"väistää" vertalen - Engels

FI

"väistää" in het Engels

FI

väistää [väistän|väistänyt] {werkwoord}

volume_up
Ainoa mahdollinen tulkinta on se, että neuvosto haluaa väistää velvollisuuttaan vastata parlamentille toimistaan.
The only possible explanation is the wish to avoid accountability to Parliament.
Tätä kysymystä ei voida väistää, olkoonpa se kuinka arkaluonteinen tahansa.
This is an issue which cannot be avoided even though it is very delicate.
Näitä kysymyksiä on mahdotonta väistää.
These questions cannot be avoided.
väistää (ook: lyödä)
Väistäminen eli korttien nostamisen välttäminen yleensä auttaa vastustajiasi.
Ducking, or avoiding having to pick up cards, usually helps your opponents.
Aloittaminen pienellä kortilla estää usein muita pelaajia väistämästä tikkiä pelaamalla pienempi kortti.
Opening with a low card will often keep other players from ducking the trick by playing a lower card.
väistää (ook: torjua, karttaa)
Teidän on pakko väistää, törmäätte puuhun ja menetätte tajuntanne.
You are forced to swerve and you hit a tree, knocking yourself unconscious.

Voorbeeldzinnen voor "väistää" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishYhdenkään jäsenvaltion ei nyt pidä antaa väistää salaa näitä velvollisuuksia.
No Member State should now be allowed to worm their way out of these obligations.
FinnishEmme saa väistää asiaa korvaamalla polttoainetehokkuuden parantamista biopolttoaineella.
We cannot get round this by substituting biofuel for improved energy efficiency.
FinnishMielestäni unionilla on tähän sosiaalinen velvoite, jota se ei voi väistää.
I believe that in this area Europe has a social duty that it cannot abdicate.
Finnish(EN) Kuulin neuvoston kommentin, mutta olen sitä mieltä, että se väistää kysymyksen.
I have heard what the Council has said, but I think it is sidestepping the issue here.
FinnishOngelmiin tarvitaan yhteinen ratkaisu, eikä neuvosto voi väistää vastuutaan.
The problems demand a joint solution, and the Council cannot evade its responsibility.
FinnishEmme saa väistää tätä vastuuta.
This gives us a collective responsibility and we must not shrink from that.
FinnishTätä kysymystä ei voida väistää, olkoonpa se kuinka arkaluonteinen tahansa.
This is an issue which cannot be avoided even though it is very delicate.
FinnishParlamentin jäsenet eivät voi väistää sitä, että he itse ovat suurimmassa vastuussa.
The Members of Parliament cannot deny that they themselves have a greater responsibility.
FinnishSe on ensimmäinen asia, jota ei voida väistää, kun rakennetaan maantieliikenteen Eurooppaa.
This is the first essential element in the construction of a Europe for road transport.
FinnishJoillakin voi olla houkutus väistää Ranskan ja Alankomaiden ei-äänet.
Some will perhaps be tempted to get round the French and Dutch no votes.
FinnishVeronmaksu on velvollisuus, jota yhdenkään kansalaisen ei pitäisi voida väistää.
Paying tax is a duty that no citizen should be able to shirk.
FinnishAivan kuten aina ennenkin, Euroopan unioni väistää vastuunsa.
As on every occasion the European Union is concealing its own responsibilities.
FinnishTässä suhteessa Eurooppa ja länsimaat yleensä eivät voi väistää vastuutaan.
From this point of view, Europe and the Western world, in general, cannot simply look the other way.
FinnishEU ei voi väistää vastuutaan, vaan sen on ryhdyttävä ratkaisemaan näitä ongelmia aktiivisesti.
The EU cannot shirk its responsibilities and must play a key role in resolving these problems.
FinnishKehittyneemmillä ja vauraimmilla valtioilla on erityisesti velvollisuuksia, joita ne eivät voi väistää.
The more developed and wealthiest countries in particular have responsibilities that they cannot shirk.
FinnishEmme voi emmekä saa enää väistää tämän keskustelun käymistä.
We cannot, and must not, evade the issue any longer.
FinnishLopuksi muistutan teitä siitä, ettemme voi väistää vastuutamme enää pidempään.
To conclude, ladies and gentlemen, upon leaving this debate, none of us will be able to ignore our responsibilities any longer.
FinnishEmme voi väistää vastuutamme rikkaina kansakuntina.
We cannot evade our responsibilities as rich nations.
FinnishEuroopan keskuspankki ei voi väistää vastuutaan tässä asiassa.
The ECB cannot shirk its responsibility.
FinnishEmme saa väistää tätä vastuuta.
Let us not cast off the weight of responsibility from our shoulders.