"egyidejűleg" vertalen - Engels

HU

"egyidejűleg" in het Engels

HU egyidejűleg
volume_up
{bijwoord}

egyidejűleg (ook: hirtelen, egyszerre, váratlanul)
Az értekezlet előrehaladtával idegességemben hamarosan három cigarettát szívtam egyidejűleg, és éppen készültem rágyújtani a negyedikre.
I was so nervous as the meeting wore on that I soon had three cigarettes going all at once, and was in the process of lighting a fourth.
egyidejűleg (ook: időközben)
Ezzel egyidejűleg, 2009 májusában felkértük Belaruszt, hogy csatlakozzon az EAP multilaterális dimenziójához.
In the meantime, Belarus was invited in May 2009 to join the multilateral dimension of the EAP.
Oroszországban ezzel egyidejűleg folytatódik a csecsenek szerveivel kapcsolatos konfliktus a rendőrség és a hadsereg között.
In the meantime, the conflict between the police and the army in Russia over organs belonging to Chechens continues.
egyidejűleg (ook: egyszerre, egyben)
Ambiciózus jelentésről van szó, amely ezzel egyidejűleg gyakorlatias is.
This is an ambitious report, whilst simultaneously being a realistic report.
Ezzel egyidejűleg a földi légvédelmet is figyelmeztették.
Simultaneously the ground defenses were warned to expect inbound hostile aircraft.
Egyidejűleg ő volt a családja leggazdagabb és legkevésbé adakozó tagja.
He was simultaneously the richest and least public member of his family.
Ezt a kérdést már a GMU végső szakaszához kötődő döntésekkel egyidejűleg kezelnünk kellett volna!
We should have dealt with this issue already, together with EMU final phase decisions.
Miként tervezi a Bizottság egyidejűleg biztosítani a biztonságot és a magánélet védelmét, az egyik vagy másik sérülése nélkül?
What are its plans regarding keeping security and privacy together in order not to neutralise one or the other?

Voorbeeldzinnen voor "egyidejűleg" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianAz egyiket a másik nélkül nem tudjuk megoldani, a kettőt egyidejűleg kell orvosolni.
We cannot solve one without solving the other; we must resolve both in parallel.
HungarianBe kell vallanom, hogy bennem a remény és kétségbeesés egyidejűleg van jelen.
I have to admit that I have a feeling of both hope and despair about this.
HungarianEzzel egyidejűleg el kell ismernünk az e téren elért sikereinket is.
Yet we must also recognise the great successes that we have had in this area.
HungarianAmikor visszatértem Itáliába, ezt a könyvet egyidejűleg írtam az etruszk történelemmel.
When I returned to Italy I began to write the book concurrently with my Etruscan history.
HungarianAzt a nézetet valljuk, hogy kezelni tudjuk az ügyet, és - egyidejűleg - még messzebbre is juthatunk.
We take the view that we could become far better yet at addressing this issue.
HungarianEzzel egyidejűleg a bevetések a Kanári-szigetek térségében is folytatódnak.
Meanwhile, missions will also continue near the Canary Islands.
HungarianEzzel egyidejűleg szankciókat kell bevezetnünk, például az eszközök befagyasztását és utazási tilalmat.
Meanwhile, we should introduce sanctions such as freezing assets and a travel ban.
Hungarian- Késve kapott észbe, hogy szörnyű hibát követett el, és ezzel egyidejűleg döbbent rá arra, amit már tudott.
And then, realizing his terrible error, he realized in full what he already knew.
Hungarian(b) azokról a kölcsönhatásokról, melyeket más egyidejűleg adagolt gyógyszerkészítménnyel tapasztalt;
(b) any interactions that have been observed with other medicinal products administered concomitantly;
Hungarian(12) A VI. fejezet hatályát veszti, és egyidejűleg a VI. fejezet számozása VII. fejezetre változik a következő szöveggel:
12. Chapter VI is repealed and Chapter VII becomes Chapter VI and reads as follows:
HungarianEzzel egyidejűleg megemlíti az ország által az utóbbi időkben tett jelentős erőfeszítéseket és számottevő előrelépést.
It also highlights the efforts made and significant advances achieved in recent times.
HungarianA második paranccsal egyidejűleg bekapcsolta keresőradarját.
With the second command he flipped on his search radar.
HungarianVagy netán egyidejűleg több területen is lezajlott, és e területek mai lakói a kiugrás előtt ott élők leszármazottai?
With the later rise of genetics, the explanations were recast once again, in genetic terms.
HungarianNem lehet egyszerre autóellenes politikát folytatni és ezzel egyidejűleg az autógyártó üzemek fenntartásához ragaszkodni.
One cannot demand an anti-car policy whilst also demanding that car plants be left open.
HungarianEz pedig egyidejűleg megadta a művészeti igazgatónak a képességet arra, hogy értelmezze a hitetlenség felfüggesztését.
And that provided the artistic director suddenly the ability to define suspension of disbelief.
HungarianA két dolgot egyidejűleg kell megtennünk annak érdekében, hogy egyaránt támogassuk az emberi jogokat és előmozdítsuk a demokráciát.
We need to do that in order both to support human rights and to develop democracy.
HungarianÉs csakis, ha egyidejüleg ez jó nekünk és megéri.
And only if it is convenient and appropriate at the time.
HungarianBrazíliában egyidejűleg jogi eljárás van folyamatban.
There are also legal proceedings under way in Brazil.
HungarianA rendelettel egyidejűleg határozat is született a vasúti folyosók megvalósításának a határidejéről.
With the regulation, there has also been a decision on the implementation of the rail corridor attainment deadlines.
HungarianEgyidejűleg a berregő is megszólalt Miss Grosvenor asztalán, és abba sem hagyta: kurrogott-berregett, akár az eszeveszett.
At the same moment the buzzer on Miss Grosvenor's desk sounded in a longdrawn frenzied summons.