"to pray" vertalen - Zweeds

EN

"to pray" in het Zweeds

EN to pray
volume_up
[prayed|prayed] {werkwoord}

Oh blessed Father... pray for our sinners now, at the hour of our death.
Helige Fader... be för våra syndare nu, på dödstimmen.
He merely wanted to pray for the victims with the survivors.
Han ville bara be för offren tillsammans med de överlevande.
She will have her victims but Mr Buttiglione will pray for her.
Hon lär kräva sina offer, men Buttiglione kommer att be för henne.
to pray (ook: to entreat)
That is what we have to hope for and maybe pray for too.
Det är detta vi måste hoppas på och kanske också bönfalla om.

Voorbeeldzinnen voor "to pray" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWhy do I hope and pray that the framework decision will be adopted and applied?
Varför hoppas och ber jag om att rambeslutet ska antas och tillämpas?
EnglishSaint Maximilian, Saint Edith, Sister Benedicta of the Cross, pray for us.
Sankt Maximilian, heliga Edith, syster Benedicta av Korset, bed för oss!
EnglishInstead they're talking about their next nature walk, exchanging recipes, and yes, they pray.
Istället samtalar de om nästa promenad i naturen, utbyter recept, och ja, de ber.
EnglishWe pray that other Member States will not go through that agony either.
Vi ber en bön om att andra medlemsstater inte heller skall behöva gå igenom detta lidande.
EnglishAlong with the psalmist, I would say indeed: pray for the peace of Jerusalem.
Med psalmisten säger jag sannerligen: bed om fred i Jerusalem.
EnglishI hope and pray that we vote to leave, but either way the people simply must be asked.
Jag hoppas innerligt att vi röstar för att gå ur, men hur det än blir så måste folket tillfrågas.
EnglishIt can no longer pray in aid of the misdemeanours of its predecessors.
Den kan inte längre åberopa försummelser från företrädarnas sida.
EnglishThis amendment, moreover, paves the way for the harmonisation for which we all hope and pray.
Detta ändringsförslag banar dessutom väg för den harmonisering som vi alla hoppas på och ber om.
EnglishTo give the aid, and hope and pray that something comes out of it?
Ger pengarna och hoppas och ber att det leder till något bra?
EnglishI pray for you people, for your wellbeing and for your peace.
Jag ber för er människor, för ert välbefinnande och för er frid.
EnglishI pray that this new country may have wisdom, so that law and justice can flourish there.
Jag hoppas innerligt att detta nya land kommer att präglas av vishet så att lag och rättvisa kan blomstra där.
EnglishWe all pray that, unlike in the past, it will be the Ukrainians alone who decide their future.
Vi ber alla att ukrainarna, i motsats till hur det var tidigare, själva skall få bestämma över sin framtid.
EnglishI hope and I pray that we get that political stability, but I am not so sure that we will.
Jag hoppas och ber att vi ska få den politiska stabiliteten, men jag är inte så säker på att vi kommer att få den.
EnglishIn so doing, we pray that our small action may help restore sanity and dignity to our nation.'
Vi ber nu en bön om att vår lilla aktion kan hjälpa till att återställa förståndet och värdigheten i vår nation.?
EnglishIn so doing, we pray that our small action may help restore sanity and dignity to our nation
Vi ber nu en bön om att vår lilla aktion kan hjälpa till att återställa förståndet och värdigheten i vår nation.?
EnglishIn it they say "we pray at your end, honourable European Parliamentarians, that justice may prevail on us".
I detta skriver de, "vi hoppas till sist, ärade Europaparlamentariker, att rättvisan segrar hos oss".
EnglishIn it they say " we pray at your end, honourable European Parliamentarians, that justice may prevail on us ".
I detta skriver de, " vi hoppas till sist, ärade Europaparlamentariker, att rättvisan segrar hos oss ".
EnglishLet us pray that they do not, but it could happen.
Låt oss hoppas att de inte gör det, men det kan inträffa.
EnglishIn that way you will truly be the European government that we all hope and pray for and which deserves our trust.
Då skulle ni verkligen bli den europeiska regering som vi önskar se och som förtjänar vårt förtroende.
EnglishLet us pray that this war will end as soon as possible to avoid more innocent people becoming victims.
Vi får hoppas att kriget tar slut så snart som möjligt så att fler oskyldiga personer slipper falla offer för det.