"laskelmat" vertalen - Engels

FI

"laskelmat" in het Engels

FI laskelmat
volume_up
{meervoud}

laskelmat
Laskelmat, jotka Sveitsi on esittänyt, olisivat sen mukaan pääpiirteissään luotettavia.
It regarded the calculations submitted by Switzerland as by and large plausible.
Neuvoston mielikuvitukselliset laskelmat eivät kuitenkaan ole moniselitteisiä.
It was not ambiguous, however, to the point of explaining the fanciful calculations of the Council.
Lähteet: Eurostat sekä kansallisiin tilastoihin perustuvat EKP:n laskelmat.
Source: Eurostat and ECB calculations based on national data.

Voorbeeldzinnen voor "laskelmat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishTuberkuloosin kohdalla laskelmat ovat samankaltaisia, mutta tauti on vaikeampi hävittää.
As regards TB, the mathematics are similar but it is more difficult to eradicate.
FinnishOlemme tutkineet asian todella huolellisesti ja tehneet tiukat laskelmat.
Indeed, we have examined the situation very carefully and calculated very tightly.
FinnishOlen sitä mieltä, että jos olemme erityisen tiukkoja, mitkään laskelmat eivät ole oikeita.
I believe that, if we are going to be absolutely rigorous, no calculation is fair.
FinnishMe tilasimme laskelmat hankkeen kannattavuudesta asiaamme tukemaan.
So we commissioned an economic feasibility study to try to make the case.
FinnishTuberkuloosin ja malarian kohdalla hoidon laskelmat ovat hyvin erilaiset.
For TB and malaria, the economics of the cure are very different.
FinnishPelkät laskelmat riittävät osoittamaan, että oikeudelliselta ja hallinnolliselta henkilöstöltä puuttuu koulutusta.
Simple mathematics demonstrate that the legal and administrative personnel simply do not have the training.
FinnishLyhentynyt työaika luo uusia työpaikkoja, kuten muun muassa järjestön Vaihtoehtoiset Euroopan ekonomit laskelmat osoittavat.
Estimates from organisations such as Alternative European Economists show that shorter working hours create new jobs.
FinnishEuroopan unionissa hankkeet vie eteenpäin teollisuussektori, mikä merkitsee, että kaikista kaupallisista riskeistä on aina hyvin selkeät laskelmat.
In the European Union, projects are industry-driven, which means that there is always a very clear calculation of all the commercial risks.
FinnishLuulen, että jos laskelmat pitävät paikkansa ja alusten myyntihinnat ovat alemmat kuin niiden valmistuskustannukset, kyseinen maa toimii tappiolla.
I believe that if we look at the figures properly, it is clear that if ships are sold at less than they cost to make, the country is losing out.
FinnishVoisitteko vahvistaa, onko totta, että Eurostat julkaisee lähipäivinä uudet laskelmat, joista käyvät ilmi taloudelliset mittarit vuodesta 1996 vuoteen 1997?
Could you confirm whether it is true that Eurostat will be producing new figures in the next couple of days providing the economic indicators for 1996-1997?
FinnishNeuvosto toteaa, että laskelmat antavat oikean kuvan unionin tuloista ja menoista, vaikkakin niiden informaatiosisältöä voitaisiin parantaa.
The Council finds that the accounts provide a correct picture of the Union's income and expenditure, even though in terms of the information they provide there is room for improvement.