"termination" vertalen - Zweeds

EN

"termination" in het Zweeds

EN termination
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

termination (ook: cessation, close, closure, conclusion)
Firstly, unilateral termination of a contract will be authorised only at the end of a season.
För det första kan ett kontrakt inte sägas upp ensidigt förrän vid säsongens slut.
Instead of a stake there might be an even more deadly termination, in the form of a silver bullet.
I stället för en påle kunde ett ännu mer dödligt slut vara möjligt, i form av en silverkula.
Ideally I would like to see an immediate termination of PNR transfers to the US until we have a permanent legislative solution in place.
Helst skulle jag vilja se ett omedelbart slut på överföringen av personuppgifter ur bokningsregistret till USA tills vi har fått till stånd en permanent rättslig lösning.
termination (ook: denunciation, notice)
volume_up
uppsägning {comm. gen.}
This concerns matters which are connected with the possibility of termination.
Detta är frågor som hänger samman med möjligheterna till uppsägning.
In the event of termination by any of the senior executives, no termination benefits shall be payable.
Vid uppsägning från en ledande befattningshavares sida skall inget avgångsvederlag utgå.
In the event of termination of employment, a six-month mutual notice period shall apply for the President.
I händelse av uppsägning av verkställande direktören skall sex månaders ömsesidig uppsägningstid gälla.
The project studies abusive men’s social networks and their impact on the emergence, maintenance and possible termination of violence.
Projektet studerar misshandlande mäns sociala nätverk och dess betydelse för våldets uppkomst, bibehållande och eventuella upphörande.
I can also accept Amendment No 11, which proposes to add severance pay on termination of the employment relationship, with the addition of the term " where appropriate ".
Jag kan också godkänna ändringsförslag 11, i vilket man föreslår att avgångsvederlag skall läggas till vid upphörande av anställningsförhållandet, med tillägget av begreppet " där det är lämpligt ".
The Commission cannot accept Amendments Nos 36 and 61 which extend judicial protection to all cases where discrimination takes place after termination of the employment relationship.
Kommissionen kan inte godta ändringsförslagen 36 och 61, genom vilka rättslig prövning kan bli aktuellt i alla ärenden där diskriminering äger rum efter anställningens upphörande.
This includes termination of pregnancy and therefore abortion!
Den omfattar avbrytande av graviditet och därmed abort!
Voluntary termination of pregnancy is a matter of exclusive competence for each individual Member State.
Frivilligt avbrytande av en graviditet är en fråga som uteslutande faller under varje enskild medlemsstats behörighet.
Parliament cannot give a ruling on voluntary termination of pregnancy, nor, indeed, on the legality of a judgment.
Parlamentet kan inte avge något avgörande angående frivilligt avbrytande av en graviditet och förvisso inte heller om en doms laglighet.
termination (ook: close, closure, completion, conclusion)
volume_up
avslutning {comm. gen.}
Every EU Member State has a different view of the artificial termination of pregnancy and they therefore make decisions on this problem in accordance with the principle of subsidiarity.
Varje medlemsstat i EU har olika syn på avslutning av en graviditet på konstgjord väg, och de fattar därför beslut om detta problem i enlighet med subsidiaritetsprincipen.
Just as the rapporteur has proposed, primary goals should include a strategy for continued support, transitional measures, or the termination of a programme in a given region.
Precis som föredraganden har föreslagit borde prioriteringarna innehålla även en strategi för fortsatt stöd, övergångsperiodens åtgärder och programmets avslutning på ett visst område.
termination (ook: exit, expiration, outlet, way out)
volume_up
utgång {comm. gen.}
In the event of termination of employment of the President by the Company, termination benefits corresponding to up to twelve cash monthly salaries may be paid after the end of the notice period.
Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida får ett avgångsvederlag motsvarande upp till tolv kontanta månadslöner utgå efter uppsägningstidens utgång.

2. zakelijk

termination (ook: rescission)
volume_up
hävning {comm. gen.} (av avtal)

3. grammatica

termination (ook: ending, inflection)
volume_up
ändelse {comm. gen.}

Synoniemen (Engels) voor "termination":

termination

Voorbeeldzinnen voor "termination" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIn particular, we cannot agree to a termination of discussion on this subject.
Framför allt kan vi inte gå med på att avsluta diskussionerna i detta ämne.
EnglishUnfortunately there was no option to vote for a termination of the agreement.
Tyvärr fanns det ingen möjlighet att rösta för att säga upp avtalen.
EnglishIf promises are broken, I will advocate the termination of the agreement, once it is up for review.
Om löften bryts kommer jag att förespråka att avtalet upphävs vid översynen.
EnglishSimilarly, business partners were not informed of the possible termination of the programme.
Samtidigt var partnerländerna inte informerade om att programmet eventuellt skulle avslutas.
EnglishThe same company applies different standards concerning breaks, lunch time and notices of termination.
Samma företag tillämpar olika regler i fråga om raster, lunchtider och uppsägningar.
EnglishIn fact, invalid clicks can result in deductions from your earnings and even account termination.
Ogiltiga klick kan leda till avdrag från dina intäkter och till och med att vi säger upp ditt konto.
EnglishTermination of service of Commission officials
Tjänstemäns definitiva avgång från tjänster vid Europeiska gemenskapernas kommission
EnglishSo, just what is the position today, when the termination of the transition period is just a few months away?
Hur är alltså läget i dag när det återstår bara några månader av den här övergångsperioden?
EnglishIn-fighting within the European institutions brought about the premature termination of the original agreement.
En maktkamp inom EU-institutionerna medförde att det ursprungliga avtalet upphörde i förtid.
EnglishThe agreement needs to be limited in duration and liable for immediate termination should any obligation not be met.
Avtalet måste vara tidsbegränsat och kunna sägas upp omedelbart om någon skyldighet inte uppfylls.
EnglishThe requirement concerning the termination of unauthorised releases also clarifies the need for a consistent response.
Kravet på att få stopp på ej medgivna utsläpp visar också att det behövs ett konsekvent agerande.
EnglishIn many cases the Commission's actions lead to the termination of the investigation without the imposition of measures.
I många fall leder kommissionens agerande till att utredningen avslutas utan att åtgärder vidtas.
EnglishThis commitment will in the mid-term ensure the termination of bulk data transfers to the US authorities.
Detta åtagande kommer på medellång sikt att medföra att massöverföringen av data till de amerikanska myndigheterna upphör.
EnglishI would like to do this in light of the decision on the Regulation on the final termination of service by Commission officials.
Jag önskar göra detta i ljuset av kommissionens beslut om bestämmelsen om tjänstemän som definitivt avslutar sin tjänst.
EnglishSubject: Mobile termination tariffs
EnglishThis resulted in Russia's termination of its provisional application of the ECT and the PEEREA on 18 October 2009.
Detta ledde till att Ryssland avslutade sin tillfälliga tillämpning av energistadgefördraget och energistadgeprotokollet den 18 oktober 2009.
EnglishThis challenging of the right to the termination of pregnancies is the result of one of those awful compromises which the PSE and the PPE so often make.
Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva en sådan tillbakagång för kvinnorna, dessutom dagen efter den 8 mars.
EnglishThe rapporteur regards the unilateral (partial) termination of protocol No 9 without acceptable alternatives as a breach of agreements entered into.
Föredraganden betraktar det ensidiga upphävandet (delvis) av protokoll 9, utan godtagbara alternativ som ett brytande av träffade avtal.
EnglishWhy do they refuse to impose throughout Europe the fundamental right of women to self-determination, including the right of voluntary termination?
Varför vägrar de att på europeisk nivå införa denna elementära rätt för kvinnor att få bestämma över sig själva, inklusive rätten till abort?
EnglishYesterday in Portugal, the Portuguese people voted in a referendum to decriminalise the voluntary termination of pregnancy.
Under gårdagen i Portugal röstade den portugisiska befolkningen i en folkomröstning igenom förslaget om att avkriminalisera det frivilliga avbrytandet av en graviditet.