"jauhaa" vertalen - Engels

FI

"jauhaa" in het Engels

FI jauhaa
volume_up
[jauhan|jauhanut] {werkwoord}

Kaikkia on myös kannustettava asiassa: EU:n mylly jauhaa hitaasti, mutta se jauhaa.
And we must give every encouragement here: Europe's mills grind slowly, but they grind.
Arvoisa puhemies, jauhaa, sekoittaa, huijata - siinä on Saksan rehuteollisuuden kolme muotisanaa.
Madam President, grinding, mixing, cheating - these are the three buzzwords of the feed industry in Germany.
Arvoisa puhemies, arvoisat naiset ja herrat, talousarvion valvonnan mylly jauhaa hitaasti ja tuottaa aina samaa katkeraa jauhoa.
Mr President, ladies and gentlemen, the budget control mills grind slowly and still produce the same old bitter grain.
Mylly jauhaa hitaasti, mutta uskon sen jauhavan.
The mill turns slowly, but I believe it turns all the same.
Kaikkia on myös kannustettava asiassa: EU:n mylly jauhaa hitaasti, mutta se jauhaa.
And we must give every encouragement here: Europe's mills grind slowly, but they grind.
Arvoisa puhemies, arvoisat naiset ja herrat, talousarvion valvonnan mylly jauhaa hitaasti ja tuottaa aina samaa katkeraa jauhoa.
Mr President, ladies and gentlemen, the budget control mills grind slowly and still produce the same old bitter grain.
jauhaa (ook: pureskella)

Voorbeeldzinnen voor "jauhaa" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishArvoisa puhemies, en halua jauhaa asiaa kohtuuttomasti.
Mr President, I do not want to prolong the debate unnecessarily.
FinnishEn halua jauhaa sitä liikaa, kiitän suurpiirteisyydestänne.
I shall not exaggerate, and thank you for your generosity.
FinnishPuhemies Borrell jauhaa Euroopan jälleenyhdentymisestä.
President Borrell goes on about the reunification of Europe.
FinnishArvoisa puhemies, jauhaa, sekoittaa, huijata - siinä on Saksan rehuteollisuuden kolme muotisanaa.
Madam President, grinding, mixing, cheating - these are the three buzzwords of the feed industry in Germany.
FinnishSen tähden on sen olemuksen aliarvioimista pitäytyä tai jauhaa vain sen taloudellisia aspekteja.
In consequence, insistence on, or gnawing away at, only the economic aspects of enlargement devalues its very essence.
FinnishMitä tuhlausta ja mitä tekopyhyyttä jauhaa naisten oikeuksista Afrikassa, kun tuhannet jennyt eivät edes pysty ruokkimaan lapsiaan kunnolla.
What a waste and what hypocrisy to bang on about women's rights in Africa when thousands of Jennies cannot even feed their kids properly.
FinnishEnnen kuin tämä on toteutettu, ei ole mielekästä jauhaa Serbian Euroopan unioniin liittymisestä, sillä emme voi ottaa kolmatta askelta ennen ensimmäistä.
Until then, there is no point in harping on about Serbia's European Union prospects, as we cannot take the third step before we take the first.
FinnishVaikkei komissio ehkä myönnäkään sitä, se antaa aina silloin tällöin ymmärtää, että penätessään vastausta parlamentti jauhaa tästä väsymykseen asti.
Although the Commission may not admit to this out loud, it does suggest now and again that Parliament is going on about this while insisting on an answer.
FinnishSiinä tapauksessa vasemmiston ei pitäisi kuitenkaan enää jauhaa yhdentyneestä Euroopasta.
In that case, however, the Left should not go on about a united Europe: they are the only ones being hypocritical; we on the right are certainly not!
FinnishInternationalistinen kone jauhaa tyynesti eteenpäin, sepittäen politiikkaa, joka tulee osoittautumaan katastrofaaliseksi taloudelliselle ja sosiaaliselle tasapainolle sekä rauhalle Euroopassa.
The internationalist machine calmly pursues its course, concocting a policy that will prove to be disastrous for the economic and social balance, as well as for peace in Europe.