"market order" vertalen - Zweeds

EN

"market order" in het Zweeds

EN market order
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. financiën

market order
volume_up
order till marknadspris {comm. gen.} [vb.]
market order
volume_up
marknadsorder {comm. gen.}
market order

Voorbeeldzinnen voor "market order" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAgriculture needs to adapt to market rules in order to be exposed to competition.
Jordbruket måste anpassas till marknadsregler i syfte att utsättas för konkurrens.
EnglishTo see what is not working in the single market in order to protect consumers in Europe.
Att se det som inte fungerar på den inre marknaden för att skydda konsumenterna inom EU.
EnglishFirstly, let us make the labour market more flexible in order to increase labour force participation.
För det första bör vi göra arbetsmarknaden flexiblare, i syfte att öka deltagandet på arbetsmarknaden.
EnglishWe think that it is reprehensible to use taxpayers' money in order to market European wines.
Vi anser att det är förkastligt att man använder sig av skattebetalarnas pengar för att marknadsföra europeiska viner.
EnglishFirstly, let us make the labour market more flexible in order to increase labour force participation.
För det tredje behöver vi uppmuntra företagandet genom att minska de skattemässiga och administrativa bördorna.
EnglishWe ought to concentrate more on eliminating market obstacles in order to allow the European economy to flourish.
Vi borde koncentrera oss mer på att undanröja marknadshinder för att EU-ekonomin ska kunna blomstra.
EnglishIn other regions, this may mean opening up a market in order to offer other providers export opportunities.
I andra regioner kan det innebära att öppna upp en marknad för att ge andra leverantörer exportmöjligheter.
EnglishIt is necessary to reform the sugar market in order bring it in line with CAP reform.
Det är nödvändigt att reformera sockermarknaden för att den skall överensstämma med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.
EnglishThe EU must build up a common electricity and gas market in order to protect its population's access to energy.
EU måste bygga upp en gemensam el- och gasmarknad för att kunna trygga sina invånares tillgång till energi.
EnglishNaturally, these measures must be supplemented with active labour market measures in order to assist in job-finding.
Naturligtvis bör nämnda åtgärder kompletteras med aktiva åtgärder på arbetsmarknaden för att finna arbeten.
EnglishFirstly, the completion of the internal market in order to counteract distortions in competition and social dumping.
För det första, slutförandet av den inre marknaden för att motverka konkurrensstörningar och social dumping.
EnglishThese are necessary in order for market reform to complete the single market and to achieve the Lisbon goals.
De är nödvändiga för att genomföra marknadsreformer för att fullborda den inre marknaden och för att nå Lissabonmålen.
EnglishIn other regions, this may mean opening up a market in order to offer other providers export opportunities.
Om våra experter i Genève inte lyckas utarbeta en minimikompromiss riskerar vi åter att inte lyckas nå trovärdiga resultat.
EnglishThe European Union with 27 Member States is indeed the right arena in which to organise a new financial market order.
Européerna har misslyckats. EU med sina 27 medlemsstater är verkligen rätt forum att organisera om finansmarknaden.
EnglishOur processing industry should be able to supply itself with raw materials at world market prices in order to be competitive.
Vår förädlingsindustri måste kunna förse sig med råvaror till världsmarknadspriser för att kunna konkurrera.
EnglishIt is absolutely essential that we complete the internal market in order to be able to continue to compete with the USA and Japan.
Den inre marknaden behöver verkligen fullbordas för att fortsätta konkurrera med Förenta staterna och Japan.
EnglishThe alcohols produced must be suitable for the potable alcohol market in order to reduce the budgetary cost of this measure.
Dessa alkoholer bör kunna inriktas på marknaden för spritdrycker för att minska budgetkostnaderna för denna åtgärd.
EnglishIt is also necessary to expand the carbon trading market in order to send clear signals about the cost of carbon.
Marknaden för handel med koldioxidutsläpp måste dessutom utvidgas för att skicka en tydlig signal om vad koldioxidutsläppen kostar.
EnglishThis also applies to the digital market in order for us to be able to reap the benefits of the dynamic effects of free movement.
Det gäller också den digitala marknaden för att vi ska kunna skörda de dynamiska effekterna av den fria rörligheten.
EnglishSuch a single market is necessary in order to reduce the digital divide, which is a priority aim for the European Union.
En sådan gemensam marknad är nödvändig för att minska den digitala klyftan, något som är en prioritet för Europeiska unionen.