"outraged" vertalen - Zweeds

EN

"outraged" in het Zweeds

SV
EN

outraged {bijwoord}

volume_up
outraged (ook: furiously)
This is one of those rare occasions when cynical politicians get outraged.
Det här är ett av de sällsynta tillfällen då cyniska politiker blir rasande.
Outraged by these massacres, our Parliament's Committee on Fisheries recently refused, quite rightly, to vote for the Fisheries Agreement between the European Union and Guinea.
Europaparlamentets fiskeriutskott var rasande över massakern och vägrade nyligen, med rätta, att rösta för ett fiskeriavtal mellan Europeiska unionen och Guinea.

Synoniemen (Engels) voor "outraged":

outraged

Voorbeeldzinnen voor "outraged" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHe is, of course, outraged as we are in this House at what is happening there.
Han är naturligtvis, liksom vi i denna kammare är, upprörd över det som sker där.
EnglishWe are not only concerned about the question of Chechnya; we are outraged, horrified.
Vi är inte bara oroliga över Tjetjenienfrågan; vi är indignerade, förfärade.
EnglishHe has outraged the German people with his pardon for the victims of the Shoah!
Han kränkte det tyska folket i sitt förlåtande av Shoahs offer!
EnglishI am outraged, as most of us are, by the way in which the Iranian opposition has been treated.
Jag är som de flesta av oss upprörd över hur den iranska oppositionen har behandlats.
EnglishMrs Doyle, I read this report myself and I must tell you I was outraged and shocked.
Kära kollega! Jag har själv läst informationen och jag måste säga er att jag blev djupt upprörd.
EnglishRussians have been outraged by the kidnapping, intimidation or even murder of human rights activists.
Ryssarna har upprörts av att människorättsaktivister kidnappas, hotas och mördas.
EnglishIt was and still is an uprising of the humiliated and the outraged.
Det handlade och handlar fortfarande om ett uppror från dem som förödmjukats och kränkts.
EnglishOver recent years Europe has been outraged by this barbarous treatment of animals for slaughter.
Europa har de senaste åren upprörts över den här bestialiska behandlingen av slaktdjur.
EnglishThis is a matter that has outraged the United Kingdom and many others.
Detta är något som har upprört Förenade kungariket och många andra.
EnglishThe issue of the abolition of visas, in particular, has outraged the secular state in Turkey.
Särskilt frågan om avskaffandet av viseringskrav har upprört den sekulära staten i Turkiet.
English(SK) I am outraged at the way President Chávez is governing in Venezuela.
(SK) President Chávez sätt att styra Venezuela är en skandal.
EnglishQuite honestly, Parliament feels outraged at the pathetic stage we have reached after all these years.
Ärligt talat, parlamentet är vredgat över den patetiska nivå vi uppnått efter alla dessa år.
EnglishI am absolutely outraged by what I have just heard said about the right to adopt being under attack.
Jag är oerhört upprörd över att rätten att adoptera ifrågasätts.
English. - (DE) Madam President, Mr Oettinger, I am outraged.
Fru talman, herr Oettinger! Jag är upprörd.
EnglishHungarian teachers, and indeed the entire Hungarian community in Slovakia, are justifiably outraged.
Det finns en befogad upprördhet bland de ungerska lärarna och i hela den ungerska kolonin i Slovakien.
EnglishBut we should also be outraged at what remains disappointing, unacceptable, or even intolerable.
Men vi bör också uppröras över det som fortfarande är nedslående, oacceptabelt eller till och med outhärdligt.
EnglishAs many here have already said, we are right to be outraged.
Som många här redan har sagt så upprörs vi med rätta.
English      Mr President, I am absolutely outraged at an incident that occurred in connection with the exhibition.
    –  Herr talman! Jag är mycket upprörd över en händelse som ägde rum i samband med utställningen.
EnglishWe have good cause to be outraged at the effects that using such weapons has had upon NATO soldiers.
Det finns anledning att bli indignerad inför konsekvenserna för Natos soldater av att ha använt dessa vapen.
English(FR) Mr President, I am outraged by those statements.
(FR) Herr talman! Ett sådant uttalande gör mig upprörd.