EN

validity {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The validity rule is activated when a new value is entered.
Giltighetsregeln används när ett nytt värde anges.
My party and I dispute the sense and validity of this construction.
Min partigrupp och jag ifrågasätter denna konstruktions betydelse och värde.
In essence, the overview confirms the validity of the Lisbon strategy.
I huvudsak bekräftas Lissabonstrategins värde i översikten.
validity
The validity of declarations of support will be gauged by the Member States.
Stödförklaringarnas giltighet kommer att kontrolleras av medlemsstaterna.
In future, the validity of authorisations will be limited to ten years.
I framtiden kommer godkännandenas giltighet att vara begränsad till tio år.
Some have questioned the validity of this legislation and they are free to do so.
Somliga har ifrågasatt denna lagstiftnings giltighet och det står det dem fritt att göra.
validity (ook: legal force)
validity
Theoretical development is combined with empirical studies to engender empirical validity.
Teoretisk utveckling paras med empiriska studier för att ge empirisk validitet.
These proposals will be analysed by scientists for their validity and, above all, for their transparency and possible Community-wide applicability.
Dessa förslag kommer att analyseras av forskare med avseende på deras validitet och framför allt med avseende på deras klarhet och tillämplighet i hela gemenskapen.
The object of the mutual recognition principle is to confer the same validity and the same effect on convictions handed down in other Member States as on previous national convictions.
Målet med principen om ett gemensamt erkännande ska ge samma validitet och samma effekt till de fastställda domarna i andra medlemsstater som vid tidigare nationella domar.

Synoniemen (Engels) voor "validity":

validity

Voorbeeldzinnen voor "validity" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe validity of this procedure was again confirmed by the Council’s Legal Service.
Att detta förfarande är tillåtet bekräftades återigen av rådets rättstjänst.
EnglishI hope that honourable Members can accept the validity of that approach.
Jag hoppas att de ärade ledamöterna kan godta giltigheten i detta angreppssätt.
EnglishI therefore welcome the Commission's proposal to extend the period of validity.
Jag välkomnar därför kommissionens förslag att förlänga giltighetstiden.
EnglishThe Commission also supports the proposed flexible period of validity of the card.
Kommissionen går också med på den föreslagna giltighetstiden för kortet.
EnglishThat is the essential validity of this report from the Committee of Independent Experts.
Detta är det huvudsakliga värdet av den oberoende expertkommitténs rapport.
EnglishI ask by what authority can the validity of a CE mark be challenged?
Jag frågar vilken myndighet som kan ifrågasätta giltigheten hos en CE-märkning?
EnglishIn future, the validity of authorisations will be limited to ten years.
I framtiden kommer giltigheten för tillstånd att begränsas till 10 år.
EnglishThe Commission has proposed an administrative validity of 10 years for future driving licences.
Kommissionen har föreslagit en begränsad giltighetstid på 10 år för framtida körkort.
EnglishWhen you assign a validity rule, existing values in a cell will not be modified.
Dessutom ändras inte värden som finns i celler om du först i efterhand tilldelar en giltighetsregel.
EnglishThis dialog allows you to define various validity criteria for a selected sheet area.
I den här dialogrutan kan du definiera olika validitetskriterier för ett markerat tabellområde.
EnglishAs regards overall usefulness and validity, each person must make up their own mind.
När det gäller den allmänna nyttan och giltigheten är det upp till var och en att göra sina val.
EnglishDispute concerning the confirmation of the validity of the mandate of a Member: see Minutes
Invändning mot giltigheten av mandatet för en ledamot av Europaparlamentet: se protokollet
EnglishWe will not grant validity to any competition arguments that have been put forward.
Vi ställer inte upp på de konkurrensargument som förts fram.
EnglishDispute as to the validity of the mandate of a Member: see Minutes
Invändning mot giltigheten av mandatet för en ledamot av Europaparlamentet: se protokollet
EnglishA party has validity at European and international level when it is strong in its own country.
Ett parti har tyngd på europeisk och internationell nivå när det är starkt i sitt hemland.
EnglishThirdly, the rules relating to the period of validity of explicit consent are clarified.
För det tredje ska de regler som avser giltighetsperioden för uttryckligt medgivande förtydligas.
EnglishSelect the cells for which you want to define a new validity rule.
Markera de celler för vilka du vill definiera en ny giltighetsregel.
EnglishThis information, which has been widely reported by our media, confirms the validity of this resolution.
Fångarna sover i korridorer, eftersom det inte finns tillräckligt med celler.
EnglishI would also like to say a few words about limited administrative validity.
Jag vill också säga några ord om begränsad giltighetstid.
Englishthe validity and interpretation of acts of the institutions, bodies, offices and agencies of the Union.
giltigheten och tolkningen av unionens institutioners, organs och myndigheters akter.