"méltóság" vertalen - Engels

HU

"méltóság" in het Engels

HU méltóság
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

méltóság (ook: magasztosság)
A győzelem a méltóság elnyerését jelenti minden egyes egyiptomi számára.
The winning is the winning of the dignity of every single Egyptian.
Az emberkereskedelem a szabadság, a méltóság és az egyenlőség tagadása.
Human trafficking is a negation of liberty, dignity and equality.
Értem én, Adruska válaszolta Vanejev, hangjából kiérződött a méltóság.
I will understand, Andrushka, Vaneyev replied, his voice laden with dignity.
volume_up
honor {znw.} [Am. Eng.]
Megbecsülés, méltóság, büszkeség....
Honor, dignity, pride... in its crib.
Megbecsülés, méltóság és büszkeség.
Paid in honor, dignity, pride.
A méltóság és a becsület régen semmivé vált.
Honor and dignity have long since fled.
méltóság (ook: dignitárius, magas méltóság)
Látnia kellene a jelentéseket, amiket elém raknak, valahányszor egy magasabb rangú külföldi méltóság hozzánk látogat.
You should see the briefs I get whenever a major foreign dignitary comes over, the stuff we know about their personal habits.
volume_up
honour {znw.} [Br. Eng.]
méltóság (ook: dísz, helyzet, állás, fény)
volume_up
state {znw.}
A szegénység egyúttal a méltóság elvesztésével és a megalázottsággal összefüggő lelkiállapot is.
Poverty is also the state of mind associated with loss of dignity and humiliation.
E tekintetben a vallásszabadság az emberi méltóság szempontjából központi kérdés, és messze túlmegy az állami hatóságok által felhívható hatalmon.
In this respect, religious freedom is central to human dignity, and goes far beyond the powers invoked by state authorities.
Az emberi méltóság és az alapvető jogok tisztelete olyan értékek, melyeket szigorúan kell alkalmazni a tagállami börtönpolitikákban.
Human dignity and respect for fundamental rights are values that must be rigorously applied in the Member States' prison policies.
méltóság (ook: imádás, istentisztelet)

Voorbeeldzinnen voor "méltóság" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianEmberfeletti méltóság áradt a fehér köntösbe bújt férfiból.
There was more than a touch of majesty to the man in these white robes.
HungarianA férfiúi méltóság törékeny dolog, állapította meg Cathy, és éppen ez a legérzékenyebb pontja.
The male ego was a fragile thing, Dr Caroline Ryan knew, and this had to be its most fragile spot.
HungarianMost azonban éppen ez a méltóság késztette arra, hogy meneküljön.
But now it was precisely from decency that he wanted to escape.
HungarianLe, le az árnyék-királyságba, az árnyékvilágba, ahol nem létezik se szégyen, se erőfeszítés, se méltóság.
Down, down into the ghost-kingdom, the shadowy world where shame, effort, decency do not exist!
HungarianÉpp az, hogy se nem magas, se nem méltóság!
But that's just the point - he's neither powerful nor a personage.
HungarianA városból hiányzik minden szépség és méltóság; az ember még azon is tétovázik, hogy a lovát elhelyezze-e a királyi istállóban...
The town lacks all grace; you might well hesitate to stable your horses in the royal palace.”
HungarianNem zsarolja tovább a méltóság isteneit!
No more blackmail to the gods of decency!
HungarianPiszkos, rosszul öltözött emberek, de a méltóság mégsem hiányzik belőlük, gondolta, miközben tekintetével végigpásztázta az éjszakai völgyet.
Dirty, scruffy people, but he had to admire them, Fromm told himself, as he turned to look at the darkened valley.
Hungarianmegőrzi a méltóság látszatát
Hungarianmegőrzi a méltóság látszatát
HungarianIndiai méltóság.
Hungarian1999 telén a méltóság viselője még mindig az immár tíz esztendeje, közvetlenül a kommunizmus összeomlása előtt megválasztott II.
In the winter of 1999 the holder of that office was still His Holiness Alexei II, elected ten years earlier, just before the fall of Communism.
HungarianA feleségével és a lányával egy fallal körülvett, fehér házban élt, melyből ugyanaz a tömbszerű, rendíthetetlen méltóság sugárzott, mint egy római nemes síremlékéből.
He lived with his wife and daughter in a walled white house that had the monolithic, earthbound grandeur of a Roman nobleman's tomb.
HungarianEzért mind a Tarabella-jelentés, mind a bizottsági jelentés üdvözlendő, mivel az emberi méltóság elvének mindenkori tiszteletben tartását hangsúlyozzák.
The Tarabella report and that of the Commission are therefore both commendable, because it is right to always insist thoroughly on this principle.
HungarianLehet, hogy nincs valami jó humorérzéke, gondolta Fowler, de az kétségtelen, hogy van benne tartás, és a címéhez nélkülözhetetlen méltóság sem hiányzik belőle.
He might be a humorless man, but he had the bearing and courage - and the class, the President admitted to himself - that went with his title.
HungarianRavelstonnak nemcsak a modora volt kellemes, de volt benne valami eredendő méltóság, könnyed elegancia az élettel szemben, mellyel Gordon másutt aligha találkozhatott.
Ravelston had not merely a charm of manner, but also a kind of fundamental decency, a graceful attitude to life, which Gordon scarcely encountered elsewhere.
HungarianLe akart merülni a mélybe, oda, ahol már nem számít a méltóság, el akarta vágni önbecsülése szálait, hogy alámerüljön hogy elsüllyedjen, ahogy Rosemary mondta.
He wanted to go down, deep down, into some world where decency no longer mattered; to cut the strings of his self-respect, to submerge himself - to sink, as Rosemary had said.
HungarianEzek a következők: demokrácia, jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan volta, az emberi méltóság tisztelete, egyenlőség és szolidaritás.
This provision stresses the specificity of the policy and the application of the principles of international humanitarian law, in particular impartiality and non-discrimination.