"isku" vertalen - Engels

FI

"isku" in het Engels

EN

FI isku
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

Tämä on kova isku Euroopan yhdentymiselle - isku, jota tuskin tarvitsemme.
This is a harsh blow to European integration - one that it scarcely needed.
Tämä on isku sitä perusluottamusta vastaan, jota Euroopan unionissa kaivataan.
That strikes a blow against the basic confidence that the European Union needs.
Se on isku elintarvikepolitiikallemme, johon kuuluu kuluttajansuojan korkea taso.
It is a blow to our food policy with its high level of consumer protection.
Parlamenttivaaleissa kärsitty tappio oli kova isku äärikonservatiiveille.
This hit the ultra-conservatives during the parliamentary elections particularly hard.
Se olisi kova isku vain valtion virkamiehille.
It is only government officials who would be hard hit.
Eläinten liikkumisrajoitukset ovat kova isku niille seuduille tai alueille, joille rajoituksia on määrätty.
Animal movement restrictions hit hard the economic resources of the locations or regions where they are imposed.
Vai ryhtyykö Eurooppakin tukemaan niitä talouden sektoreita, joita barbaarinen isku horjutti?
Or will she also establish a policy to support those economic sectors weakened by this terrible shock?
Portugalissa tarvitaan pikaisia toimia ennen kuin tämä isku unohtuu, ja tämä koskee myös muuta Eurooppaa.
Swift action is needed in Portugal before this shock is forgotten, and this applies to the rest of Europe too.
Pankkiviranomaisen ehdottamassa kielteisessä ennusteessa nähdään huomattava isku valtionvelan hintavaihtelujen ja sen rahoittamisen kustannusten muodossa.
The adverse scenario proposed by the banking authority, the EBA, envisages a significant shock in the form of price fluctuations of sovereign debt and the cost of its financing.
isku
volume_up
bash {znw.}
isku (ook: jytä)
volume_up
bop {znw.} [Br. Eng.]
isku
isku (ook: lyönti, ristiaallokko)
volume_up
chop {znw.}
volume_up
clout {znw.} [spreek.]
isku
isku (ook: paukahdus, halkeama, särö, rako)
volume_up
crack {znw.}
isku (ook: lyönti)
volume_up
drub {znw.}
Tämä raaka murha on ollut valtava isku kotimaassani etenkin uhrin poikkeuksellisen merkittävän humanitaarisen työn vuoksi.
This barbaric murder has had an enormous impact in my country, particularly because of the extraordinary humanitarian work done by the victim.
isku (ook: nakutus, koputus)
volume_up
knock {znw.}
isku (ook: lyönti, veto, silitys, vinoviiva)
volume_up
stroke {znw.}
isku (ook: mäjäys, täräytys)
volume_up
whack {znw.}

Voorbeeldzinnen voor "isku" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishEnsinnäkin, jokainen pommi-isku vaikeuttaa pääsyä takaisin neuvottelupöytään.
Firstly, every bomb makes the return to the negotiating table more difficult.
FinnishSe ei luojan kiitos ollut terrori-isku, mutta tapaus oli siitä huolimatta kauhea.
Thankfully, it was not an act of terrorism, although it was a truly horrific incident.
FinnishMeidän on kuitenkin vaadittava, että Jerikon vankilaan tehty isku tutkitaan.
However, we must demand an investigation into the storming of the prison in Jericho.
FinnishNe olivat kuin isku vasten Kuuban vankiloissa istuvien raukkojen kasvoja.
These were like a slap in the face of the many poor souls behind bars in Cuba.
FinnishSe on jokaiselle äänestäjälle ja Euroopan luotettavuudelle kuin isku vasten kasvoja.
This is a slap in the face for every voter and a slap in the face for Europe's credibility.
FinnishTämä on kova isku vasten niiden kasvoja, jotka eivät usko demokratiaan.
This is a huge slap in the face for those who do not believe in democracy.
FinnishNuijan isku ei ollut tarkoitettu teille, vaan kollegalle, joka yritti keskeyttää teidät.
The use of my gavel was not aimed at you but at an MEP who was trying to interrupt you.
FinnishNämä tapahtuvat olivat isku suoraan parlamentin ominaispiirteen – demokratian – sydämeen.
These events struck at the heart of democracy itself, at the very nature of parliament.
FinnishEcofin-neuvoston tuore päätös on isku vasten Euroopan kansalaisten kasvoja.
The most recent decision by the ECOFIN Council is a slap in the face for European citizens.
FinnishSen sijaan jokainen isku on johtanut kansalaisoikeuksien ja -vapauksien lisärajoituksiin.
Instead, every attack is followed by further restrictions on civil rights and liberties.
FinnishKyseessä on myös ensimmäinen tämän suuruusluokan isku Euroopan unionin jäsenvaltiota vastaan.
It is also the first attack of this magnitude on a European Union country.
FinnishUskon, että haittana on isku Euroopan unionin uskottavuudelle.
I believe that there will be a cost to the very credibility of the European Union.
FinnishBalin terrori-isku, joka oli täysin odottamaton, osoitti, ettei kukaan ole turvassa.
The terrorist attack in Bali, coming as it did out of the blue, has shown that no one is immune.
FinnishMadridin isku on toistaiseksi pahin Euroopan unionissa tehty terrori-isku.
This is the worst terrorist attack in the European Union to date.
FinnishTämä asia pätee muidenkin alojen osalta ja se on kova isku Euroopan rakentamiselle.
This observation is also true for other fields, and it interferes with the construction of Europe.
FinnishTämä on valtava isku Euroopan parlamentille ja Euroopan unionille.
This is a singular slap in the face for the European Parliament and the European Union.
FinnishSe olisi sellainen isku vasten hakijamaiden kasvoja, jota ympäristöpuolue ei voi hyväksyä.
This is a slap in the face for the applicant countries which the Green Group cannot accept.
FinnishToimiiko yhteisön solidaarisuus käytännössä vai jääkö se pelkäksi isku- tai tunnuslauseeksi?
Can that European solidarity work in practice or will it merely be a slogan or a catchword?
FinnishTämä isku kohdistui pyrkimyksiin tuoda pysyvä vakaus Länsi-Balkanin alueelle.
This attack was aimed at the efforts to bring lasting stability to the region of the Western Balkans.
FinnishSamalla tämä on vakava isku Turkin kansalle, jolle me olemme solidaarisia.
At the same time, it is thwarting the struggle of the Turkish people, for whom we feel solidarity.