"through and through" vertalen - Zweeds

EN

"through and through" in het Zweeds

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "through and through" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "through and through" in Zweeds

through bijvoeglijk naamwoord
Swedish
through bijwoord
through voorzetsel
and voegwoord
Swedish

Voorbeeldzinnen voor "through and through" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishGenuine harmony, unity, only come through trust, through mutual respect.
Verklig harmoni och enighet kan bara uppstå genom tillit och ömsesidig respekt.
EnglishWe must overcome this and incite our governments to be European through and through.
Vi måste gå längre och stimulera våra regeringar att verkligen bli européer fullt ut.
EnglishClimate change is a global phenomenon through and through and calls for global solutions.
Klimatförändringen är ett alltigenom globalt fenomen som kräver globala lösningar.
EnglishThat needs to continue through legislation, through targets and through directives.
Detta måste fortsätta genom lagstiftning, genom mål och genom direktiv.
EnglishInstead, it is riddled through and through with interventionist ideology.
I stället är det fullspäckat med interventionistisk ideologi.
EnglishIt is about the rights of this Parliament and that is the message they have to understand through and through.
Det handlar om parlamentets rättigheter och det är detta budskap de måste förstå till fullo.
EnglishWe therefore need to strengthen it on a political and institutional level, through programmes, through funding.
Vi behöver därför stärka processen på en politisk och institutionell nivå, via program och finansiering.
EnglishRomania is a European-minded country through and through.
Rumänien är ett alltigenom Europasinnat land.
EnglishLaunching Europe through economics, through coal and steel, through trade was a stroke of genius by the founding fathers.
Det var ett genidrag av EU:s grundare att lansera EU genom ekonomi, genom kol och stål, genom handel.
EnglishBut if we want to quote Goethe, we really could do better, for Goethe was a European through and through and he was pro-Europe.
Man kan sannerligen citera annat som Goethe sagt, för Goethe var en äkta europé med en positiv inställning till Europa.
EnglishHe is, as he would have it, a European first, but a Frenchman through and through, a Frenchman first, but a European through and through.
Han säger att han i första hand är europé, men alltigenom fransman, i första hand fransman men alltigenom europé.
EnglishOne Member had a good deal to say in this vein, including, rather unnecessarily, that she felt Dutch through and through.
En parlamentsledamot höll sig ingående sysselsatt med detta och sade sen i onödan att hon kände sig nederländsk från topp till tå.
EnglishHe went through Europe, through World War II, stealing, extorting and occasionally buying various paintings for his collection.
Han reste igenom Europa, under andra världskriget, och stal, tvingade till sig och ibland köpte diverse målningar till sin samling.
English(DA) Mr President, well, it is a little strange to stand here as a Conservative-Liberal through and through and be accused of being left-leaning.
(DA) Herr talman! Det känns lite konstigt att sitta här som konservativ liberal och anklagas för att luta åt vänster.
EnglishThat is why we must, through action, through dynamism, through initiatives, oppose these protectionist attempts and temptations.
Därför måste vi genom vårt agerande, genom dynamiskt uppträdande, genom initiativ bekämpa dessa protektionistiska försök och frestelser.
EnglishIt was from here, from this chamber, through you, through your refusal to give up and your silent disapproval, that my first help came.
Det var härifrån, från detta parlament, genom er, genom er vägran att ge upp och ert tysta ogillande som jag fick första hjälpen.
EnglishI think that this is bad practice which we should seek to resolve through Parliament through the necessary legislative changes.
Jag anser att detta är dålig praxis, som vi måste försöka lösa genom att parlamentet tar initiativ till de nödvändiga lagstiftningsändringarna.
EnglishSo, through speeches like this one today, through interviews, through meetings, our goal is to get as many people possible on the team.
Så, igenom tal såsom denna idag, igenom intervjuer, igenom möten, vårt mål är att få med oss så mycket människor som möjligt i arbetslaget.
EnglishSome of these countries or entities are Islamic through and through and, as far as I am concerned, should not be allowed to join the European Union.
Vissa av dessa länder eller självständiga enheter är islamiska rakt igenom och bör enligt min åsikt inte tillåtas ansluta sig till EU.
EnglishI sincerely believe that it is through openness, through dialogue, through the search for a triangular partnership, in this case, that we will make a difference.
Jag tror uppriktigt att det är genom öppenhet och dialog, och i detta fall genom att eftersträva ett tresidigt partnerskap, som vi kan åstadkomma något.

Andere woorden

English
  • through and through

Kijk eens naar het Duits-Nederlands woordenboek door bab.la.