"megosztja" vertalen - Engels

HU

"megosztja" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megosztja" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megosztja" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianAz irányelvjavaslat mégis megosztja az európai közvéleményt, ahogy a Parlamentet is.
Nevertheless, the proposed directive divides European public opinion, as it does Parliament.
HungarianDeck természetesen pontosan tudja, hogy hol vannak, és megosztja velem az ismereteit.
Deck, of course, knows where they are, and he shares this knowledge.
HungarianHölgyeim és uraim, a Tanács úgy határozott, hogy megosztja a jogalapot.
Ladies and gentlemen, the Council has decided to divide the legal basis.
Hungarian. - Nem szerencsés, hogy az Európai Uniót megosztja a koszovói kérdés.
in writing. - It is unfortunate that the European Union stands divided on the issue of Kosovo.
HungarianLétezik egy feltételezés, miszerint a pénzt megosztja más terroristaszervezetekkel.
One theory believes he shares it with other terrorist groups.
HungarianA szélsőségesség az embereket és a társadalmi csoportokat nem összehozza: hanem megosztja.
Extremism does not unite people and social groups: it divides them.
HungarianAzt mondtad, hogy ilyenkor a legjobb, ha megosztja az érzéseit másokkal.
You said it was best to share your feelings with other people.
HungarianTudod, a topless jóslás egy kicsit megosztja az embereket.
Well, believe it or not, some people still frown on topless fortune telling.
HungarianNem fogok egy olyan kérdéshez ragaszkodni, amely jelenleg - számomra nyilvánvalóan - megosztja a véleményeket.
I will not insist on what, for me, is obviously a divisive issue at this stage.
HungarianWallace, akivel megosztja a házat... és én együtt jöttünk el.
Afterwards, Claire, Hester-- Miss Wallace, who shares the cottage-- and I, we came out together.
Hungarian- Egy nagy praxisú, agyonhajszolt orvosnak szüksége van feleségre, valakire, aki megosztja a gondjait, és nem túl fiatal.
A busy hard-working doctor needs a wife -- someone sympathetic -- not too young.
HungarianA népszavazás árnyoldala az, hogy egyben megosztja a lakosságot.
The downside is that it also divides the population.
HungarianAki megosztja magával az irodalmi ízlését és az életmódját.
Able to share your literary tastes and your way of life.
HungarianVan azonban Európában egy híd, amit ugyan Barátság hídnak neveznek, mégis megosztja az embereket.
There is, however, a bridge in Europe which, although it is called Bridge of Friendship, still divides people.
Hungarian- Szép magától, hogy megosztja velem a titkot - mondtam.
'It's good of you to share the secret with me,' I said.
HungarianMiközben Görögország válságában megosztja felelőssége terhét, európai vezetőink is megosztják a saját felelősségüket.
While Greece shares its burden of responsibility in its crisis, our European leaders share theirs as well.
HungarianTehát ennek ismeretében, foglalkozni fog ezekkel a kérdésekkel és megosztja velünk, hogy milyen következtetésekre jutott?
So, in the light of that, will you address the issues and tell us what lessons you have learned from that?
HungarianOlyan politikai berendezkedést kell létrehozni, amely nem kizárólagosságra tör, hanem megosztja a hatásköröket.
We need to create the kind of political structures that do not strive for exclusivity but share areas of competence.
HungarianA kérelmével foglalkozó ország hatósága megosztja igénylését valamennyi, az Ön ügyében illetékes országgal.
The authority in the country in which you apply will share your application with all countries that are competent in your case.
HungarianA mi lelkészünk nagyon tudós úriember Oxfordban végzett, nem pedig Milchesterben, és igenis megosztja velünk a tudását.
Our Vicar's a highly educated gentleman--Oxford, not Milchester, and he gives us the full benefit of his education.

Andere woorden

Hungarian
  • megosztja

Meer vertalingen in het Duits-Nederlands woordenboek.