"ajatus" vertalen - Engels

FI

"ajatus" in het Engels

FI ajatus
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

ajatus (ook: käsite, aate, konsepti)
Tämä on uusi ajatus, jonka pitää heijastua myös jäsenvaltioiden politiikoissa.
This new concept should also inform corresponding policies in the Member States.
Kun ajatus ensin tutkitaan, se voidaan sitten liittää samaan tekstiin.
After proper study this concept could be incorporated in future via a special text.
Se ei ole täysin mahdoton ajatus; itse asiassa; niin käy joka päivä maapallolla.
It's not really that foreign of a concept, actually; it happens on the Earth every day.
ajatus (ook: tarkoitus, käsitys, arvelu, aikomus)
volume_up
idea {znw.}
Ehdotus perustaa oikeustapauskokoelma ja kerätä todisteita on erinomainen ajatus.
The idea of setting up a case book and collecting evidence is an excellent idea.
Toinen päätöslauselmaan sisältyvä merkittävä ajatus on vastaanottokyky.
Another relevant idea contained in the resolution is the capacity for integration.
Mutta kun esitetään ajatus tilanteen korjaamisesta, syntyy välittömästi vastustusta.
But when an idea comes to change that situation, immediately there is resistance.
ajatus (ook: idea, tuuma, ajattelu)
Tämä ajatus on Euroopan yhteisölle nykyäänkin yhtä olennainen kuin tuolloin.
This thought is just as relevant for the European Community today as it was then.
Minua kiehtoo erityisesti ajatus naimisiinmenosta Internetin välityksellä.
I am particularly intrigued by the thought of getting married on the Internet.
They thought I was the Commissioner - perish the thought!
Ajatus Jean Monnetin Euroopan komparatiivisen kulttuurihistorian oppituolin perustamiseksi on aloite, joka pitää viedä loppuun.
The idea of creating Jean Monnet Chairs of comparative European cultural history is an initiative which must be carried through to a conclusion.
Kuitenkin joka kerta, kun tulee kriisi, vanha vitsi kaivetaan esiin, ja vähän ajan kuluttua tulemme siihen tulokseen, ettei se olekaan hyvä ajatus.
However, every time there is a crisis, this old chestnut is reeled out, and after a little while, we come to the conclusion that it is not a good idea.
Neuvoston päätelmien suurimpia saavutuksia on ajatus jäsenvaltioiden välisestä solidaarisuudesta suhteissamme Venäjään.
One of the major successes in the Council's Conclusions has been the idea of solidarity amongst the Member States concerning our dealings with Russia.

Voorbeeldzinnen voor "ajatus" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishValitettavasti ajatus ei saanut enemmistön tukea parlamentissa eikä neuvostossa.
Regrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
FinnishLuuletteko, että tämä ajatus voi todella saada laajempaa kannatusta neuvostossa?
Do you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
FinnishAjatus suljetusta puolustusytimestä on kummallinen, hämmentävä ja jopa pelottava.
The notion of a closed defence core is strange, puzzling and even frightening.
FinnishSe on Rooman klubin ja nollakasvun vanhoilta hyviltä ajoilta peräisin oleva ajatus.
It is a notion from the good old days, from the Club of Rome, from zero growth.
Finnish129 artikla ei ole sopiva oikeusperusta, ja siksi ajatus sen käytöstä on hylättävä.
Article 129 is not a suitable legal basis and it must be rejected on that account.
FinnishAjatus ei ole ihmisten edun mukainen huolimatta siitä, mitä yritätte täällä sanoa.
It will not be in the interests of people, despite what you are trying to say here.
FinnishNyt komissio ilmoittaa jo, että sellainen ajatus on hyvin kunnianhimoinen tavoite.
The Commission has now announced that it is a very ambitious goal to consider this.
FinnishLopuksi yksi henkilökohtainen ajatus: tiedän, että moni teistä on kärsinyt paljon.
Finally, a comment of a personal nature: I know that many of you have suffered a lot.
FinnishTämä ajatus ilmaistaan tarkistuksessa 48, ja pyydän kollegojani kannattamaan sitä.
This is introduced in proposed Amendment No 48 and I call on the House to support it.
FinnishKoulutuksen alalla on pantava täytäntöön ajatus elinikäisestä oppimisesta.
Europe and the world of education needs to be opened up to life-long learning.
FinnishAjatus on perusteltu, mutta se on saanut parlamentissa vain vähän kannatusta.
He has a point and a minority of people in this Parliament agree with that.
FinnishÄänestin Edite Estrelan mietinnön puolesta, koska sen ajatus on tämänsuuntainen.
I voted in favour of Mrs Estrela's report as it heads in this direction.
FinnishAsian taustalta löytyy yksinkertainen ajatus: lakeja pitäisi säätää avoimesti.
There is a simple principle behind this: laws should be made in the open.
FinnishSanomanne nojalla olisi perusteltua ottaa uudelleen käsittelyyn ajatus taloushallinnosta.
What you have said would justify reconsidering the issue of economic governance.
FinnishToinen ajatus koskee velvollisuuksien jakoa jäsenvaltioiden ja unionin kesken.
The second point is the splitting of the costs between the Member States and the Union.
FinnishKummassakin ihmistä käsitellään eri tavalla ja ajatus ihmisestä on erilainen.
In both, people are treated differently, and the notion of a human being is different.
FinnishOn esitetty ajatus siitä, että sisämarkkinoita olisi pidetty liikaa itsestään selvyytenä.
There is a sense in which we have taken the internal market too much for granted.
FinnishAjatus siitä, että uudistukset loppuvat heti, kun nämä maat liittyvät unioniin, on pötyä.
The notion that reforms will end as soon as those countries accede is nonsense.
FinnishSisämarkkinoiden toiminta-ajatus soveltuu siis erityisen huonosti energia-alalle.
The logic of the internal market is thus particularly inappropriate for the energy sector.
FinnishEdessämme olevassa kompromissipäätöslauselmassa on ilmaistu täydellisesti tämä ajatus.
The compromise resolution before us is a perfect expression of this notion.