herself in for.