FI valua
volume_up
[valun|valunut] {werkwoord}

valua (ook: virrata)
Emme voi antaa epäoikeudenmukaisuuden hanan vain valua ja kuvitella, ettei malja koskaan vuoda yli.
We cannot leave the tap of iniquity running and believe that the vase will never overflow.
Tarkistuksessa 5 käsiteltiin teknisempää kysymystä valuma-alueista.
Amendment No 5 was concerned with the more technical matter of water basins.

Voorbeeldzinnen voor "valua" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishKaiken tämän varojen ja innostuksen investoimisen ei pidä valua hukkaan.
All of this investment of resources and excitement cannot now come to nothing.
FinnishEmme saa antaa kymmenen vuotta kestäneiden poliittisten ja taloudellisten investointien valua hukkaan.
We must not allow ten years of political and financial investment to be wasted.
FinnishMe annoimme muutaman hämmentyneen ja epätäydellisen poliittisen vapauden vuoden valua käsistämme.
We let slip a few years of confused and incomplete political freedom.
FinnishEmme voi antaa epäoikeudenmukaisuuden hanan vain valua ja kuvitella, ettei malja koskaan vuoda yli.
We cannot leave the tap of iniquity running and believe that the vase will never overflow.
FinnishEmme saa antaa tämän tilaisuuden valua sormiemme läpi.
We must not let this opportunity slip through our fingers.
FinnishSe on myös Euroopan unionin vaalivuosi, mikä valitettavasti tarkoittaa sitä, että vuosi on vaarassa valua hukkaan.
It is also European election year, meaning, unfortunately, that it is in danger of being wasted.
FinnishEU:n jäsenvaltioissa oikeusturvan minimitaso ei saa valua Yhdysvaltojen tasolle.
The minimum level of legal protection in the Member States of the EU must not be allowed to slip to that which exists in the United States.
FinnishKun Euroopan unioni on tällaisessa tilassa, haluan kysyä onko meillä varaa sellaiseen, jossa verojen annetaan valua pois?
With the European Union in such a state, I ask: can we afford the luxury of allowing billions in taxes to just drain away?
FinnishAsiantuntijoiden mukaan Erikan lastina olleen polttoöljyn olisi nimittäin pitänyt valua pohjaan eikä ajelehtia rannikoille.
In fact, according to the experts, the oil the Erika was carrying was supposed to sink to the bottom and should never have reached the coast.
FinnishSe ei saa valua hukkaan.
FinnishTyö ei saa valua hukkaan. Emme saa työntää päätämme pensaaseen, sillä se saattaisi hyvinkin johtaa liikennepolitiikan väistämättömään tärveltymiseen.
This must not be to do nothing; we cannot hide our heads in the sand, as this might well make a transport policy meltdown inevitable.
FinnishKumpi on parempi: pyrkiä ratkaisemaan tehostetun yhteistyön aiheuttamat ongelmat perustamissopimuksen sisällä vai antaa tehostetun yhteistyön valua sen ulkopuolelle?
Do we prefer trying to keep the problems of enhanced cooperation inside the treaty, or leaving it to roam free outside the treaty?
FinnishKilpailukyky ei saa valua harvojen hyödyksi, sillä sen tien päässä odottaa kontrolliyhteiskunta, nykyään digitaalivalvontadiktatuuri.
Competition must not be allowed to merely become a benefit for the few, because at the end of that road awaits a controlled society, currently the digitalised control dictatorship.
FinnishOlemme päättäneet, ettemme anna kaikkien saavutusten valua hukkaan siksi, että muutamat henkilöt sekoittavat toisiinsa Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston.
We are determined not to let all these advances be reduced to nothing here because some people are confused between the European Parliament and the Council of Europe.
FinnishUskon, että sadeveden varastoiminen tulevaa käyttöä varten sen sijaan, että sen annettaisiin valua hukkaan, on hyvä strateginen ratkaisu paitsi Yhdysvalloissa myös Euroopassa.
I believe that storing rainwater for future use instead of letting it go down the drain is a good strategic solution not only in the US but also in Europe.