"megosztó" vertalen - Engels

HU

"megosztó" in het Engels

HU megosztó
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

megosztó
A megosztó kérdések elkerülésével sikerült csökkenteni a különbségeket.
Far from skirting around divisive subjects, we managed to reduce our differences.
Oroszország önmagában is megosztó kérdés az Európai Unióban.
Russia itself is a divisive issue in the European Union.
Együtt kell működniük az összetartás nevében, és felül kell kerekedniük a megosztó versengésen.
They must work together, create a common esprit de corps and overcome divisive competition.

Voorbeeldzinnen voor "megosztó" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianA többnyelvűség közös nevező kell, hogy legyen, nem pedig az Európai Uniót megosztó tényező.
Multilingualism must be a common denominator, not a factor of division for the European Union.
HungarianMost rátérnék a bennünket mélyen megosztó kérdésekre.
I now wish to turn to the issues on which we are deeply divided.
Hungarian(LT) Jelképes, hogy 20 évvel az Európát megosztó fal leomlása után ma az Európa 2020-ról beszélünk.
(LT) It is symbolic that 20 years after the fall of the wall that divided Europe, today we are talking about Europe 2020.
HungarianAz MIT nyílt programkódja, amely szintén hatalmas tartalom-megosztó hely, hasonló látogatottsággal bír.
MIT open courseware, which is another large open-content site, gets a similar number of hits, but how do we protect this?
HungarianAz első hívások az idősebb, egész nap tévét néző és értesüléseiket egymással telefonon megosztó emberektől jöttek.
To the average citizen what he saw was incom- prehensible at first, and as a result, few took any action at all.
HungarianAz idegen akarat, a húst hússal megosztó, szentségtelen valami visszahúzódott, Matthew Carse elméje befogadta az árnyat.
The alien presence, the unholy sharing of the flesh, were gone and the mind of Matthew Carse closed over the shadow and hid it.
HungarianA bennünket politikailag nem leküzdhetetlen mértékben megosztó másodlagos kérdések nem akadályozhatják a jóváhagyást.
Those secondary aspects that divide us politically to an extent that is not insurmountable must not be allowed to prevent this approval.
HungarianA jelentést azonban nem arra kell használni, hogy megerősítsük a múltban Európát megosztó ügyben képviselt, jól ismert álláspontunkat.
However, this report must not be used to reiterate our well-known positions on an issue that has divided Europe in the past.
HungarianA kettő elválaszthatatlanul összekapcsolódott: a Németország által indított és elvesztett háború, és az Európát megosztó vasfüggöny.
The two things are inextricably linked: the war which was started and lost by Germany and the Iron Curtain which divided Europe.
HungarianAz identitáspolitika megosztó.
HungarianMinden egyéb mellett, megosztó politikával szociális problémákat teremtenek a hajóipar munkavállalói és a szigetrégiók lakosai számára.
Apart from anything else, they divisively create social problems for workers in the shipping industry and residents of island regions.
HungarianÚgy vélem, hogy a kontinenst még mindig megosztó falak lebontása gyorsítja a reform és megbékélés folyamatát Európának ezen a tájékán.
I believe that dismantling the walls which still divide the continent will boost the process of reform and reconciliation in this part of Europe.
HungarianAz egyes politikákat elválasztó, alapokat felosztó és szerepeket megosztó intézkedések pontosan úgy kudarcot fognak vallani, mint a legutóbbi stratégia.
All measures which separate individual policies, split up funds and divide roles will end in the same failure as the last strategy.
HungarianNincsenek frakciókat megosztó nagy eltérések, és ezért én köszönettel tartozom, mint a jelentéstevő, az összes parlamenti frakciónak.
There are no major differences dividing political groups. I would therefore, as rapporteur, like to thank all the political groups in Parliament for this.
HungarianAz EU és Brazília közötti stratégiai partnerség véleményem szerint nem fog megosztó hatással járni a régióközi kapcsolatokban a Mercosur régió egészére nézve..
The strategic partnership between the EU and Brazil should not, in my view, cause divisions in the en bloc approach of the Mercosur region.
HungarianMegvitathatom Önökkel, mert úgy vélem, hogy a szabad, vélemény-ütköztető, és megosztó viták nagymértékben hozzájárulnak egy erősebb európai demokratikus térhez.
I can discuss it with you because I believe that free, confrontational and controversial debates are a good contribution to a stronger European democratic space.
HungarianAzok, akik felépítették Európát, ezt egy hosszú távú elképzelés és - a bennünket megosztó testvérgyilkos háborúk után - a konkrét politika jelentőségének tudatában tették.
The people who constructed Europe did so with a long-term vision and a keen sense - following the fratricidal wars that divided us - of the importance of specific policy.