"méltánytalan" vertalen - Engels

HU

"méltánytalan" in het Engels

HU méltánytalan
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

méltánytalan
Azóta számos további korrekciót és kompenzációt vezettek be, amelyek nyomán az EU bevételi rendszere teljességgel méltánytalan, és egyáltalán nem átlátható.
Various other corrections and compensations have since been added, making the EU revenue mechanism entirely inequitable and anything but transparent.
Ennek oka - erősítve a jelentést - a nem méltányos munkafeltételekben és az egyes hátrányos helyzetű csoportok méltánytalan bérezésében rejlik.
A reason for this, reinforcing the message of the report, lies in improper working conditions and the inequitable wages system applying to certain disadvantaged groups.
Bármely más feltételezés méltánytalan lenne tisztviselőinkkel szemben.
To assume otherwise would be unfair to our officials.
Lehet, hogy a kérdés egy kicsit méltánytalan, lévén hogy történeti perspektívája van.
Perhaps my question is a little unfair, because it has a historical perspective.
Ez mindkét fél szempontjából méltánytalan, és ezért ezt egyértelművé kell tennünk.
This is unfair on both sides; and that is why we should make this clear.
méltánytalan (ook: hibás, hamis, igazságtalan)
Véleményem szerint mindkét intézkedés méltánytalan és igazságtalan.
I think this is both unfair and unjust.
Igazságtalan és méltánytalan dolog elvenni a pénzt egy nagy cégtől csak azért, mert hibázott.
It's unjust and unfair to take money from a corporation simply because the money's available.
This is unjust and ineffective.
méltánytalan (ook: jogtalan, igazságtalan)

Voorbeeldzinnen voor "méltánytalan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianMegvetjük a kínai hatóságok e különleges művésszel szembeni méltánytalan eljárását.
We abhor the Chinese Government's disgraceful treatment of this distinguished artist.
HungarianMéltánytalan keresetek benyújtásától való elriasztás, amire Rack úr utalt: igen.
Discouraging unmeritorious claims, as referred to by Mr Rack: yes.
HungarianA Lega Nord párt ellene van és mindig ellene is lesz az ilyen fajta méltánytalan választásnak.
The Lega Nord party is, and always will be, against this kind of iniquitous choice.
HungarianGifford véletlen, rettenetes és méltánytalan halála riasztotta volna föl a bódulatból?
Was it the death of Gifford, random and terrible and irrelevant, which had wakened him from his stupor?
HungarianIgaz kevesebb, mint amit az ügyfeleinkről gomboltunk volna le, de úgy gondolom, így se méltánytalan az összeg.
Not what we would have gotten from our almost-clients; but not ungenerous, I think.
HungarianEgyenlőtlen, méltánytalan, nem megfelelő bánásmódban részesülnek.
They are treated unequally, unfairly and poorly.
HungarianA nők is méltánytalan elbánásban részesülnek.
HungarianEz a fajta kritizálás méltánytalan, és a munkánkat sem könnyíti meg, amely nem más, mint az európai ügy előmozdítása.
It is not fair to criticise in this way, nor does it make our job any easier, which is to move the European project forward.
HungarianNem állítom, hogy Moreno úr méltánytalan és erkölcstelen, de amit állítok, hogy méltánytalan és erkölcstelen módon viselkedett.
I will not say that Mr Moreno is undignified and immoral, but what I will say is that he has behaved in an undignified and immoral way.
HungarianNem méltánytalan azonban azt mondani, hogy még mindig vannak bizonyos kérdések az európai közvélemény, és így polgáraink részéről is.
However, it is only fair to say here today that there are still certain questions being asked by European public opinion and, therefore, by our citizens.
HungarianHarmadszor, azt kérjük a Bizottságtól, hogy vizsgálja meg a kártérítési rendszert, hogy a helyi és a regionális hatóságok ne kerüljenek méltánytalan helyzetbe.
Thirdly, we are asking the Commission to look at the compensation regime so that local and regional authorities are not left short-changed.
HungarianMéltánytalan dolog, hogy ezeknek az embereknek ügyvédeket és egyéb szakértőket kell megfizetniük azért, hogy csekély siker reményében képviseljék védelmüket a bíróságon.
These people are unfairly having to pay fees to lawyers and other experts in order to defend themselves in the courts, without much chance of success.
HungarianErkölcstelen és méltánytalan dolog nem tiszteletben tartani a bíróság határozatait, és ráadásul azokat annak a kollégának a képébe vágni, akinek van méltósága és erkölcse.
It is immoral and undignified not to respect judicial decisions and, on top of that, to throw them back in the face of a colleague who does have dignity and morality.
HungarianEgész életükben dolgoztak, részt vettek egy család felnevelésében, és mindezek után méltánytalan nyugdíjat kapnak, ha pedig állami nyugdíjban részesülnek, még rosszabb a helyzet.
They have worked a whole lifetime, contributed to raising a family; if they worked, they receive inadequate pensions; if they only benefit from a state pension, that is even worse.
HungarianA polgárok most azzal szembesülnek, hogy kénytelenek átváltani deviza alapú hiteleiket, vagy méltánytalan módon fizetniük kell a bankok megnövekedett refinanszírozási költségeiért.
Citizens are now faced with a wave of enforced conversions of their foreign currency loans or are required to pay up for the increased refinancing costs of the banks, contrary to public policy.