FI

tuottaa [tuotan|tuottanut] {werkwoord}

volume_up
Hyvät kollegat, aloitin puhumalla velvollisuudesta tuottaa tuloksia.
Ladies and gentlemen, I began by talking about the obligation to produce results.
Jotkin valtiot eivät edes voi tuottaa tarpeeksi oman kulutuksensa kattamiseksi.
For example, some states cannot even produce enough to cover their own consumption.
Sen velvollisuutena on tuottaa tuloksia ilmastonmuutoksen ja energian osalta.
It has an obligation to produce results with regard to climate change and energy.
Myös lainsäätäjien vuoropuhelu on käynnistynyt ja alkanut tuottaa hedelmää.
The Legislators Dialogue has gained momentum and has begun to bear fruit.
Nykyisen ohjelmakauden osalta yksinkertaistamispyrkimyksemme on alkanut tuottaa tuloksia.
With regard to the current planning period, our efforts at simplification are beginning to bear fruit.
Toivomme siis, että päätöslauselma tuottaa tulosta.
We therefore hope that this resolution will bear fruit.
Ydinenergiasta ei voida tällä hetkellä luopua, koska se tuottaa vähän päästöjä.
At present, we cannot do without nuclear energy as a low-emission technology.
Sen sijaan se tuottaa yhä enemmän työläitä ja naurettavia toimenpiteitä.
What it does do is produce ever more laborious and ever more ludicrous measures.
Siksi, että sillä on mahdollista tuottaa liikennepoliittista lisäarvoa.
We do so because it has the potential to add value to our transport policy.
Uskon, että makrotaloudellinen vuoropuhelu etenee ja tuottaa myös tuloksia.
I believe that the macroeconomic dialogue will make progress and will bring results.
Yksityisten yritysten pitää tuottaa voittoa välttääkseen yrityksen kaatumisen.
Private companies must make a profit or else face their demise.
Se ei auta, vaikka me kuinka äänestämme, me tiedämme, että tämä tuottaa säästöjä.
It does not make any difference, no matter how we vote: we know that savings will be made.
Hyperteknologinen tietoyhteiskunta kykenee tuottamaan yhä enemmän rikkautta hyödyntäen yhä vähemmän henkilöitä.
Because the supertechnological information society will be capable of manufacturing greater and greater wealth with a smaller and smaller workforce.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, puhumme Euroopan unionin teollisuudenalasta, joka tuottaa kolmanneksen koko maailman autoista.
Madam President, ladies and gentlemen, we are talking about the manufacturing sector in the European Union that produces a third of the cars produced in the world.
Lisäksi minusta tuntuu siltä, että tätä keskustelua käydään ikään kuin kohta olisi kiellettyä tuottaa Euroopan unionissa suklaata, jossa on käytetty pelkästään kaakaota.
It also strikes me that in this debate it seems just as if the next thing is it will be forbidden in the European Union to use 100 % cocoa to manufacture chocolate.
Mikäli direktiiviä käsitellään järkevästi, se tuottaa osinkoja kasvavan kilpailukyvyn muodossa.
If it is regulated in a sensible way, it will yield dividends in terms of increased competition.
Laajentuminen tuottaa varmasti paljon enemmän kuin voidaan rahamäärillä ilmaista tai kuvata.
This enlargement will yield substantially more than can be communicated or depicted in sums of money.
Historia on osoittanut, että se voi tuottaa käytännön tulosta, eikä se ole vain epämääräinen unelma.
The history of the past shows that can yield practical results and is not just an idle dream.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, naisten sukupuolielinten silpominen tuottaa jatkuvaa tuskaa ainakin 25 Afrikan maan useimmat niistä ovat AKT-maita naisille ja tytöille.
Mr President, ladies and gentlemen, female genital mutilation inflicts endless pain and suffering on women and girls in at least 25 African countries, most of them ACP countries.
tuottaa (ook: tulostaa)
Komission mukaan tähän pakettiin sisältyy toimenpiteitä, jotka koskettavat 22 teollisuudenalaa, jotka tuottavat vuodessa yhteensä noin 1500 miljardia euroa.
According to the Commission, this package contains measures that will impact on 22 industries with an aggregate annual output in the region of EUR 1 500 billion.
Tällä kampanjalla haluamme panna alulle unionin sisällä ja kehitysmaissa Fotovoltaik-järjestelmiä, jotka tuottavat huipputeholla miljoona kilowattia.
By means of this campaign, we want to introduce photovoltaic systems with a maximum output of one million kilowatts within the European Union and in developing countries.
Ehdotuksia ei ole tehty sitä alaa varten, joka tuottaa joillakin Euroopan unionin alueilla 25 prosenttia maatalouslopputuotannosta ja tarjoaa enemmän työpaikkoja kuin mikään muu ala.
No solutions have been suggested for a sector which, in some parts of the European Union, is responsible for 25% of total agricultural output and provides the most employment.
He keräävät sedimenttiä, uuttavat siitä öljyä, ja siitä he voivat tuottaa yhdisteitä, joita esiintyy vain tietyissä mikrobiaalisissa ryhmissä.
They take the sediment itself, they extract the oil from it, and from that they can produce compounds which turn out to be very specific to particular microbial groups.

Voorbeeldzinnen voor "tuottaa" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishEläinplanktonin troolaaminen pinnalla mailin verran tuottaa tällaisia näytteitä.
Trawling a zooplankton net on the surface for a mile produces samples like this.
FinnishMyös eläinten kloonaus tuottaa tietotaitoa myöhempää ihmisen kloonausta varten.
Even the cloning of animals provides expertise for the future cloning of humans.
FinnishMeidän on annettava työvoiman tuottaa uusia ideoita ja perustaa uusia yrityksiä.
We need to allow the workforce to generate new ideas and set up new businesses.
FinnishTiedämme, mitä aluksia voidaan rakentaa ja mitä voidaan tuottaa aluksien lisäksi.
We know what ships can be built, and what else besides vessels can be produced.
FinnishTämä käytäntö tuottaa ilmiselvästi lukuisia virheitä sinne lähetettyyn sisältöön.
This practice obviously produces numerous mistakes in the content posted there.
FinnishTämä on hyvä ja käytännöllinen lainsäädäntöasiakirja, joka tuottaa hyviä tuloksia.
This is a good, practical piece of legislation that will deliver good outcomes.
FinnishSen ulkopuolella on monia poliittisia vaihtoehtoja, jotka voivat tuottaa tulosta.
Beyond that there are many political options that can fruitfully be pursued.
FinnishTutkimus on ala, joka voi tuottaa mahdollisimman suuren lisäarvon unionille.
The research sector is a sector which can bring maximum added value to the Union.
FinnishArvoisa komission jäsen, olen aina korostanut, että ala tuottaa huomattavia voittoja.
I have always pointed out, Commissioner, that substantial profits are being made.
Finnish. - (NL) Liikenneala tuottaa viidesosan kasvihuonekaasupäästöistä.
in writing. - (NL) The transport sector accounts for one fifth of greenhouse gases.
FinnishJos haluamme Euroopan, joka tuottaa tuloksia, emme voi sallia tällaisia hankkeita.
If we want a Europe that produces results, we cannot tolerate such projects.
FinnishKeskivertoeurooppalainen tuottaa noin 14 kiloa tällaista jätettä joka vuosi.
The average European produces approximately 14 kg of this type of waste every year.
FinnishOn selvää, että perhepolitiikan tavoitteena on tuottaa maksajia ja maksusuorituksia.
Of course, family policies will endeavour to create contributors and contributions.
FinnishTällä hetkellä EU tuo karjanrehua kaksi kertaa enemmän kuin tuottaa itse.
The EU currently imports almost twice as much cattle feed as it produces itself.
FinnishKuitenkin Diageo tuottaa nyt Cardhu-nimistä sekoitettua mallasviskiä (pure malt).
However, now Diageo is producing something called Cardhu pure malt whisky.
FinnishOlemme hyvässä vauhdissa, ja mielestäni lainsäädäntö tuottaa hyviä ratkaisuja.
We are well ahead, and I think that legislation is bringing good solutions.
FinnishUskon vakaasti, että heidän asiantuntemuksensa tuottaa toimielimillemme lisäarvoa.
I strongly believe that their expertise will give an added value to our institutions.
FinnishVoimme tuottaa kilpailukykyisiä elokuvia vain yhteistyössä television kanssa.
We shall only have film in coproduction with television, if it is to be competitive.
FinnishYhdysvallat kuitenkin tuottaa kasvua, se tuottaa tutkimusta, se tuottaa työpaikkoja.
However, the US is producing growth, it is producing research, it is producing jobs.
FinnishTämä vapaaehtoisuuteen perustuva kumppanuus alkaa tuottaa konkreettisia tuloksia.
That partnership, which is on a voluntary basis, will start producing concrete results.