FI

myöntää [myönnän|myöntänyt] {werkwoord}

volume_up
Muutoin parlamentin on mahdotonta myöntää sille sopimusten mukainen vastuuvapaus.
Otherwise, it will be impossible to grant discharge within the meaning of the treaties.
Sisältötoimittaja voi esimerkiksi myöntää seuraavat käyttöoikeudet:
For example, the content provider might grant you the following usage rights:
Sisältöpalvelu voi esimerkiksi myöntää seuraavat käyttöoikeudet:
For example, the content provider might grant you the following usage rights:
Kansallisilla hallituksillamme ei ole oikeutta myöntää etuja kansallisille yrityksille.
Our national governments are not entitled to accord advantages to national enterprises.
Komissio ei siksi voi myöntää kaikille eurooppalaisille saarille tukialueen asemaa niiden huomattavan heterogeenisyyden vuoksi.
Thus, the Commission cannot accord the status of assisted area to all European islands, given their extreme diversity.
Kuten tiedämme, Eurooppa-neuvosto päätti joulukuussa 2005 myöntää entisen Jugoslavian tasavallalle Makedonialle hakijavaltion aseman.
As we know, in December 2005 the European Council decided to accord candidate status to the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
Se osoitti, että virhe on mahdollista myöntää ja että sääntöjä voidaan muuttaa.
This showed that it is possible to admit to a mistake and then change the rules.
Ensimmäinen näistä ansoista on vastahakoisuus myöntää monimutkaisuus.
The first of these traps is a reluctance to admit complexity.
Meidän pitäisi myöntää, että voimamme alkavat jossain määrin loppua.
We should at least admit that the whole thing is making us somewhat breathless.
myöntää (ook: hyväksyä)
Puhemiehellä on oikeus myöntää parlamentin jäsenelle tilaisuus esittää komissiolle kysymys.
The President is entitled to allow an MEP to ask a question of the Commission.
Emme voi myöntää poikkeuksia erityisille henkilöille tai tapahtumille.
We cannot allow exceptions for particular persons or events.
Rikosoikeuden tuomari myöntää, mikäli olosuhteet sen sallivat, rangaistuksiin ehdollisia lievennyksiä.
If circumstances allow, a criminal court judge shows conditional leniency.
Komissio tietenkin myöntää, ettei rajaa aina ole helppo vetää.
Of course, the Commission concedes that drawing this line may not always be easy.
Täytyy myöntää, että EU on jo tukenut, sanoisin jopa upeasti, köyhien maiden kehittymistä.
It has to be conceded that the EU has already aided, I would say quite magnificently, the development of poor countries.
Jokainen myöntää, että Nizzan sopimus ei enää riitä varmistamaan tehokasta hallintoa 27 jäsenvaltion unionissa.
Everyone concedes that the Treaty of Nice is no longer enough to ensure the effective governance of the EU-27.
On väärin myöntää tietyille kielille etuoikeutettu asema ja jättää muut seikat huomiotta.
It is wrong to confer privileged status on certain languages, without other factors being taken into account.
On yksinomaan jäsenvaltioiden tehtävä määrittää ehdot, joiden on täytyttävä, ennen kuin kansallisuus voidaan myöntää.
It is exclusively for the sovereign Member States to determine the conditions to be fulfilled before nationality can be conferred.
Koska Montenegron tasavalta on ilmaissut halunsa liittyä EU:hun, neuvosto päätti myöntää sille ehdokasvaltion aseman 17. joulukuuta 2010.
As the Republic of Montenegro has expressed its interest in acceding to the EU, the Council decided to confer candidate country status on this state on 17 December 2010.
EU myöntää nykyään liikaa varoja suurille kalastusalan yrityksille ja kalastusaluksille.
   The EU is at present giving too much money to large fishing operators and vessels.
Minun täytyy myöntää, että tällä hetkellä asiat vaikuttavat minusta hieman sekavilta.
I admit that, at present, the matter seems to be somewhat confused.
Voin ensimmäisenä myöntää, että Ranskan hallitus on epäonnistunut asian esittämisessä.
I would be the first to admit that the French Government has presented its case badly.
myöntää (ook: suostua)
Järjestelmänvalvojat ja käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan tili, voivat myöntää oikeuksia yksittäisille käyttäjille tai ryhmille.
System administrators and users with administrator accounts on computers can assign permissions to individual users or groups.
Järjestelmänvalvojat ja henkilöt, joilla on järjestelmänvalvojan tili, voivat myöntää oikeuksia yksittäisille käyttäjille tai ryhmille.
System administrators and people with administrator accounts on computers can assign permissions to individual users or groups.
Vuosina 2002-2007 Euroopan komissio myönsi Afganistanille kaikkiaan 1 400 miljoonaa euroa tukea.
Between 2002 and 2007, the European Commission assigned a total of EUR 1 400 000 000 in aid to that country.
Niitä voidaan myöntää valikoivasti, kieltää tai jopa peruuttaa.
They can be bestowed selectively, denied, or even take back.
myöntää (ook: antaa)
On väärin myöntää tietyille kielille etuoikeutettu asema ja jättää muut seikat huomiotta.
It is wrong to confer privileged status on certain languages, without other factors being taken into account.
Koska Montenegron tasavalta on ilmaissut halunsa liittyä EU:hun, neuvosto päätti myöntää sille ehdokasvaltion aseman 17. joulukuuta 2010.
As the Republic of Montenegro has expressed its interest in acceding to the EU, the Council decided to confer candidate country status on this state on 17 December 2010.
Miten esimerkiksi näille alueille voitaisiin myöntää merkittäviä yksittäisiä oikeuksia, kun kaikki nykyiset ja tulevat jäsenvaltiot eivät edes ole järjestäytyneet alueiksi?
For example, how can we confer important, individual rights on these regions, while not all the current and future Member States are organised in this way?

Voorbeeldzinnen voor "myöntää" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishToinen kohta koskee sitä rajaa, mistä lähtien rahastosta voidaan myöntää tukea.
The second point concerns the threshold, or thresholds, for drawing on the Fund.
FinnishKomissio myöntää myös, että jäljitettävyys on myös parannuksia edellyttävä asia.
The Commission also agrees that traceability is an issue for further improvements.
FinnishValtiontukea voidaan myöntää vain uusien, innovatiivisten tuotteiden kehitykseen.
State aid can be provided only for the development of new, innovative products.
FinnishMeidän mielestämme EU:n ei pitäisi myöntää talousarviostaan varoja tälle alalle.
We do not believe that the EU should contribute money from its budget in this area.
FinnishYhtenäisvaluutta, kuten suurin osa sen tukijoista myöntää, on poliittinen hanke.
The single currency, as most of its supporters acknowledge, is a political project.
FinnishJokainen myöntää, että uusi arvonlisäverojärjestelmä toisi etuja tälle alalle.
Everyone acknowledges that a new VAT system would be very helpful to this sector.
FinnishKriisi on kuitenkin osoittanut tarpeen myöntää järjestelmää koskevat puutteet.
But the crisis has shown that we need to acknowledge its systemic shortcomings.
FinnishYritämme myöntää tänä vuonna ECHOlle lisärahoitusta hätäapuun tehdyistä varauksista.
We will try to release more money for ECHO this year from the emergency reserve.
FinnishUusia varoja tarkastustehtäviä suorittavan komission viroille ei tule myöntää.
New funds should not be granted for inspection services within the Commission.
FinnishTuote on suojeltu vasta sitten, kun patenttivirasto myöntää suojatodistuksen.
Only when a patent office grants a protection certificate is a product protected.
FinnishSe on kiistaton oikeus, joka pitäisi myöntää kaikille Thaimaan kansalaisille.
That is an undeniable right, and one that should be granted to all Thai people.
FinnishErityisen huomionarvoista on, että unioni myöntää lisäksi tukea tupakanviljelylle.
The fact that the EU also subsidises tobacco cultivation is particularly anomalous.
FinnishKomissio myöntää apuaan, tukeaan ja rahoitusta jo monille tämän alan toimille.
In the Commission, we already help, support and fund various actions in this field.
FinnishOn kauheaa myöntää, että tämän neuvoston motto on "Näpit irti rahoistani!".
You know, it is a terrible thing, this Council’s slogan is ‘Hands off my money!’
FinnishRahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi tuotantolaitteiden hankintaa varten.
For example, funding may be awarded for the procurement of production equipment.
FinnishOlemme sikäli hankalassa tilanteessa, että voimme myöntää teidän olevan oikeassa.
To that extent we are faced with a dilemma about saying that you are right.
FinnishOn kunkin jäsenvaltion oma asia myöntää alueilleen toimivaltaa niin halutessaan.
It falls to each State to give power to its regions if it wishes to do so.
FinnishTeimme saman johtopäätöksen kuin ELDR-ryhmä: vastuuvapautta ei pidä myöntää.
We draw the same conclusion as the ELDR Group: no discharge should be granted.
FinnishJos analysoi vakavasti yhteistä kantaa, täytyy myöntää, että demokratia toimii.
Upon serious analysis of the common position, it has to be said that democracy works.
FinnishNyt on ilmoitettu komission toisesta päätöksestä myöntää 10 miljoonaa euroa.
The Commission has now announced its decision to provide a further EUR 10 million.