"reinforcement" vertalen - Zweeds

EN

"reinforcement" in het Zweeds

EN reinforcement
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

reinforcement (ook: amplification, backup, fortifying)
volume_up
förstärkning {comm. gen.}
Here we have from the Commission a reinforcement of a hierarchy of oppression.
Det vi har här från kommissionen är en förstärkning av en förtryckande hierarki.
I also want a reinforcement of the market surveillance by Member States.
Jag vill också se en förstärkning av medlemsstaternas marknadsövervakning.
This is why I value the reinforcement of the Commission's right of initiative.
Det är orsaken till att jag sätter värde på en förstärkning av kommissionens initiativrätt.
reinforcement (ook: arming, armour)
volume_up
armering {comm. gen.}
Wood fiber serves as reinforcement and gives a stronger and stiffer material.
Träfiber fungerar som armering och ger ett starkare och styvare material.

2. constructie

reinforcement
volume_up
armering {comm. gen.}
Wood fiber serves as reinforcement and gives a stronger and stiffer material.
Träfiber fungerar som armering och ger ett starkare och styvare material.

Synoniemen (Engels) voor "reinforcement":

reinforcement

Voorbeeldzinnen voor "reinforcement" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI regard the reinforcement of joint investigation teams as an important approach.
Jag anser att det är betydelsefullt att stärka de gemensamma undersökningsgrupperna.
EnglishIt gives much-needed reinforcement to the role of the European Parliament.
Därigenom har Europaparlamentets roll förstärkts, vilket var välbehövligt.
EnglishReinforcement of the government apparatus should take centre stage in aid provision.
I det stödet borde förstärkandet av statsapparaten få en central plats.
EnglishThe reinforcement of the European Neighbourhood Policy must be a major objective for 2008.
Förstärkningen av den europeiska grannskapspolitiken måste vara ett viktigt mål 2008.
EnglishA new type of carbon fiber reinforcement of the bridge was tested simultaneously.
En ny typ av kolfiberförstärkning av bron provades samtidigt.
EnglishThe major item on the agenda will in fact be the reinforcement of financial stability.
Den viktigaste punkten på dagordningen är just hur vi ska skydda den finansiella stabiliteten.
EnglishHence the reinforcement that we have proposed and that we hope will be adopted.
Det är anledningen till förstärkningen av det vi har föreslagit och som vi hoppas kommer att antas.
EnglishAn important advantage of this report is that it provides institutional reinforcement of Mercosur.
En viktig fördel med betänkandet är att det stärker institutionerna inom Mercosur.
EnglishThe framework decision will also be accompanied by a reinforcement of people's procedural rights.
Rambeslutet kommer även att följas av personers processuella rättigheter.
EnglishWe hope in this way to be able to promote the reinforcement of the consumer and health policy.
Vi hoppas att därigenom kunna främja konsument- och hälsopolitiken.
EnglishWe also support the reinforcement of relations between the EU and the United Nations.
Vi stöder även starkare förbindelser mellan EU och FN.
EnglishAnother part of the report is devoted to the reinforcement of police and judicial cooperation.
En annan del av betänkandet gäller förstärkningen av polissamarbetet och det rättsliga samarbetet.
EnglishTo manage EU funds, an overall reinforcement of the administrative structures in both countries is required.
Den totala omfattningen av det föranslutningsstöd som finns tillgängligt är betydande.
Englishreinforcement of the European Territorial Cooperation Objective;
förstärkningen av målet ”europeiskt territoriellt samarbete”,
EnglishThe case for reinforcement of both the preventive and the corrective arm of the pact is obvious.
Det är uppenbart att både den förebyggande och den korrigerande delen av pakten behöver förstärkas.
EnglishThe reinforcement of political ties and greater closeness to this giant must be regarded as strategic.
Att stärka de politiska banden och komma närmare denna jätte måste betraktas som strategiskt.
EnglishSo we welcome the recent reinforcement of the labelling provisions of the Directive by the Commission.
Så vi välkomnar det senaste förstärkandet av märkningsbestämmelserna i kommissionens direktiv.
EnglishMajor Golez and the reinforcement company are going after them.
Major Golez och förstärkningskompaniet Är på jakt efter dom.
EnglishThe agreement with Russia is an expedient political step, which could serve the reinforcement of our security.
Avtalet med Ryssland är ett bra politiskt steg som kan bidra till att öka vår säkerhet.
EnglishWe are also collaborating in the promotion of democracy and the reinforcement of civil society.
Vi samarbetar även inom ramen för den verksamhet som syftar till att främja demokratin och stärka samhället.