"epätasainen" vertalen - Engels

FI

"epätasainen" in het Engels

FI epätasainen
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

epätasainen (ook: epäsäännöllinen, pariton)
Erityisen selvästi tämä epätasainen jakautuminen ilmenee yhteisessä maatalouspolitiikassa.
This uneven distribution is particularly apparent in the common agricultural policy.
Järjestelmän kenties merkittävin ominaisuus tuntuu olevan tuen epätasainen jakautuminen.
Perhaps the most noteworthy feature of the scheme is its uneven distribution of aid.
Tämä epätasainen jakautuminen vaikuttaa tietysti huomattavasti tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
This uneven distribution obviously has serious consequences for research and development.
epätasainen (ook: kuoppainen)
epätasainen (ook: hajanainen)
Rauhanprosessi on ollut kaiken kaikkiaan hidas ja epätasainen, ja siihen liittyviä aloitteita ja hallitustenvälisiä konferensseja on ollut useita: Madridissa, Oslossa ja niin edelleen.
After all, the process of peace has been slow and patchy, and has resulted in numerous initiatives, numerous intergovernmental conferences - Madrid, Oslo and so on.
epätasainen (ook: rähjäinen, rosoinen, ryysyinen)
epätasainen (ook: karski, karkea, karu, rosoinen)

Voorbeeldzinnen voor "epätasainen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishKomission tiedonanto uudesta merenkulun strategiasta on epätasainen sisällöltään.
The Commission communication on a new maritime strategy is a rather unbalanced text.
FinnishTilanne on epätasainen ja rannikkoalueita suojellaan epätasaisesti.
We have an unequal situation with unequal protection of what is to be found in the coastal areas.
FinnishKuitenkin täytyy huomauttaa, että siinä on epätasainen logiikka.
Nevertheless, we feel obliged to say that it is blemished by an element of distorted reasoning.
FinnishPalkkaepätasa-arvosta seuraa myös sosiaaliturvan, etenkin eläkkeiden epätasainen jakautuminen.
A result of pay inequality is also inequality in social provision, particularly as regards pensions.
FinnishSuorien tukien epätasainen jakautuminen liittyy aikaisempaan tuotantoon.
The reason for the variation in distribution of the direct payments is connected with historical production.
FinnishEräs keskeisimmistä tekijöistä on edelleen perhe- ja työelämään liittyvien velvollisuuksien epätasainen jakautuminen.
One of the core factors remains the imbalanced division of work and family responsibilities.
FinnishSe on ollut pitkä matka, epätasainen ja uppiniskainen, ja sen määränpää ei aivan varmasti ole vielä näkyvissä.
It has been a long haul, with obstacles and unruliness along the way, and the end is certainly not yet in sight.
FinnishToinen tärkeä asia on EU: n budjetin kustannusten ja maksujen epätasainen jako jäsenvaltioiden välillä.
Another important point is that the benefits and burdens of the EU budget are unfairly distributed among the Member States.
FinnishTämä epätasainen tilanne Naton sisällä vaikuttaa varmasti kannustavasti yhdysvaltalaisten yksipuolisuuteen turvallisuuden alalla.
There is no doubt that this imbalance within NATO promotes American unilateralism in the area of security.
FinnishMietintö on hieman epätasainen – se on osittain hyvä ja osittain vähemmän hyvä, ja joissakin kohdissa se on itse asiassa surkea.
The report is somewhat like the curate's egg – it is good in parts and not so good in parts; in fact, it is lousy in some parts.
FinnishPelkään, että teknologisen edistyksen tuomien etujen epätasainen jakaantuminen voi vaarantaa Euroopan unionin sisäisen koheesion.
I am afraid that cohesion within the European Union may be endangered by the unequal division of the benefits of technological progress.
FinnishSen sijaan tarkoitan, että meidän on ryhdyttävä osoittamaan jalomielisyyttä ja että meidän on hyväksyttävä sekava ja epätasainen laajentuminen.
I believe, however, that we must contrive to show magnanimity and that we are obliged to accept that enlargement will be messy and untidy.
FinnishArvoisa komission jäsen, toivon teidän pohtivan, millaisen kuvan näin epätasainen sukupuolijakauma antaa EU:n tutkimusyhteisölle.
Commissioner, I do hope you will consider what kind of a signal we are sending out to the European research world by having so unequal a representation of women and men.
FinnishPäätöslauselmaesitykseen, josta nyt keskustelemme, on sekoittunut useita tyylejä ja yksilöllisiä piirteitä, joiden tuloksena on syntynyt poikkeuksellisen epätasainen kokonaisuus.
The resolution which were are now debating is a mixture of styles, of individual contributions, whose result is an extraordinarily unequal combination.
FinnishVielä vakavampaa on, että missään ei sanota, että tämä oikeudellinen epätasaisuus kaksinkertaistuu sen vuoksi, että poliittinen legitiimiys on kansalaisten silmissä epätasainen.
On a more serious note, it does not mention that this legal inequality is increased two-fold by unequal political legitimacy in the eyes of the citizens.
FinnishToinen hälyttävä seikka on jäsenvaltioiden epätasainen osallistuminen, joka lisää epätasapainoa tutkimuksen ja teknologian kehittämisen tärkeällä alalla.
A further alarming matter is the unequal participation of the Member States, which results in greater imbalances in an area as important as research and technological development.
FinnishEpätasainen kehitys uhkaa luoda luottamuksen ja osallisuuden sijaan torjuntaa tai pelkoa unionia kohtaan alueilla, jotka ovat syrjäisiä tai muulla tavoin muita epäedullisemmassa asemassa.
Unbalanced development will spawn rejection and fear of Europe in the most disadvantaged and outermost regions, rather than trust and involvement.
FinnishKastijärjestelmän - jota valtion viranomaiset eivät ole kyenneet kyseenalaistamaan - säilymisestä juontaa juurensa talouskasvusta saadun hyödyn epätasainen jakautuminen.
The persistence of a caste system which the public authorities have not managed to challenge is at the root of an unfair distribution of benefits from the country's growth.
FinnishSiten näillä muutoksilla korjataan tämä epätasainen tilanne ja samalla kuitenkin taataan edelleen kaikki turvallisuussäännöt kolmansien maiden kansalaisten liikkumisessa EU:ssa.
In this way, these changes are rectifying this anomalous situation while still continuing to safeguard all security rules on the movement of citizens of third countries within the EU.
FinnishTyö oli sangen vaikea - eilinen kokous oli neljäs - ja minun on sanottava, että kuten tavallista yhteispäätösmenettely yksimielisyyttä edellyttävän neuvoston kanssa on epätasainen taistelu.
It has been very hard work - this was the fourth meeting - and I have to say that, as usual, codecision with a Council operating under the unanimity rule was an unequal struggle.