HU magatartás
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

volume_up
behaviour {znw.} [Br. Eng.]
Ez a magatartás a szudáni kormányt a feltételezett bűnösök tettestársává teszi.
Such behaviour makes the Sudanese Government an accomplice of these alleged criminals.
Valójában mikor vezetnek e szankciók a magatartás megváltoztatásához?
When do sanctions actually lead to a change in behaviour?
Az új rendelkezés lehetővé tenné az ilyen magatartás folytatását és legalizálását.
The new provision would allow such behaviour to continue and put it on a legal footing.
Nyilvánvalóan olyan magatartás volt, amivel Mr. Bradley gyakran szembekerült.
It was obviously an attitude with which Mr Bradley had frequently had to cope.
Ez a fajta magatartás nem segít nekünk a közös piac megerősítésében.
This is not the sort of attitude that will help us strengthen the common market.
Nem lehet, hogy ez túlságosan tétova magatartás egy ilyen rendszerrel szemben?
Is this not too demure an attitude to take in respect of a regime like this?
volume_up
behavior {znw.} [Am. Eng.]
Radikális magatartás-módosítás, életfogytiglani munkatelep, és így tovább.
Radical behavior modification, permanent imprisonment under Earthservice utilization, and so forth.
A gyerekeknél egyébként a szkizoid magatartás nagyon gyakori.
You know, schizoid behavior is a pretty common thing in children.
Bajos lenne azt állítani, hogy az effajta magatartás különösebben hasonlítana az olyan ember viselkedéséhez, akinek gerincsérülése van.
He had missed the mark with his feigned illness, for his behavior was scarcely that of a man who had dislocated his spine.
Tiszthez és úriemberhez méltatlan magatartás.
Conduct unbecoming to an officer and gentleman.
Harmadszor azt is megállapítottuk, hogy a büntethetőségnek legyen előfeltétele a jogellenes magatartás.
Thirdly, we also laid down that punishability would presuppose unlawful conduct.
Úgy vélem továbbá, hogy az ilyen magatartás ellen fel kell lépni.
I also believe that action needs to be taken against such conduct.
magatartás (ook: életszemlélet)
magatartás (ook: viselkedés)
magatartás (ook: viselkedésmód)
magatartás (ook: viselkedés, fedőnév, mozgalom, arc)
volume_up
front {znw.}
magatartás (ook: irányvonal)
magatartás (ook: viselkedés, mód, stílus, hangnem)
volume_up
manner {znw.}
A viselkedés sehol nem volt méltóságteljesebb, a magatartás kifinomultabb, mint Falu Ffailben.
Nowhere was conduct more graceful nor manners more exquisite than at Falu Ffail.
jajveszékelt és közben azon igyekezett, hogy a szemében ne a zavar látszódjék, hanem csak a szokott lustán-vidám magatartás.
But, damn it, that spoils it, he complained, fighting to keep the uneasiness out of his eye, fighting to retain his usual lazily amused manner, and not making such a poor job of it.
magatartás (ook: magaviselet, erkölcs, erkölcsök)
volume_up
morals {al.mv.}

Voorbeeldzinnen voor "magatartás" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianA Parlament most nem kevesebbet vár el Öntől, mint a teljes magatartás-váltást.
What Parliament is asking of you now is nothing less than a change of heart.
HungarianA büntetőjog hozzájárulhat a magatartás és a viselkedés megváltoztatásához.
Society signals the limits of acceptability in part by what it criminalises or bans.
HungarianEzek-- csak mesterségesen kreált fogyasztói magatartás-- pocsékok.
These -- this artificially induced consumerism -- I think it's atrocious.
HungarianKépviselőcsoportunkban kétféle magatartás figyelhető meg a Galileo-projektet érintően.
In our group there are also two attitudes to the Galileo project.
HungarianBebizonyosodott, hogy az a magatartás, ami fogékonnyá tette a munkásokat...
It has been shown that attitudes that made workers receptive...
HungarianMiközben mindez helytelen, nem európai magatartás, és csökkenti a közúti közlekedés biztonságát.
That is not right, it is not European and it reduces road traffic safety.
HungarianE válaszok célja nem a közvélemény kiszolgálása, hanem a felelős és az ésszerű magatartás.
These answers are not about courting popular opinion, but about being responsible and sensible.
HungarianEz a képmutató magatartás nem szerezhet többséget a tisztelt Házban.
This hypocritical approach must not gain a majority in this House.
HungarianNapjaink Európájában az ilyen magatartás elfogadhatatlan és veszélyes.
In today's Europe such attitudes are unacceptable and dangerous.
HungarianDe a mai magatartás-korlátozó szerkezetekkel ez már nem következhet be.
That could never happen now with our behavioral inhibitors.
HungarianEz nem őszinte magatartás, és ezért vagyunk kritikusak önnel szemben.
That is dishonest and this is why we are critical of you.
HungarianÚgy gondolom, hogy ilyen esetbe az lenne a helyes magatartás, ha az illető lemondana EP-mandátumáról.
I also believe it would be right and proper in such cases to surrender one's office as an MEP.
HungarianSzükséges a határokon átnyúló, összeurópai jogérvényesítés az ilyen magatartás kiküszöbölése érdekében.
We need cross-border, pan-European enforcement to counter them all.
HungarianÚgy gondolom, hogy ez minden érintett szempontjából korrekt, őszinte, nyílt és tisztességes magatartás.
I think that this is an approach which is correct, honest, open and fair to everyone involved.
Hungarian- Az udvarias és szeretetreméltó magatartás általában tökéletesen elegendő.
Amiability and courtesy are usually sufficient.
HungarianA kifogások keresése felelőtlen és megbocsáthatatlan magatartás.
This making of excuses is irresponsible and indefensible.
HungarianEz nem valami civilizált magatartás egy miniszter részéről.
That is not a civilized act on the part of a senior minister.
HungarianPersze nem is varázslat volt ez, hanem egyfajta magatartás.
Of course it wasn't magic, but simply a way of behaving.
HungarianIlyen esetekben olyan magatartás követendő, amely mégis megfelelő formákat teremt a párbeszéd kialakításához.
In that case, an approach simply has to be made in order to develop this dialogue appropriately.
HungarianEmberrablásnál az egyetlen magatartás: leperkálni a pénzt.
The only way to handle a kidnapping is to come across.