"this" vertalen - Zweeds

EN

"this" in het Zweeds

EN this
volume_up
{bijwoord}

this (ook: then, thus, that, so)
volume_up
{bw.}
Thank you very much, in any case, for having used it so moderately in this second intervention.
Tack mycket för att ni utnyttjade tiden försiktigt i ert andra inlägg.
They're so evil, they're so mean -- this is what they're about."
De är onda, de är elaka - det är här de är."
Of course, if you really want to, you can still stop these wretched old things.
Om man verkligen vill kan man visst fortfarande hålla de gamla bullerplanen borta.
this (ook: thus)
I should like once again, at the close of the sitting, to protest strongly against this.
här vid sammanträdets slut vill jag med kraft protestera mot detta beslut.
Madam President, I do not think I have ever spoken in Parliament as late as this.
Jag tror aldrig att jag har talat i detta parlament här sent någon gång.
. ~~~ I kind of understood, this is what shame is, this is how it works.
Jag förstod att det var detta skam handlar om, det är här det fungerar.

Voorbeeldzinnen voor "this" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishInstead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
I stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
EnglishMy colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
Mina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
EnglishDevelopment of international transit rail networks is understandably a priority.
Utvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
EnglishDoes the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
Har rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
English   . I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
   . – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
EnglishOne distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
Ett tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.
EnglishThe EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
EU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
EnglishWe must look beyond national considerations and towards European considerations.
Vi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
EnglishCooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
Samarbetet mellan Europeiska ombudsmannen och EU-institutionerna bör förbättras.
EnglishWomen have worse health, and they are poorer than men within the European Union.
Kvinnor har sämre hälsa och kvinnor är fattigare än män inom Europeiska unionen.
EnglishThe economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
Då kan den ekonomiska politiken bli mer än bara summan av sina 25 beståndsdelar.
EnglishThe negotiations have no objective other than discussing accession negotiations.
Förhandlingarna har inget annat syfte än att diskutera anslutningsförhandlingar.
EnglishIn 2006, as always, budgetary imagination is not high on the agenda in Brussels.
Inte heller 2006 står den budgetmässiga fantasin högt på dagordningen i Bryssel.
English   Mr President, since the outrages of 11 September 2001, the world has changed.
   – Herr talman! Världen har förändrats efter attentaten den 11 september 2001.
EnglishI share Mr Nassauer's desire to have more decisions taken at Member State level.
Jag delar Hartmut Nassauers önskan att se fler beslut fattade i medlemsstaterna.