"taipua" vertalen - Engels

FI

"taipua" in het Engels

FI

taipua [taivun|taipunut] {werkwoord}

volume_up
Poliittiseen painostukseen ei saa taipua.
There must be no bowing to political pressures.
Esittelijänä minä itse asetuin vastustamaan tätä mutta jouduin kuitenkin taipumaan täysistunnon enemmistön mielipiteeseen.
As the rapporteur, I voiced my opposition to this, but I had to bow to the majority of the House.
Jos olemme yksimielisiä jatkossakin - uskon niin - Milosevi ja UCK: kin taipuvat ja aloittavat rauhanomaiset keskustelut.
And if we continue to take a united stand then, I believe, Milosevic and also the KLA will bow to it and begin peace talks.
On virhe taipua Turkin perusteettoman painostuksen edessä tässä asiassa.
It is a mistake to give in to unjustified pressure from Turkey on this matter.
Siksi emme voi taipua sanamuotoon, josta vain yksi jäsenvaltio haluaa pitää kiinni.
That is why we cannot give in on wording which is being insisted on by just one Member State.
Euroopan unioni ei voi taipua minkään maan edessä, kun vaakalaudalla on sen maanviljelijöiden tulevaisuus.
The European Union cannot give in to the whims of any country when the future of its farmers is a stake.
Meidän ei pidä tänään taipua kommunistisen Manner-Kiinan määräyksiin.
Today, we must not yield to the dictates of Communist mainland China.
Hevonen puolestaan tietää, miksi omistaja on poissa tolaltaan, ja tietää, miten taipua sen tahtoon.
The horse, for his part, knows why his owner is upset and knows how to yield to him.
Me emme voi emmekä halua taipua Yhdysvaltojen painostukseen.
We cannot, nor do we wish to, yield to pressure from the United States.
Maatalous on jo kriisissä, ja sen pitäisi vielä taipua parhaillaan Dohassa kokoontuvan WTO:n sääntöihin.
Farming is in crisis and will have to stretch itself even further to comply with the rules of the WTO, which is now meeting in Doha.
Parlamentti ei voi muuta kuin taipua siihen, mitä hallitukset ja siis kansat ovat määränneet perustekstien kautta.
An assembly can only submit to what has been fixed by governments, and therefore by the people, by means of basic texts.
Taipumalla kaikkeen tähän enemmistö vahvistaa valitettavasti sen, että Euroopan parlamentille annetaan liian vähäinen rooli.
By submitting to all this, the majority is unfortunately reserving a subordinate role for the European Parliament.

Voorbeeldzinnen voor "taipua" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishEmme saa taipua niin kutsuttujen yhteiskunnallisesti tärkeiden ryhmien tahtoon.
We should not espouse the arbitrariness of so-called socially relevant groups.
FinnishEn ymmärrä, miksei neuvosto voi taipua parlamentin tahtoon tässä tapauksessa.
I cannot fathom why the Council cannot do as Parliament requires in this respect.
FinnishEmme saa taipua vanhanaikaisen ja pilaantumista aiheuttavan teollisuuden tahtoon.
We must not defer to old-style industry that causes pollution.
FinnishOdotamme komissaarilta lausuntoa siitä, milloin parlamentti voi taipua tähän mietintöön.
We look forward to a statement from the Commissioner. When can Parliament study this report?
FinnishOlisi luultavasti helpompaa tehdä kaikesta laittomasta laillista, mutta siihen emme voi taipua.
It would probably be easier to make everything that is illegal legal, but we cannot do this.
FinnishPeriaatteessa meidän ei kuitenkaan pitäisi koskaan taipua myönnytyksiin, kun ihmisoikeudet ovat vaarassa.
As a matter of principle, however, we should never make concessions when human rights are in danger.
FinnishOli moraalitonta ja pelkurimaista taipua Kiinan edessä.
Capitulating to China was both immoral and cowardly.
FinnishJos tämä kaikki on näin, miksi meidän pitäisi taipua yhden voimakkaan monikansallisen banaaniyhtiön etujen edessä.
In view of all this, why do we have to succumb to the interests of one of the powerful banana multinationals?
FinnishKun hän on karkottanut kaikki albaanit, hänen on lopulta pakko taipua ratkaisuun, jota hänelle sitten ehdotamme.
And when he has driven them all out, and only then will he be forced to look for a solution, which we will propose.
FinnishPääministeri Aznarin kapitalistista intoa ovat hieman hillinneet hänen kollegansa, joiden on määrä piakkoin taipua äänestyksen tulokseen.
Mr Aznar's capitalist ardour was slightly cooled by his colleagues who face elections soon.
FinnishLyhyesti sanottuna demokraattinen itsemääräämisoikeus ei saa missään tapauksessa taipua vallanpitäjien taloudellisten etujen edessä.
In short, democratic sovereignty must in no way be ceded to the economic interests of the powerful.
FinnishPoliittiseen painostukseen ei saa taipua.
There must be no bowing to political pressures.
FinnishMeidän ei pidä taipua iskulauseidenkaan alle.
FinnishOlemme ensinnäkin uudistaneet YMP:tä, jotta voisimme taipua Yhdysvaltain hallituksen vaatimuksiin Uruguayn kierroksen neuvotteluissa.
First of all, we have reformed the CAP in order to cave in to the demands of the US Administration in the Uruguay Round negotiations.
FinnishEikö meidän pitäisi taipua kuuntelemaan kollegojemme ylivoimaista enemmistöä, jolla on ilmeisesti hyvät syynsä olla olematta läsnä näissä äänestyksissämme?
Should we not join the vast majority of our colleagues who evidently had a good reason for not being here during the vote?
FinnishVoin vakuuttaa teille, että komissiolla ei ole tapana taipua painostuksen alla, ei varsinkaan silloin, kun laivoja pysäytetään laittomasti.
I can assure you that it is not the normal custom of the Commission to be subjected to pressure, particularly when there are illegal ship inspections.
FinnishTätä odottaessa ei ole mitään syytä taipua nykyisen hallinnon toiveeseen, että valtion nykyinen rakenne säilyy ikuisesti ja on Jumalan sanelema.
Anticipating this, there is no reason whatsoever to pander to the wishes of the current regime in its belief that the current state structure is eternal and God-given.
FinnishTässä tapauksessa ajattelen, että periaatteiden tulee taipua todellisuuden edessä, ts. toistaiseksi työllisyyskysymykset ovat Euroopan unionille tärkeimpiä.
In this case I think that we should put aside our principles in favour of reality, in other words, we must accept that employment is the key issue at present for the European Union.
FinnishUskon, että talousarviosta saa hieman eriskummallisen kuvan ja tämä johtuu siitä, että meidän oli pakko taipua neuvoston painostukseen rakennerahastoja koskevissa asioissa.
I believe that the picture painted by the budget is a little paradoxical, since we have been obliged to accept to be blackmailed by the Council in respect of the structural funds.
FinnishValtiot, jotka ovat tällä hetkellä kärsineet pahoin kaikkialla maailmassa ja EU:ssa voivat taipua lupaamaan työntekijöilleen ja yrityksilleen suojelua ulkomaista kilpailua vastaan.
Those countries that are currently badly affected around the world and within the EU will be tempted to promise their workers and their undertakings protection against foreign competition.