"versus" vertalen - Zweeds

EN

"versus" in het Zweeds

SV
EN

versus {voorzetsel}

volume_up
1. juridisch
Nor is it about good versus bad alcohol, or about capital versus labour.
Den handlar inte heller om bra kontra dålig alkohol eller om kapital kontra arbete.
Then the question of trademark protection versus origin markings arises.
Därefter kommer frågan om varumärkesskydd kontra ursprungsmärkning.
Further discussions related to questions about regulation versus stimulus measures.
Andra frågor som diskuterades handlade om reglering kontra stimulansåtgärder.
2. sport en spel
versus
At the risk of labouring the obvious, this is not about Europe versus the US.
För tydlighets skull: det här är inte en fråga om Europa mot USA.
There is much discussion on project finance versus budget support.
Det diskuteras mycket om projektfinansiering mot budgetstöd.
Like hitting the headlines as 'Belleré versus Juppé ' in a French newspaper!
Ett intresse som bland annat en fransk tidning visade med rubriken " Belleré mot Juppé ".

Voorbeeldzinnen voor "versus" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt is not about the software industry, about Microsoft versus European companies.
Det handlar ändå inte om mjukvaruindustrin, om Microsoft gentemot europeiska företag.
EnglishThere are multiple modes of play including relay mode, versus mode, and time trial.
Det finns flera spellägen: med tidsbegränsning, i flerspelarläge och med tidtagning.
EnglishThe peaceful settlement of conflict - i.e. democracy - versus the declaration of war.
Fredlig konfliktlösning - dvs. demokrati - gentemot krigsförklaring.
EnglishThe same happens in the Union versus most competitive partners in the world.
Vid mitt besök i Frankrike och Tyskland talade man om kompetensflykten till Förenta staterna.
EnglishThe same happens in the Union versus most competitive partners in the world.
Det är samma sak inom EU i förhållande till de flesta konkurrenskraftiga partner världen över.
EnglishUltimately, this question is about the power of bureaucracy versus the right of the individual.
Den här frågan handlar ytterst om byråkratins makt eller den enskildes rätt.
EnglishWe have never conceived of this issue in terms of a public sector versus private sector debate.
Vi har aldrig lagt fram denna fråga som en debatt om den offentliga/privata sektorn.
EnglishWe have never conceived of this issue in terms of a public sector versus private sector debate.
Vi har aldrig lagt fram denna fråga som en debatt om den offentliga / privata sektorn.
EnglishSubject: Tax on financial transactions versus Article 56 Article 56 of the EC Treaty reads:
Angående: Skatt på finansiella transaktioner och artikel 56 Artikel 56 i EG-fördraget lyder:
EnglishIt doesn't turn out to be the case when you look at seatbelts versus car seats.
Det är svårt att hitta i data -- det är inte fallet när man tittar på bilbälten jämfört med bilstolar.
EnglishThe third is the European approach versus the national approach.
Den tredje är den europeiska strategin visavi den nationella strategin.
Englishversus the Google Display Network (content sites like Gmail and the New York Times).
jämfört med Google Display-nätverket (webbplatser i innehållsnätverket som Gmail och New York Times).
EnglishThis is simply the wealth of a country versus the percent of population over the age of 65.
Det här är helt enkelt ett lands välfärd jämfört med andelen av dess befolkning som är äldre än 65.
EnglishI think we should avoid a more or less useless debate on host versus home state control.
Jag anser att vi bör undvika en mer eller mindre meningslös debatt om värdlands- eller hemlandskontroll.
EnglishSo the difference is the opportunity cost of using nuclear versus wind, or something else.
Så skillnaden är alternativkostnaden för att använda kärnkraft respektive vindkraft, eller något annat.
EnglishWell, that still leaves nine for me versus next to nothing.
Ja, jag kommer fortfarande att ha nio kvar, istället för inget alls.
EnglishFor example, we are currently addressing the issue of mobile TV: the problem of Nokia versus LG standardisation.
Ett annat exempel är tilldelning av frekvenser på det linjära / digitala området.
EnglishIn this respect, we should not remain fixated too much on multilateralism versus unilateralism.
I detta avseende får vi inte hänga upp oss för mycket på multilateralism i motsats till unilateralism.
EnglishWhen we speak about the ‘ brain drain’, it is not only the new Member States versus older Member States.
Det är samma sak inom EU i förhållande till de flesta konkurrenskraftiga partner världen över.
EnglishThe debate boils down to the powers of the EU institutions versus the competence of Member States.
Debatten handlar i korthet om EU-institutionernas befogenheter gentemot medlemsstaternas befogenheter.