"tulla" vertalen - Engels

FI

"tulla" in het Engels

FI tulla
volume_up
[tulen|tullut] {werkwoord}

1. algemeen

tulla (ook: voida, olla, käydä, tapahtua)
Etsimäsi tiedoston pitäisi tulla näkyviin hakutulosten luetteloon.
The file you are looking for should appear in the list of search results.
Turskanpyyntikiellosta ei saa tulla yleistä valkolihaisten kalojen pyyntikieltoa.
Any ban on cod fishing should not be turned into a general ban on white fishing.
Pakkauksista voi tulla esimerkki modernista lähestymistavasta ympäristöongelmiin.
Packaging could be used as an example of a fresh approach to environmental problems.
Byrokratia ei saa tulla esteeksi kehitettäessä nuorten viljelijöitten asemaa.
Bureaucracy must not become a barrier to improving the position of young farmers.
Niiden soveltamisesta pitäisi tulla sääntö, ei poliittisten kauppojen kohde.
Their application should become a rule, not an object of political bargaining.
Antibiootit uhkaavat tulla hoitomuotona tehottomiksi.
Antibiotics threaten to become ineffective as a means of treating disease.
Vallankaappaus Afrikassa ja tarkemmin sanottuna Mauritaniassa ei voi tulla yllätyksenä.
A coup d'état in Africa and more precisely in Mauritania can come as no surprise.
Miksi lasten pitää tulla kouluun, jos heidän ei enää ole pakko tulla sinne saadakseen tietoa?
Why do you have kids come to school if they no longer have to come there to get the information?
Ei pitäisi tulla yllätyksenä, että suhtaudumme myönteisesti.
It should come as no surprise that our thoughts on the matter are favourable.
tulla (ook: saada, edetä, hakea, saapua)
Osaaminen, halu tulla paremmaksi jossain, millä on merkitystä.
Mastery: the desire to get better and better at something that matters.
Tuo vaihtokauppa voi tulla haluamamme muutoksen tielle.
I think that exchange can actually get in the way of the very thing that we want most.
Tämä ilmoitus voi tulla jostakin seuraavista syistä:
You might get this message for one of these reasons:
tulla
Muistan joitakin kertoja, kun erityisen kauhean viikonlopun jälkeen Monican oli määrä tulla vierailulle, ja minä ajattelin: " Tuleeko hän vai peruuko hän tulonsa?"
I can remember times when, after a particularly horrific weekend, when Monica was due to come over, I would think: ' Will she come, will she cancel?'
tulla (ook: saada, laueta)
volume_up
to cum {ww.} [spreek.]

2. "saada orgasmi", spreektaal

tulla
volume_up
to come [came|come] {ww.} [spreek.]
Vallankaappaus Afrikassa ja tarkemmin sanottuna Mauritaniassa ei voi tulla yllätyksenä.
A coup d'état in Africa and more precisely in Mauritania can come as no surprise.
Miksi lasten pitää tulla kouluun, jos heidän ei enää ole pakko tulla sinne saadakseen tietoa?
Why do you have kids come to school if they no longer have to come there to get the information?
Ei pitäisi tulla yllätyksenä, että suhtaudumme myönteisesti.
It should come as no surprise that our thoughts on the matter are favourable.

3. figuurlijk

Voorbeeldzinnen voor "tulla" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishAinoastaan siten Ranskasta voi tulla Euroopan moraalinen ja kulttuurinen johtaja.
In this way only can France recover the moral and cultural leadership of Europe.
FinnishTurskanpyyntikiellosta ei saa tulla yleistä valkolihaisten kalojen pyyntikieltoa.
Any ban on cod fishing should not be turned into a general ban on white fishing.
FinnishVaikka Lissabonin sopimus on kiistämätön menestys, emme saa tulla ylimielisiksi.
While the Lisbon Treaty is an undisputed success, one should beware of hubris.
FinnishSe oli ihmiskunnan historian traagisin sota, joka ansaitsee tulla muistelluksi.
It was the most tragic war in human history and it deserves to be commemorated.
FinnishJos siirrät komentopalkin Suosikit-palkkiin, välilehtiin voi tulla enemmän tilaa.
Moving the Command bar to the Favorites bar can give you room to see more tabs.
FinnishMoottoriteiden rakentaminen alppialueelle ei siksi saa tulla ajankohtaiseksi.
An expansion of motorways in the Alpine region would therefore not be necessary.
FinnishNäkyviin voi tulla eri vaihtoehtoja, kun kaiuttimia määritetään eri tietokoneissa.
You might see different options when configuring speakers on different computers.
FinnishHeillä on ollut tapana tulla tammikuun alussa, kun ortodoksinen joulu alkaa.
They have tended to arrive in early January, when the Orthodox Christmas begins.
FinnishTästä syystä direktiivi voi tulla ja sen on tultava voimaan mahdollisimman pian.
That is why the directive can and must enter into force as soon as possible.
FinnishKehotan komissiota kunnioittamaan parlamentin oikeutta tulla uudelleen kuulluksi.
I urge the Commission to respect the right of this House to a further consultation.
FinnishLisävaihtoehtoja saattaa tulla näkyviin katseltavan TV-signaalin tyypin mukaan.
Additional options might appear depending on the type of TV signal you're watching.
FinnishToisin sanoen siitä piti tulla osa strategiaamme kilpailla Yhdysvaltain kanssa.
In other words, it was to be part of our strategy to compete with the United States.
FinnishLisäksi meille voisi tulla vaikeuksia unionin jäsenvaltioiden hallitusten kanssa.
We might also encounter problems with the governments of Member States of the Union.
FinnishPakkauksista voi tulla esimerkki modernista lähestymistavasta ympäristöongelmiin.
Packaging could be used as an example of a fresh approach to environmental problems.
FinnishMuutoin unionista on vaarassa tulla poliittinen kääpiö kansainvälisellä areenalla.
If not, Europe is at risk of becoming a political dwarf on the international stage.
FinnishFrank Russakoff kärsi ehkä pahimmasta masennuksesta, joka voi tulla ihmisen osaksi.
Frank Russakoff had the worst depression perhaps that I've ever seen in a man.
FinnishYksikään unionin kansa ei ansaitse tulla toisen luokan komission jäsenen edustamaksi.
No people of the Union deserves to be represented by a second-class Commissioner.
FinnishTämä on välttämätöntä, jotta unionista voisi tulla älykäs ja kestävä talous.
This is essential to Europe's transformation into a smart and sustainable economy.
FinnishKorostan ainoastaan seikkaa, joka lähes väistämättä on vaarassa tulla laiminlyödyksi.
I would just emphasise that, almost inevitably, there is a risk of an omission.
FinnishYhteisön apua ei tulla käyttämään verojen, tullien tai muiden maksujen maksamiseen.
Community aid is not going to be used to pay taxes, duties or other charges.