EN

outlook {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This is without doubt hardly a cheerful outlook, as today in Europe, problems and fears exist.
Det är knappast någon munter utsikt eftersom både problem och rädsla finns i dagens Europa.
I must confess that the outlook is not optimistic.
Jag måste erkänna att utsikterna inte är optimistiska.
The outlook for the European economy is still good.
Utsikterna för den europeiska ekonomin förblir goda.
outlook
outlook
It is true that the short-term outlook is good due to the economy picking up.
Genom ekonomins uppsving är visserligen framtidsutsikterna gynnsamma på kort sikt.
I believe that there are significant differences between the outlook that existed previously and the outlook today.
Jag tror att det finns klara skillnader mellan de tidigare framtidsutsikterna och dem som vi har i dag.
The outlook for the future in terms of securing a permanent peace agreement in the Middle East is, I believe, now more promising than ever.
Framtidsutsikterna när det gäller att säkra en varaktig fredsöverenskommelse i Mellanöstern är nu, tror jag, ljusare än någonsin.

Synoniemen (Engels) voor "outlook":

outlook

Voorbeeldzinnen voor "outlook" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishProof of this lies in the positive outlook for consumption and household confidence.
Ett bevis på detta är att konsumtionen och hushållens förtroende upprätthållits.
EnglishWith regard to airport capacity, it is clear that we need a global outlook.
I fråga om flygplatskapacitet är det tydligt att vi behöver ett globalt synsätt.
EnglishIt is true that the short-term outlook is good due to the economy picking up.
Genom ekonomins uppsving är visserligen framtidsutsikterna gynnsamma på kort sikt.
EnglishThe basis for this outlook on life is the family, in which each human being grows up.
Grunden för denna livsfilosofi läggs i den familj där alla människor växer upp.
EnglishUnable to find any valid Outlook Express mailbox files in the specified directory.
Det finns inga giltiga e-brevlådesfiler för Outlook Express i den angivna katalogen.
EnglishFive years on, ahead of the Treaty Review Conference, the outlook is starkly different.
Fem år senare, inför avtalsrevideringskonferensen, ser läget helt annorlunda ut.
EnglishIn particular, we can endorse the report's fundamentally positive outlook.
Vi kan i synnerhet stödja de i grunden positiva utsikter som beskrivs i rapporten.
EnglishSelect this option if you already use an address book in Microsoft Outlook Express.
Välj det här alternativ om du redan använder en adressbok i Microsoft Outlook Express.
EnglishEurope needs to provide itself with this strategic ability that is a common outlook.
EU måste ge sig självt denna strategiska möjlighet som är gemensamma framtidsutsikter.
EnglishOverall, the economic situation and outlook remain unusually uncertain.
Rent generellt är det ekonomiska läget och utsikterna fortfarande ovanligt osäkra.
EnglishOn the whole, we have managed to end up with a fairly clear outlook on things.
På det hela taget har vi lyckats komma fram till en relativt tydlig syn på saker och ting.
EnglishWe must offer Romania an outlook worthy of the idea that it is becoming one of us.
Vi måste erbjuda Rumänien en horisont som är värdig den uppfattning det landet har om oss.
EnglishThe rapporteur is of the opinion that a fatalistic outlook encourages drug abuse.
Föredraganden anser att ödestänkande stimulerar narkotikamissbruket.
EnglishThe outlook for price stability over the medium term remains subject to upside risks.
Utsikterna för prisstabiliteten på medellång sikt är fortfarande föremål för uppåtrisker.
EnglishYour culture of tolerance and your global outlook represent an opportunity in today's world.
Er kultur av tolerans och er globala inställning utgör en möjlighet i dagens värld.
EnglishThen the outlook is, in my view, clearly one of long term conflict.
Då är perspektivet enligt mitt förmenande entydigt en långvarig krigskonflikt.
English. – Commissioners, I am pleased that the debates on economic outlook are complex in character.
Denna kulturella och intellektuella mångfald i världen är det viktigaste av allt.
EnglishIn March 2007 the Commission reviewed and assessed the outlook for the Euratom Treaty.
I mars 2007 gjorde kommissionen en översyn och bedömde Euratomfördragets framtidsutsikter.
EnglishTurkey's establishment cannot tolerate discontent, protest or a different outlook.
Den styrande klassen i Turkiet kan inte tolerera missnöje, protester, avvikande uppfattningar.
EnglishThis outlook involves the creation of a security and defence union.
Detta perspektiv innefattar upprättandet av en säkerhets- och försvarsunion.