"terminal" vertalen - Zweeds

EN

"terminal" in het Zweeds

SV

"terminal" in het Engels

volume_up
terminal {comm. gen.}

EN terminal
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

terminal (ook: terminus)
volume_up
terminal {comm. gen.}
The Slovenian public and the Slovenian Government are firmly opposed to this terminal.
Allmänheten och regeringen i Slovenien motsätter sig starkt denna terminal.
On three occasions this year I have been refused entry into Terminal D on my laissez-passer.
Tre gånger detta år har jag blivit vägrad tillträde till Terminal D med min laissez-passer.
On three occasions this year I have been refused entry into Terminal D on my laissez-passer.
Tre gånger detta år har jag blivit vägrad tillträde till Terminal D med min laissez-passer .
terminal (ook: station)
volume_up
station {comm. gen.}

Synoniemen (Engels) voor "terminal":

terminal

Voorbeeldzinnen voor "terminal" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishOne was the question of the ability of terminal equipment to harm the network.
En av dessa var frågan om huruvida terminalutrustning kan skada nätverket.
EnglishMarxism-Leninism is in terminal decline, but other ideologies have survived.
Marxism-leninismen tog kål på sig själv. Andra ideologier lever dock vidare.
EnglishMr Commissioner, The matter of terminal dress has still not been settled.
Herr kommissionär, frågan om terminalavgifterna är fortfarande inte avklarad.
EnglishA Capital of Culture is hardly likely to grow up around a lorry terminal.
Det är knappast troligt att en kulturhuvudstad utvecklas omkring en lastbilscentral.
EnglishRailways in Europe are in terminal decline, not least in the rail freight sector.
Järvägarna i Europa befinner sig i dödlig nedgång, inte minst inom järnvägstransportsektorn.
EnglishDuring discussions on the directive, the issue of terminal dues caused a great deal of concern.
När direktivet diskuterades medförde frågan om terminalavgifter ett stort intresse.
EnglishThey have also contributed to TransFargo streamlining its operations at the terminal.
Nätverkskamerorna har också bidragit till att TransFargo effektiviserat sin terminalverksamhet.
EnglishRIS will make it easier for port and terminal operators to maximise the use of their capacities.
Jag skulle vilja ta upp en fråga som kommissionsledamot Jacques Barrot redan har nämnt.
EnglishIt means that fishing ports are in terminal decline, so structural funds are poured in.
Det innebär att det ständigt går utför med fiskehamnar, och man häller in medel från strukturfonder.
EnglishNavorski into the terminal and make sure he does not miss his flight.
Rayland, var vänlig att se till att mr Navorski inte missar sitt flyg.
English(SL) Italy wishes to impose an onshore gas terminal on the border with Slovenia without consultation.
(SL) Italien vill anlägga en gasterminal utmed kusten på gränsen till Slovenien utan samråd.
EnglishTheoretically, if there is a need, the Baltic States could use one additional energy terminal.
Om de behöver skulle de baltiska staterna teoretiskt sett kunna använda ytterligare en energiterminal.
EnglishHis previously controllable medical condition therefore developed terminal complications.
Hans medicinska tillstånd, som tidigare var under kontroll, har därför förvärrats av dödliga komplikationer.
EnglishFor those who spend their whole day working at a computer terminal the time saved would be much greater still.
För människor som arbetar hela dagen vid datorn skulle tidsbesparingen vara betydligt större.
EnglishThere is still one outstanding issue - that of terminal dues.
En fråga står ännu olöst - den om terminalavgifter.
EnglishThose Members who are obliged to leave the sitting are asked to leave their card in the appropriate voting terminal.
De ledamöter som absolut måste lämna sammanträdet ombeds lämna sina kort i poströstningslådan.
EnglishRIS will make it easier for port and terminal operators to maximise the use of their capacities.
RIS kommer att göra det lättare för hamn- och terminalansvariga att maximera utnyttjandet av tillgänglig kapacitet.
EnglishIf you have problems getting help while travelling, you should tell the terminal authorities or the bus company concerned.
Om du har svårt att få hjälp under resan, ska du kontakta terminalledningen eller bussbolaget.
EnglishMoney to finance all this has, of course, been generated by new data terminal equipment, networks and services.
Pengar till den här kvarnen har förstås tillförts med hjälp av nya terminalutrustningar, nät och tjänster.
EnglishAnd before that we had the Austrian gas terminal in Baumgarten being taken over by the mysterious Centrex company.
Och ännu tidigare övertogs den österrikiska gasterminalen i Baumgarten av det mystiska företaget Centrex.