"so" vertalen - Zweeds

EN

"so" in het Zweeds

SV

"so" in het Engels

EN

EN so
volume_up
{bijwoord}

1. algemeen

If this is stated so clearly, then we trust that it will also be done.
Om detta uttrycks så klart litar vi på att det också kommer att genomföras.
But it has to be understood that if you have the right of veto then so does everyone else.
Men man måste förstå att om man har vetorätt så har alla andra det också.
Advertising can be intrusive, and increasingly it is so; it invades private life.
Reklamen kan vara påträngande och är det också i allt större utsträckning; den invaderar privatlivet.
So, the substance of the permanent conference would be horizontal issues.
Kärnan i den permanenta konferensen skulle alltså vara horisontella frågor.
And so, this is the value of the experience, of this so simple exercise.
Detta är alltså värdet av erfarenhet, av denna enkla övning.
So, the aim is to change the wording from ‘ too brutal ’ to ‘ very significant’.
Syftet är alltså att ändra uttrycket ” för brutalt ” till ” betydande ”.
so (ook: such)
I believe this question is so serious that it requires some special action.
Jag anser att den här frågan är pass allvarlig att särskilda åtgärder krävs.
The situation was so acute that there was an increased risk of war.
Det rörde sig om en pass tillspetsad situation att risken för krig hade ökat.
Maybe the crisis will be so serious that we will need to do something else.
Kanske krisen kommer att vara pass allvarlig att vi kommer att behöva göra något annat.

2. "refers back to something known"

so (ook: there)
volume_up
det {bw.}
But this is not the time to do so, so I will turn now to the Souchet report.
Men det är inte tid för det nu, så därför kommer jag till Souchets betänkande.
It is important that we do so, and it is important that we do so as quickly as possible.
Det är viktigt att vi gör det, och det är viktig att vi gör det så snart som möjligt.
This puts the animals under stress, sometimes so much so that they die in transit.
Djuren stressas och det i vissa fall i så hög grad att de dör under transporten.

3. "to such a degree"

so (ook: then, thus, this, that)
volume_up
{bw.}
Never before have so many rich countries been so miserly towards so few.
Aldrig tidigare har många rika länder visat en sådan girighet gentemot få.
And so -- (Music) It says, "This box belongs to ... " And so I type in my name.
- (Musik) Det står, "Den här lådan tillhör ..." ~~~ jag skriver mitt namn.
They are so vulnerable, and it is so sad to see that they are exposed to this danger.
De är sårbara och det är tråkigt att se dem utsatta för denna fara.
This is a perfect expression of economic imperialism, which has gone so far that compensation is being rejected.
Det här är det perfekta uttrycket för den ekonomiska imperialismen, till den grad att man vägrar ersättning.
So we now find ourselves in a very delicate situation where appropriations might not be committed.
I dag befinner vi oss i en mycket känslig situation, till den grad att anslag eventuellt inte kan utnyttjas.
I accept that it took a certain amount of courage to draw up this report, but I am not convinced that it had to be so ambiguous.
Utarbetandet av betänkandet krävde ett visst mod förvisso, men behövde det vara till den grad otydligt?

4. "in such a way"

so (ook: thus)
So, in that context, the phrase 'pensions time bomb' is certainly accurate.
I detta sammanhang är sålunda frasen ”tickande pensionsbomb” korrekt.
So after " figure ', I would like to insert " some type of European attorney '.
Efter " finns " skulle jag sålunda vilja införa " någon slags europeisk åklagare ".
So, can a crew shortage be considered to be an exceptional circumstance?
Kan sålunda personalbrist anses vara en oförutsedd omständighet?
By doing so, they have contributed to the economic growth of these countries.
detta sätt har de bidragit till den ekonomiska tillväxten i dessa länder.
It is wrong to insult the memory of so many victims of the holocaust in this way.
Det är fel att förolämpa minnet av så många offer för förintelsen detta sätt.
In so doing, you are severely hampering Copenhagen's chances of success.
detta sätt skapar ni stora hinder för möjligheterna till framgång i Köpenhamn.

Synoniemen (Engels) voor "so":

so

Synoniemen (Zweeds) voor "so":

so

Voorbeeldzinnen voor "so" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishSo, it is not just a question of the technical matters relating to repatriation.
Detta är således inte bara en fråga om tekniska aspekter som rör hemtransporten.
EnglishThe Novo Belenguer report appeals for a European tourism policy, and rightly so.
Novo Belenguers betänkande vädjar på ett bra sätt om en europeisk turistpolitik.
EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Jag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
EnglishSo far, the 100 000 officially registered as victims have received USD 300 each.
Hittills har de 100 000 officiellt registrerade offren mottagit 300 dollar var.
EnglishEven so, these achievements are still inadequate in terms of the issues at stake.
Dessa framsteg är trots allt otillräckliga med hänsyn till vad som står på spel.
EnglishSo we decided on a method of looking at the entire issue, without any overlaps.
Vi beslutade således om en metod för att behandla hela frågan utan överlappning.
EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Om jag är på en tolvtimmars flygresa kommer du att se flygplatsen jag lyfte från.
EnglishSo, this budget, which is ingratiating, cosmetic, excessive and inflationary, ...
Denna budget som är klientilistisk, kosmetisk, överdriven och inflationistisk...
EnglishNow they want to score points with the right wing, and so they took this action.
Nu vill de vinna poäng hos högerflygeln, och därför genomförde de denna aktion.
EnglishMr President, Commissioner, rapporteur, thank you so much for all your efforts.
herr talman, fru kommissionär, herr föredragande! Hjärtligt tack för ert arbete.
EnglishCommissioner Figeľ is here, so I am sure that he has taken careful note of that.
Kommissionsledamot Ján Figeľ är här och jag är säker på att han noterat detta.
EnglishOf the 13 countries that have ratified, two have done so by means of referenda.
Av de 13 länder som har ratificerat har två gjort detta genom folkomröstningar.
EnglishWe have less and less time, and so we devour one tourist attraction after another.
Vi har mindre och mindre tid och slukar turistattraktion efter turistattraktion.
EnglishUnfortunately, only EUR 7 billion, or 1% of this money, has been received so far.
Tyvärr har bara 7 miljarder euro, eller 1 procent av pengarna, hittills influtit.
EnglishSo, aviation security charges of this kind must be administered transparently.
Sådana avgifter för luftfartsskydd måste därför administreras på ett öppet sätt.
EnglishAnd so on.
Hur skall vi få upp de totala forskningsinsatserna till tre procent av BNP osv.?
EnglishSo for this purpose I believe that we clearly need to promote second-generation.
Därför tror jag absolut att vi måste främja andra generationens investeringar.
EnglishThat being so, on 30 May, we will look at the whole situation in all its aspects.
Den 30 maj kommer vi tillsammans att gå igenom situationen ur alla dess aspekter.
EnglishSo in return...... I will permit you...... a brief, brief glimpse of the future.
För att återgälda tjänsten, kommer jag att ge dig en liten blick av framtiden.
EnglishMr McMillan-Scott is doing so and I would like to draw that to your attention.
McMillan-Scott gör detta kontinuerligt och jag vill göra er uppmärksam på detta.