EN starting
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

volume_up
början {comm. gen.}
And then AIDS education in all schools, starting from university.
Och sedan kom AIDS utbildning till alla skolor, med början på universiteten.
Clearly, however, that is not the final goal, but is no more than a starting point.
Det är naturligtvis inte det slutgiltiga målet, men det är åtminstone en början.
Different countries have different starting points and this directive is a common beginning.
Olika länder har olika utgångspunkter, och detta direktiv är en gemensam början.
starting (ook: commencement, launching, outset, start)
volume_up
start {comm. gen.}
If you want to pursue an academic carrier LTU is an excellent starting point.
Vill du göra akademisk karriär är Luleå tekniska universitet en utmärkt start.
This is a battle that must be fought at a political level, starting in Geneva.
Denna strid måste utkämpas på politisk nivå, med start i Genève.
Then the whole sequence begins again, starting from image 1.
Sedan visas hela bildserien igen, med start från bild 1.
starting
volume_up
startande {comm. gen.}
starting (ook: start)
volume_up
igångsättning {comm. gen.}

Voorbeeldzinnen voor "starting" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishPolitics is also a kind of voluntary work, at least when you are starting out.
Politik är också en slags volontärverksamhet, åtminstone när man börjar med det.
EnglishI believe that this must be a very important starting point for the Parliament.
Jag tycker att det skulle vara en mycket viktig utgångspunkt för detta parlament.
EnglishI should like to answer very quickly the other questions, starting with Mr Lund.
Jag skulle mycket snabbt vilja besvara de övriga frågorna och börjar med Lund.
EnglishTwelve additional Member States are voluntarily starting to collect these data.
Ytterligare tolv medlemsstater har börjat samla in uppgifter på frivillig väg.
EnglishBefore starting the votes, Mr Schulz has asked to speak on a point of order.
Innan omröstningen inleds har Martin Schulz bett att få ta upp en ordningsfråga.
EnglishFor Macedonia, we have to clearly define the conditions for starting negotiations.
För Makedonien måste vi tydligt slå fast villkoren för inledande av förhandlingar.
EnglishIt proposes increased flexibility in the markets, starting with the labour market.
Man föreslår en ökad flexibilitet för marknaderna, och börjar med arbetsmarknaden.
EnglishI welcome this White Paper because it is kick-starting a much-needed debate.
Jag välkomnar denna vitbok eftersom den sätter i gång en mycket behövlig debatt.
EnglishThe first committee of inquiry worked hard, and its work is starting to bear fruit.
Den första undersökningskommittén har arbetat hårt och arbetet har gett effekt.
EnglishEnter here the proportion of the area of the starting color against the gradient.
Här anger Du ytandelen för ursprungsfärgen i förhållande till färggradienten.
EnglishThis is the relative path, starting from the location of the file " index.htm ".
Det är den relativa sökvägen som utgår från platsen för filen " index.htm ".
EnglishI look forward to seeing further directives, perhaps starting with disability.
Jag ser fram emot ytterligare direktiv, kanske ett som startar med handikapp.
EnglishAn international drug evaluation is now starting up on a larger group of patients.
Nu startar en internationell läkemedelsprövning på en större grupp patienter.
EnglishThings being as they are, I believe we have at least a good starting point here.
Under rådande omständigheter anser jag att vi åtminstone har en bra utgångspunkt här.
EnglishWhy, Commissioner, do you not do what you are starting to do with other countries?
Varför gör ni inte vad ni har börjat göra gentemot andra länder, herr kommissionär?
EnglishThe recommendations in the present report give all the relevant starting points.
Rekommendationerna i det betänkande som har lagts fram anknyter till detta.
EnglishIn my opinion, this depends on two things: the starting point and our expectations.
Enligt min åsikt beror det på två saker: utgångsläget och våra förväntningar.
EnglishThis new sort of literacy has to be taught to many adults starting at the beginning.
I denna nya läskunnighet måste många vuxna människor utbildas ända från alfabetet.
EnglishA so-called baby-boom generation is starting productive adult life in Poland.
En så kallad babyboom-generation inleder nu sitt produktiva vuxenliv i Polen.
EnglishThe Commission's own work would certainly gain from a more uniform starting-point.
Jag tror också att kommissionens eget arbete skulle vinna mycket på förenhetligande.