"kilowatt" vertalen - Zweeds

EN

"kilowatt" in het Zweeds

SV

"kilowatt" in het Engels

volume_up
kilowatt {comm. gen.}
EN

kilowatt {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. meetkunde
kilowatt
I know that a kilowatt saved is as good as a kilowatt produced.
Jag vet att en sparad kilowatt är lika mycket som en producerad kilowatt.
We must stop looking at kilowatts in political terms.
Vi måste sluta se på kilowatt i politiska termer.
Scientists estimate that by the year 2010 there will be a shortage of 3.5 billion kilowatts of electrical energy in the Baltic region.
Enligt forskare kommer de baltiska staterna ha en brist på 3,5 miljarder kilowatt elektrisk energi 2010.
kilowatt
SV

kilowatt {commuun genus}

volume_up
1. meetkunde
kilowatt (ook: 1 000 watt)
Jag vet att en sparad kilowatt är lika mycket som en producerad kilowatt.
I know that a kilowatt saved is as good as a kilowatt produced.
Vi måste sluta se på kilowatt i politiska termer.
We must stop looking at kilowatts in political terms.
Enligt forskare kommer de baltiska staterna ha en brist på 3,5 miljarder kilowatt elektrisk energi 2010.
Scientists estimate that by the year 2010 there will be a shortage of 3.5 billion kilowatts of electrical energy in the Baltic region.

Synoniemen (Engels) voor "kilowatt":

kilowatt
English

Voorbeeldzinnen voor "kilowatt" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishLast year in Germany, two billion kilowatt hours were generated through wind power.
I Tyskland producerades under förra året 2 miljarder kilowattimmar med hjälp av vindström.
EnglishIn addition, the government of Luxembourg also contributes 1 Franc per kilowatt/ hour.
Den luxemburgska staten ger dessutom fortfarande 1 franc / kilowattimme.
EnglishOn Amendment 11, I can reconsider the base line for the calculation of kilowatt days.
När det gäller ändringsförslag 11 kan jag ompröva baslinjen för kalkylen av kilowattdagar.
EnglishIn addition, the government of Luxembourg also contributes 1 Franc per kilowatt/hour.
Den luxemburgska staten ger dessutom fortfarande 1 franc/kilowattimme.
EnglishHow many grams of CO2 should be allowed to be emitted per kilowatt-hour?
Hur många gram CO2 bör det vara tillåtet att släppa ut per kilowattimme?
EnglishKozloduy produces electricity at less than two cents per kilowatt-hour.
Kozloduj producerar el för mindre än två cent per kilowattimme.
EnglishAccording to current forecasts, by 2010 51 billion kilowatt hours will be produced from renewable energy sources.
Enligt nuvarande prognoser kommer 51 miljarder kilowattimmar att produceras från förnybara energikällor 2010.
EnglishAccording to current forecasts, by 2010 51 billion kilowatt hours will be produced from renewable energy sources.
Enligt nuvarande prognoser kommer 51 miljarder kilowattimmar att produceras från förnybara energikällor 2010.
EnglishEach kilowatt for which we do not need to purchase energy from undemocratic regimes is a contribution to global security.
Varje kilowattimme som vi inte behöver köpa från odemokratiska regimer är ett bidrag till den globala säkerheten.
EnglishGermany, for example, has an Act on renewable energy, under which EUR 0.5 per kilowatt-hour is invested in photovoltaic technology.
I Tyskland, t.ex., finns det en lag om förnybar energi, enligt vilken 0,5 euro/kWh investeras i fotovoltaisk teknik.
EnglishHere, the principal criterion must be how many kilowatt hours can be harvested per hectare per annum without neglecting sustainability.
Här måste det främsta kriteriet vara hur många kilowattimmar man kan få ut per hektar och år utan att tumma på hållbarheten.
EnglishWhy should an erratic wind-generated kilowatt hour in a distribution network take precedence over a reliable nuclear kilowatt hour?
Varför ska en oberäknelig vindgenererad kilowattimme i ett distributionsnät få företräde framför en pålitlig kilowattimme som genererats av kärnkraft?
EnglishGermany's example makes it very clear: Germany's phasing out of nuclear power means that 33 billion kilowatt hours will have to be replaced by 2010.
Tysklands exempel klargör detta: När Tyskland avvecklar kärnkraften innebär det att 33 miljarder kilowattimmar måste ersättas till 2010.
EnglishGermany's example makes it very clear: Germany's phasing out of nuclear power means that 33 billion kilowatt hours will have to be replaced by 2010.
Tysklands exempel klargör detta: När Tyskland avvecklar kärnkraften innebär det att 33 miljarder kilowattimmar måste ersättas till 2010.
EnglishIt is a fact that generating one kilowatt-hour from nuclear energy produces 15 grams of CO2 whereas generating one kilowatt-hour from brown coal produces 970 grams.
När man producerar en kilowattimme från kärnenergi åstadkoms 15 gram CO2 medan en kilowattimme från brunkol ger 970 gram.
EnglishNotwithstanding the deletion of the kilowatt days scheme from the proposal, it will be necessary to substitute alternative effort management measures.
Även om systemet med kilowattdagar har tagits bort från förslaget kommer det att behövas alternativa åtgärder för förvaltningen av ansträngningen.
EnglishWith just a thousand appliances the figure reaches one kilowatt per hour, and with a million, one megawatt per hour, at which point we are talking about much larger volumes of energy consumption.
Tusen apparater drar redan en kilowattimme och en miljon en megawattimme, varvid det redan är fråga om betydande kvantiteter.
English(REESA) to construct a 400 kilowatt power line known as the ‘Unión de la linea Aragón-Frontera Francesa con la linea Sentmenat-Sallente’ (Aragon-French border and Sentmenat-Sallente line link).
(REESA) tillstånd att bygga en 400 kW-kraftledning kallad ”Unión de la línea Aragón-Frontera Francesa con la línea Sentmenat-Sallente”.
EnglishThis amendment would prohibit Member States from authorising the construction of new power stations that emit more than 350g of carbon dioxide per kilowatt hour produced.
Detta ändringsförslag skulle förbjuda medlemsstaterna att ge tillstånd till att bygga nya kraftverk som släpper ut mer än 350 gram koldioxid per producerad kilowattimme.
EnglishNotwithstanding the deletion of the kilowatt days scheme from the proposal, it will be necessary to substitute alternative effort management measures.
De biologiska förhållandena som råder för tunga i västra delen av Engelska kanalen är tillräckligt allvarliga för att bestämmelser om en återhämtningsplan skall tillämpas för det beståndet.