"laajuus" vertalen - Engels

FI

"laajuus" in het Engels

FI laajuus
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

laajuus (ook: määrä, suuruus)
volume_up
extent {znw.}
(PL) Arvoisa puhemies, kaupan laajuus kertoo taloudellisen kehityksen tasosta.
(PL) Mr President, the extent of trade is indicative of the level of economic development.
Niiden ansiosta humanitaarisen avun tarpeen laajuus voitiin arvioida paremmin.
This has allowed a better estimate of the extent of humanitarian aid needs.
Yhteistyön laajuus Haagin tuomioistuimen kanssa on niin ikään myönteinen asia.
The extent of cooperation with The Hague is also positive.
Tämän mahdollisen tarkistuksen laajuus riippuu vaikutustenarvioinnin tuloksesta.
The scope of the possible revision will depend on the outcome of the impact assessment.
Luokituksiin vaikuttavien eturistiriitojen laajuus on selvitettävä tarkoin.
The scope for conflicts of interest to influence ratings must be firmly addressed.
(RO) Tietoverkkohyökkäysten määrä, laajuus ja vakavuus ovat lisääntyneet viime vuosina.
(RO) The number, scope and severity of cyber attacks have grown in recent years.
Näiden skandaalien laajuus oli hälyttävä, ja niihin liittyi kaikenlaisia petoksia.
The magnitude of these scandals was alarming, and they involved various kinds of fraud.
Kun otetaan huomioon toimien laajuus, kyse on mielestäni sotatoimista.
Given the magnitude of these acts, I believe that they are acts of war.
Vaikka se onkin huomattava, mielestämme komission osoittama määrä, 250 miljoonaa euroa, ei riitä, jos otetaan huomioon katastrofin laajuus ja jälleenrakennuksen hitaus.
Although it is considerable, we believe that the amount indicated by the Commission, EUR 250 million, is insufficient given the magnitude of the disaster and the slow rate of the area' s recovery.
laajuus (ook: tilavuus)
laajuus
laajuus (ook: leveys)
laajuus (ook: leveys)
volume_up
width {znw.}

2. natuurkunde

laajuus (ook: amplitudi)

Voorbeeldzinnen voor "laajuus" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishMaahanmuuton laajuus asettaa kuitenkin monia haasteita vastaanottaville valtioille.
The scale of migration, however, poses many challenges for the host countries.
FinnishTillichin paketin, jonka laajuus on 150 miljoonaa.
The House has created a package, the Tillich package, containing ECU 150 million.
FinnishKumppanuuksien laatu ja laajuus kuitenkin ratkaisevat, ei niiden määrä sinänsä.
But it is the quality and size of the partnerships that matter, not the numbers as such.
FinnishPimeän työn laajuus vastaa tällä välin 15 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta.
The volume of undeclared work now corresponds to 15% of gross domestic product in the EU.
FinnishSisäinen tarkastus on aloitettu, ja siinä määritetään tarvittavien voimavarojen laajuus.
We have launched an internal audit to determine the scale of the resources needed.
FinnishJo pelkästään tämä on käynnistänyt korkokantojen mukauttamisen, jonka laajuus tunnetaan.
This fact alone has triggered rate-adjustment shock of the proportions known.
FinnishSuuronnettomuuksien laajuus ylittää usein kansallisten hätävalmiuksien toimintakyvyn.
The scale of some disasters often overwhelms national response capacities.
FinnishHaasteiden laajuus merkitsee, että toimia on toteutettava pitkällä aikavälillä.
The scale of the challenges implies the need for long-term policies.
FinnishAids-epidemian laajuus tarkoittaa sitä, että kehitys ja edistys vaikeutuvat.
The effect of the Aids pandemic means that progress and development become more difficult.
FinnishMikä on ongelman laajuus yhteisössä ja mitä toimenpiteitä on toteutettu tähän mennessä?
What is the Community dimension of the problem, and what measures have been taken so far?
FinnishMeidän on mielestäni ymmärrettävä lampaankasvatuksen laajuus ja lukumäärä.
I think we do have to realise the scale of sheep farming and the number of animals involved.
FinnishTarkastelussa otetaan huomioon sen kesto, laajuus ja kokoonpano.
This will take account of its duration, as well as its size and configuration.
FinnishToinen ongelma, jonka Claude Turmes mainitsi, on hankkeiden laajuus.
A second problem that Mr Turmes has referred to is the scale of projects.
FinnishMe tiedämme, että ongelmaan ei ole ihmeratkaisuja, kun otetaan huomioon ongelman laajuus.
We know there are no magic solutions, given the scale of the problem.
FinnishHaluan toistaa, että Itävallassa tuhojen laajuus oli 6-7 miljardia euroa.
Let me repeat that the damage in Austria amounts to something in the order of EUR 6 to 7 billion.
FinnishKysymyksiä herättävät ainoastaan tutkimuksen, aivoriihitoiminnan ja erityistoimien laajuus.
The only question concerns the proportions of research, brainstorming and specific activities.
FinnishTämän kuvottavan kaupan laajuus järkyttää minua vuosi toisensa jälkeen.
I am horrified by the scale of this sickening trade every year.
FinnishVärien raja-arvot ovat mielivaltaisia, ja kunkin värin laajuus on liian suuri.
The threshold values for the colours are arbitrary and the breadth of each colour category is too great.
FinnishParlamentin antaman tuen laajuus eroaa erityisohjelmien ja puiteohjelman välillä.
The strength of support in the Chamber varies between the specific programmes and the Framework Programme.
FinnishKomissio yhdistelee rahoituspaketin, jossa kuvastuu vastuumme laajuus.
The Commission will put together a funding package that reflects the scale of our responsibility.