HU

nagyjából {bijwoord}

volume_up
A két megállapodás definíciója nagyjából egyező.
The definitions of those two arrangements are more or less the same.
Nagyjából ugyanezt a választ kaptam az írásban benyújtott kérdéseimre is.
You gave me more or less the same reply to my written questions.
Jelen pillanatban nagyjából három változat közül választhatunk.
At present, we have more or less three options.
A beszéd nagyjából az energiáról szól majd, de az olaj egy jó kiindulási pont.
The talk will be broadly about energy, but oil's a good place to start.
A rendelkezésre álló egyenleg nagyjából a 2008. évi szinten lesz, ami 135 millió euró volt.
The available balance will, broadly speaking, be at the 2008 level, which was EUR 135 million.
Tény, hogy a teljes globális jégtömeg nagyjából változatlan.
The fact is that total global ice mass is broadly constant.
Arra van szükség, hogy egy olyan utat találjuk, amely nagyjából középen található.
It is necessary to devise and to identify a route that takes you, broadly speaking, down the middle.
A rendelkezésre álló egyenleg nagyjából a 2008. évi szinten lesz, ami 135 millió euró volt.
The available balance will, broadly speaking, be at the 2008 level, which was EUR 135 million.
Nagyjából semmi nem történik a kulcsfontosságú problémák: a klímaváltozás, a torlódás és a balesetek tekintetében.
Broadly speaking, nothing is being done about the key problems: climate change, congestion and accidents.
Ez a jelentés nagyjából-egészéből a helyes irányba halad - kevés kritizálható pontot tartalmaz.
This report, by and large, moves in the right direction - there is little to criticise.
Nagyjából véve mi a véleménye az Olive Branchról?
Taken by and large, what is your considered opinion of the Olive Branch?
A válasz nagyjából-egészében mind a nyolcszor ugyanaz volt.
By and large the answer had been the same each time.
És nagyjából abba a körbe van bekorlátozva.
And it's kind of constrained by that circle.
A hangtechnika nagyjából tisztességes volt.
The sound system was kind of decent.
Mindezt tudjuk és nagyjából automatikusan tesszük.
We all know it, and we do it kind of automatically.
nagyjából
Nagyjából erősítette meg Albert Davies, a másik utaskísérő.
Thereabouts, said Albert Davis, the other steward.
Ami őt magát illeti, nagyjából évi nyolcszáz fontból élt.
For himself he lived upon eight hundred a year or thereabouts.
Nagyjából öt láb magasak, vagy ottan körül.
Five feet tall or thereabouts.

Voorbeeldzinnen voor "nagyjából" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianÖt bolygó, nagyjából azonos méretűek, ötszöget alkotva keringenek egymás körül.
Five worlds all about the same size, orbiting in a pentagon around each other.
HungarianAz Europol azt mondja, hogy tavaly nagyjából 500 terrortámadás történt az EU-ban.
Europol tells us that there were almost 500 terrorist attacks in the EU last year.
HungarianÉs nyilvánvalóan minden betű nagyjából durván egyenlő gyakorisággal fordul elő.
And obviously each of these letters comes off about roughly equally frequent.
HungarianEz nagyjából 100 millió EUR-val növelné az EU-ba irányuló pakisztáni importot.
This would yield an increase in EU imports from Pakistan of about EUR 100 million.
HungarianTudom, hogy a testmagasságot nagyjából meg tudja állapítani a lépés hosszából.
His height I know that you might roughly judge from the length of his stride.
HungarianAaron nagyjából akkor futott be a rendőrséggel együtt, amikor Michaelt kihúzták.
Aaron had arrived about the time they were bringing Michael around So had the police.
HungarianNagyjából hatvan méter magasan lehettek, de továbbra is meglepen gyorsan emelkedtek.
They were about sixty metres up by now, and gaining height at a respectable rate.
HungarianA meccs 1-1-gyel ért véget, nagyjából akkor, amikor Popov megrendelte második sörét.
The football game ended in a 1-1 tie around the time Popov ordered a second pint.
HungarianAbból a nagyjából 29 millió génből csak körülbelül 24 ezer van a mi a genomunkban.
Of those roughly 29 million genes, we only have around 24,000 in our genome.
HungarianA 2420-as évekre az alkalmazottak személyi űrlapja nagyjából így nézett ki:
By the 2420's this form of employment application blank had become a commonplace:
HungarianMindkét oldalán nagyjából tíz-tizenkét szalmatetős kunyhó állt, ahol a búvárok laktak.
On each side was a group of a dozen or so thatched-roof huts where divers roomed.
HungarianNem vagyunk persze tökéletesek, de úgy nagyjából-egészéből mégiscsak jók vagyunk.
Not perfect, maybe, not without flaws, but we're the good guys, all right.
HungarianSzép, csendes, isten háta mögötti hely, és a távolság is nagyjából megfelelő.
It's a nice, quiet, out-of-the-way sort of place, and the dis-1 tance is about right.
HungarianÖt perccel későőbb Lazarev nagyjából ugyanígy tett a folyosó másik végén.
Five minutes later, at the other end of the corridor, Lazareff did much the same.
HungarianDe át tudom változtatni őket homokká, ami nagyjából ugyanazt eredményezi.
But I can change them into sand - which amounts to the same thing, doesn't it?'
HungarianA hajók nagyjából védelmi rombuszban helyezkedtek el a zászlóshajó körül.
His ships were roughly arranged in a wide protective diamond around the flagship.
HungarianHa biztonságban kijutunk az országból, nagyjából egy héten belül értesítjük magukat.
If we make it safely out of the country, you'll be notified in a week or so.
HungarianWise harmincnégy embert számolt meg, nagyjából fele férfi, fele nő arányban.
Wise counted thirty-four people, about evenly divided between men and women.
HungarianMost ugyanazt a genomprojektet nagyjából kettő-nyolc óra alatt meg tudjuk csinálni.
We can now do that same genome project in the order of two to eight hours.
HungarianSzűk volt, és úgy tűnt, hogy nagyjából percenként felcsusszan néhány milliméterrel.
It was tight and seemed to slide upward just a fraction of an inch every minute or so.