"market development" vertalen - Zweeds

EN

"market development" in het Zweeds

EN market development
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. zakelijk

market development
It is about striking a fine balance between rules on the one hand, and scope for further market development on the other.
Det handlar om den svåra balansen mellan bestämmelser å ena sidan och svårigheter för vidare marknadsutveckling å andra sidan.
I was interested that my colleague, Mrs Gill - unfortunately she is no longer here - made the point of support for market development to minimise regulation.
Det var intressant att min kollega Gill - tyvärr är hon inte längre här - nämnde stöd till marknadsutveckling för att minimera regleringen.

Voorbeeldzinnen voor "market development" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI agree that users' needs should be of paramount importance in market development.
Jag håller med om att användarnas behov bör vara av största vikt i marknadsutvecklingen.
EnglishThe cornerstone of innovation policy is the Union’s internal market and its further development.
Innovationspolitikens hörnsten är unionens inre marknad och dess vidare utveckling.
EnglishThe cornerstone of innovation policy is the Union’ s internal market and its further development.
Innovationspolitikens hörnsten är unionens inre marknad och dess vidare utveckling.
EnglishYou have indeed achieved results in the areas of labour market and research and development.
Ni har verkligen uppnått resultat när det gäller arbetsmarknaden och forskning och utveckling.
EnglishWorker mobility within the EU is the key to economic recovery and the Single Market's development.
Arbetstagarnas rörlighet inom EU är nyckeln till ekonomisk återhämtning och den inre marknadens utveckling.
EnglishRural development and market organisation programmes form part of this objective, as do school meals.
Program för landsbygdsutveckling och organisation av marknaden är en del av detta mål, liksom skolmåltider.
EnglishRural development and market organisation programmes form part of this objective, as do school meals.
Det måste ändå påpekas redan nu att vad än kommissionen kan göra för Niger så är utmaningen fortfarande enorm.
EnglishI also endorse the importance of an energy market development strategy for the EU, as advocated in this report.
Jag förespråkar även vikten av en utvecklingsstrategi för EU:s energimarknad så som det förordas i betänkandet.
EnglishThis is a natural part of market development.
Detta är en naturlig del av marknadsutvecklingen.
EnglishThis is why I consider this proposal to be a very important initiative for the internal market's future development.
Därför anser jag att detta förslag är ett mycket viktigt initiativ för det vidare fullbordandet av den inre marknaden.
EnglishIt is these rules that will provide greater market efficiency, better social development and sufficient environmental protection.
Sådana regler kan garantera effektivare marknader, en bättre social utveckling och ett lämpligt miljöskydd.
EnglishThese strategies concerned the transport, energy, agriculture, industry, internal market and development cooperation sectors.
Dessa strategier gällde sektorerna för transport, energi, jordbruk, industri, inre marknad och utvecklingssamarbete.
EnglishFor my group the intention of this raft of legislation is to encourage market development and to reduce the burden of legislation.
För min grupp är syftet med lagstiftningspaketet att främja marknadsutvecklingen och minska lagstiftningsbördan.
EnglishThis will require, however, unbiased investment in eco-technology research, product development and market access promotion.
Detta kommer dock att kräva förutsättningslösa investeringar i miljöteknisk forskning, produktutveckling och marknadsföring.
EnglishYou are right to say, Mr President, that the European internal market and its development present us with a great opportunity.
Herr ordförande! Ni har rätt i att den europeiska inre marknaden och dess utveckling ställer oss inför en väldig möjlighet.
EnglishThis future directive remains a positive step, both for the internal market and for sustainable development policies.
Det här framtida direktivet är fortfarande ett positivt steg, såväl för den inre marknaden som för politiken för hållbar utveckling.
EnglishThis will require, however, unbiased investment in eco-technology research, product development and market access promotion.
Stöd till miljöteknik är en politik som gagnar alla parter genom att stärka EU-ekonomins konkurrenskraft och hållbar utveckling.
EnglishIt is also an innovative cooperation of Member States in market-oriented research and development that merits European support.
Det är också ett innovativt samarbete mellan medlemsstater om marknadsinriktad forskning och utveckling (FoU) som förtjänar EU-stöd.
EnglishSupport should also, of course, be given to agricultural reforms redirecting resources from the market promotion to rural development.
Även jordbruksreformer bör naturligtvis stödjas, varigenom medel bör omfördelas från marknadsstöd till stöd för landsbygdens utveckling.
EnglishThere are yet other sectors in which, given the current market development, a certain degree of flexibility would seem appropriate.
Det finns också andra sektorer där en viss grad av flexibilitet skulle förefalla lämplig med tanke på den nuvarande utvecklingen på marknaden.