"haladás" vertalen - Engels

HU

"haladás" in het Engels

HU

haladás {zelfstandig naamwoord}

volume_up
haladás (ook: előmenetel)
A különböző tagállamokban különböző mértékű haladás történt.
There have been different amounts of progress in the different Member States.
Reméljük, hogy a haladás kellő időben kiterjeszthető más szakaszokra is.
We are hopeful that progress can be extended to other tracks in due course.
Reményeim szerint ez a haladás a következő elnökségek idején is folytatódni fog.
Hopefully, this progress will continue with the new presidencies.
De ez a haladás nem hathat negatívan a nők foglalkoztatására.
However, this advance must not serve as a disincentive to employ women.
Végül észrevette azt is, hogy a lény haladás közben véres nyomot hagy maga után a kövezeten, és a torka is iszamós a vértől.
And finally, that it had left smears of blood on the tiles to mark its advance; and that the interior of its mouth was also wet with blood.
Tudjuk, hogy a társadalmi haladás egyetlen módja, ha megteremtjük a nemek közötti egyenlőséget, nem csupán a nőügyek területén, hanem horizontálisan is.
We know that the only way for our society to advance is to have gender equality, not only in women's affairs but horizontally.
Tehát valóban történt valamelyes haladás.
So we actually have some movement forward.
Az őszinteség kedvéért azonban el kell magyaráznunk, hogy ez nem egyenes haladás az európai értékek felé.
However, for the sake of honesty, we must explain that this is not a linear movement towards European values.
Parlamenti képviselőcsoportunk viszont valóban a felelős politika, a haladás, a reform és a szolidaritás politikája mellett tör lándzsát.
Our parliamentary group is genuinely in favour of a responsible policy, a policy of movement, reform and solidarity.
Sokan bíztak abban, hogy ez a fajta haladás majd hidat alkot a megosztott emberek között.
Many have trusted that this kind of advancement will bridge the divides that fragment the human condition.
Ami kevés haladás történt a Nagy Háborúk elvadultsága óta, az innen eredt.
What few advancements had been made coming out of the wilderness of the Great Wars had originated here.

Voorbeeldzinnen voor "haladás" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianMás területeken - mint például a kereskedelem és a beruházás területén - lassabb a haladás.
Other areas are going more slowly, which is the case for trade and investment.
HungarianEz arra mutat, hogy kívánatos folyamatosan a harmonizáció felé haladás ezen a területen.
This points to the desirability of moving progressively towards harmonization in this field.
HungarianEmerson kétszáz méternyire délre költözött, és házai harmonikaszerűen összecsukódtak haladás közben.
Emerson moved south two hundred yards, its houses concertinaed in the process.
HungarianEl kell gondolkodnunk a haladás üteméről, és meg kell győznünk a tagállamokat.
We have to think about the pace, and convince Member States.
HungarianLovak és emberek lépten-nyomon megbotlottak, a haladás lelassult.
Men and horses stumbled and slid with each step, and the pace slowed.
HungarianAmi kevés haladás történt a Nagy Háborúk elvadultsága óta, az innen eredt.
What few advancements had been made coming out of the wilderness of the Great Wars had originated here.
HungarianEzért hisszük azt, hogy kulcsfontosságú a jelentésben meghatározott három irányba történő haladás.
That is why we believe it is essential to move in the three directions set out by this report.
HungarianMeg kellett találnia a kapcsolatot a technikai haladás vívmányai között.
He must make the connection among all these inventions.
HungarianAz ösvények, a szaggatott, pihenőkkel tűzdelt, nehézkes haladás.
A breaking of paths, the ragged, uneven ever-forward stumble.
HungarianEgy kompromisszummal megnyílhat az út a jövőbeni haladás felé.
A compromise could open the door to future development.
HungarianS ez az, ami oly bosszantó és demoralizáló az "európai egyirányú haladás” politikai erői számára.
This is what is so infuriating and demoralising for the political forces of the 'European one-way street'.
HungarianÚgy tűnik, valamennyien azt képzelték, hogy a haladás végtelen, minden más szemponttól függetlenül.
They seemed to have imagined that it could be allowed to go on indefinitely, regardless of everything else.
HungarianJelentős haladás történt ez ügyben és a biztos úr is jelentős biztosítékokkal szolgált.
HungarianA vákuumot legalább 15 másodpercnyi vízszintes úton való egyenletes sebességű haladás után kell megmérni.
The vacuum shall be measured when a steady speed on the level has been maintained for at least fifteen seconds.
Hungarian- Kétségtelenül haladás - mondta Madouc magának.
No doubt it is an improvement, Madouc told herself.
HungarianGombnyomásra lehetséges volt a váltás, egyik üzemanyagról a másikra, függetlenül a haladás sebességétől.
At the push of a button it was possible to change from one fuel type to another - irrespective of the speed of the car.
HungarianA sima talajon való haladás nem jelentett különösebb gondot, most azonban vízmosásokba, gödrökbe kellett leereszkedniük.
Hari tried to make the pan cover ground, but now they had to ascend difficult gullies, some mossy and rough.
HungarianNyilvánvaló, hogy minden válságban ott van lehetőség a fejlődésre is: meg lehet változtatni a haladás irányát, váltani lehet.
Clearly, in every crisis there is also an opportunity for development: to change paths, to make a switch.
HungarianÚgy vélem, hogy ez megfelelő haladás lenne.
I consider it would be a healthy development.
HungarianSőt, ez a jelenleg elérhető lehető legjobb eredmény, mivel betölt egy űrt, és megnyitja a lehetőséget a további haladás előtt.
Rather, it is the best possible result today, as it fills a void and opens the way for further developments.