"market analysis" vertalen - Zweeds

EN

"market analysis" in het Zweeds

EN market analysis
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

market analysis
volume_up
marknadsanalys {comm. gen.}
The second problem is related to the evaluation of market analysis expenses.
Det andra problemet gäller utvärderingen av utgifter för marknadsanalys.
I am of the opinion that there should be no further increases in the quota without a market analysis.
Jag anser att det inte borde göras några ytterligare kvothöjningar utan en marknadsanalys.
The market analysis contained in the third report does not indicate improvement in the market situation.
Den marknadsanalys som finns i den tredje rapporten pekar inte på någon förbättring av marknadssituationen.

Voorbeeldzinnen voor "market analysis" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIn the final analysis, market trends will obviously be the deciding factor.
I slutändan är det helt klart marknadens agerande som avgör.
EnglishThe market analysis is unanimous on the need to do more on that matter.
Marknaden är enig om att vi behöver göra mer i den här frågan.
EnglishWe have to move on and we need proper market analysis on which we can base further action.
Vi måste gå vidare, och vi behöver ordentliga marknadsanalyser för att kunna besluta om fortsatta åtgärder.
EnglishIt is not a case of affirming or refusing globalisation or the market, and its analysis is measured, in theoretical terms, and also realistic.
Som ni återigen har konstaterat här i kammaren är skillnaden på samma sätt hårfin mellan tuff och otillbörlig konkurrens.
EnglishIs any analysis or market research available on how well informed people are about this Reform Treaty, both quantitatively and qualitatively?
Finns någon analys eller marknadsundersökning tillgänglig om hur välinformerade folk är om detta ändringsfördrag, både kvantitativt och kvalitativt?
EnglishIt is not a case of affirming or refusing globalisation or the market, and its analysis is measured, in theoretical terms, and also realistic.
Det handlar inte om att säga ja eller nej till globaliseringen eller marknaden, och analysen är teoretiskt sett väl genomtänkt och dessutom realistisk.
EnglishThe report recommends that there should be more and better risk analysis by market players so that they do not have to rely too much on the credit rating agencies.
I betänkandet rekommenderas utökad och bättre riskanalys av marknadsaktörer, så att de inte måste förlita sig alltför mycket på kreditvärderingsinstituten.
EnglishHowever, for the time being many markets remain national or regional and this must be reflected in competition analysis, including market definition, so that competition and consumers do not suffer.
I nuläget förblir dock många marknader nationella eller regionala och detta måste beaktas vid konkurrensanalys, inklusive marknadsdefinition, så att konkurrens och konsumenter inte blir lidande.