"häiriö" vertalen - Engels

FI

"häiriö" in het Engels

FI häiriö
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

häiriö (ook: sekasorto)
Tämä häiriö asiassa, joka itse asiassa on erittäin tärkeä kansallinen kysymys, on syytä korjata.
This disruption in what is after all a very important national affair is something that needs to be remedied.
Häiriö on erityisen suuri valaiden ja delfiinien kaltaisilla eläimillä, joiden kuuloaisti on luonnostaan erityisen herkkä.
This disruption is especially extensive to animals that by nature have very sensitive acoustic capabilities, such as whales and dolphins.
Euroopan unionilla on varmasti edessään merkittävä kaasutoimitusten häiriö, joka aiheutuu venäläisten ja ukrainalaisten sekä Gazprom- ja Naftogaz -yritysten välisistä kiistoista.
The European Union is undoubtedly facing a major gas supply disruption as a result of the dispute between the Russians and the Ukrainians and between the Gazprom and Naftogaz organisations.
häiriö (ook: vaiva)
volume_up
bother {znw.}
häiriö (ook: epäjärjestys, sekavuus)
häiriö (ook: häiritseminen)
Ekosysteemien perusteellinen häiriö tuhoaisi kaikki tulevien sukupolvien mahdollisuudet.
This profound disturbance of ecosystems would destroy all prospects for future generations.
Kyseessä oli pelkkä häiriö, jota emme kyenneet käsittelemään tuolloin näin laajamittaisesti.
It was just a disturbance that we were unable to take on on such a scale at this time.
Viittaan vielä kerran siihen, että olen antanut järjestyksen häirinnästä - sehän oli juuri melko suuri häiriö - virallisen huomautuksen.
I would like to point out once again that I have made an official warning about disturbance during the proceedings, and that incident was really a gross infringement of the Rules.
häiriö (ook: vika, vamma)
Se on häiriö, joka hidastaa lapsen henkistä kehitystä ja aiheuttaa pysyvää henkistä haittaa.
This is a disorder that retards mental development in the child and causes permanent mental impairments.
häiriö (ook: selkkaus, levottomuus, vaiva, hankaluus)

2. geneeskunde

häiriö (ook: vaiva)
Capgrasin oireyhtymä on häiriö, jossa ihmisellä on tietty harha.
So Capgras syndrome is a disorder where you get a specific delusion.
Toinen syömiseen liittyvä häiriö on liikalihavuus, jonka syyt voivat niin ikään olla psykologiset.
The other disorder is obesity, which can also have a psychological basis.
Painters' disease is a disorder of the nervous system.

Voorbeeldzinnen voor "häiriö" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishReaktorissa, jossa on ollut aiemminkin ongelmia, on nyt tapahtunut hyvin vakava häiriö.
We have here a very serious incident in a reactor which has already experienced problems in the past.
FinnishJärjestelmä kieltäytyy käynnistymästä, enkä voi antaa teille mitään arviota siitä, kauanko häiriö kestää.
The system is refusing to load and I cannot tell you how long it may take.
FinnishUusi diagnoosi hermostorappeumasairaudesta (hermojärjestelmän häiriö) tehdään kerran vuorokaudessa.
A new case of neurodegenerative disease (nervous system disorders) is diagnosed every 24 hours.
FinnishArvoisa puhemies, suokaa anteeksi vielä yksi häiriö, mutta minulla on työjärjestystä koskeva kysymys.
Mr President, excuse me for causing another interruption, but I should like to raise a point of order.
FinnishTarkoittaako se, että meillä on tänä iltapäivänä käytettävissämme rajattomasti aikaa, vai onko kyseessä tekninen häiriö?
Does that mean we will have the privilege of unlimited use of time this afternoon, or is there a technical error?
FinnishOnko komissio tietoinen, että merimetsojen aiheuttama häiriö Reinin kalakannassa on muodostunut eurooppalaiseksi ongelmaksi?
Is the Commission aware that the destruction of fish stocks by cormorants in and along the Rhine has become a European problem?
FinnishSiksi tarvitsemme ajoneuvon sisäistä valvontajärjestelmää (OBD), joka näyttää auton kuljettajalle, milloin pakokaasunpuhdistuslaitteessa on häiriö.
What we need here is an on-board diagnostic system which alerts the driver to any fault in the exhaust system.
FinnishMikäli markkinamekanismissa on häiriö, vähittäiskaupan loppuhintojen pitäisi olla viimeinen keino, kuten verkkovierailuasetuksessa.
Where there is a failure of market mechanisms, the regulation of final retail prices should be the instrument of last resort, as in the case of the Roaming Regulation.
FinnishTiedämme, että jokainen pieni häiriö rauhanprosessissa tuo koko alueen, kuten myös Euroopan ja arabimaailman koko suhteen vaikeuksiin.
We are aware that any hiccup in the peace process creates difficulties for the entire region and even puts a strain on Europe's relations with the Arab world in general.
FinnishAasian ja Latinalaisen Amerikan talouskriisi ja sen seuraukset dollarin arvolle voisivat tosiaankin aivan hyvin olla ensimmäinen epäsymmetrinen häiriö, joka koettelee euroalueen eri maita.
The Asian and Latin-American financial crises and their effects on the value of the dollar could indeed be the first asymmetrical shock to affect the various countries of the euro area.