"kilometre" vertalen - Zweeds

EN

"kilometre" in het Zweeds

EN

kilometre {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. meetkunde, Brits Engels
kilometre (ook: kilometer)
volume_up
kilometer {comm. gen.} (ett längdmått (=1000 meter))
Near Kosicec there is a forty-kilometre long border strip consisting of green fields.
I närheten av Kosicec finns det en 40 kilometer lång grön gränssträcka.
I think most Members will welcome the 130 grammes per kilometre figure.
Jag tror att de flesta ledamöter kommer att välkomna siffran på 130 gram per kilometer.
Thus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.
År 2012 måste alltså koldioxidutsläppen ligga på maximalt 120 gram per kilometer.

Synoniemen (Engels) voor "kilometre":

kilometre

Voorbeeldzinnen voor "kilometre" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishManufacturers will have to achieve 147 grams of CO2 per kilometre by 2020.
Tillverkarna kommer att behöva minska utsläppen till 147 g CO2/km till 2020.
EnglishA full aircraft uses less fuel per passenger kilometre than a car.
Ett fullsatt flygplan drar mindre bränsle per passagerarkilometer än en bil.
EnglishEmissions from air traffic are by far the greatest per kilometre travelled.
Utsläppen från luftfarten är helt klart störst per personkilometer.
EnglishIn Sweden, the figure is a mere five inhabitants per square kilometre.
Jorden är mager, få människor bor där - i Sverige bara fem invånare per kvadratkilometer.
EnglishIt applies to every locomotive on every kilometre of track, and it is practically unlimited in size.
Den gäller varje lok på varje spårkilometer och är praktiskt taget obegränsad.
EnglishI would point out that the Commission had suggested a target of 135 grams per kilometre by 2020.
Jag vill framhålla att kommissionen hade föreslagit ett mål på 135 g CO2/km till 2020.
EnglishThe Commission proposed a reduction target of 135 grams of CO2 per kilometre.
Kommissionen har föreslagit ett mål på 135 g CO2/km.
EnglishI should like to note that CO2 emissions from these vehicles are currently around 200 g per square kilometre.
Koldioxidutsläppen från dessa fordon ligger för närvarande på 200 g per kvadratkilometer.
EnglishMy department shares a 370 kilometre border with Belgium.
Mitt departement har en 37 mil lång gemensam gräns till Belgien.
EnglishMost rural areas are outside the 250 kilometre limit.
De flesta landsbygdsområden ligger utanför 250 kilometersgränsen.
EnglishWe will have to raise an estimated figure of some EUR 8 billion for the 3 300-kilometre pipeline.
Enligt beräkningar kommer vi att behöva samla ihop cirka 8 miljarder euro för den 330 mil långa ledningen.
EnglishFirstly, from 1 January 2012, new cars in Europe must not emit more than 120g of CO2 per kilometre.
För det första: från och med den 1 januari 2012 får nya bilar i EU inte släppa ut mer än 120 g koldioxid/km.
English- This motion for a resolution calls, inter alia, for a kerosene tax and for kilometre charges for motor cars.
I detta resolutionsförslag efterfrågas bland annat en fotogenskatt och kilometeravgift för bilar.
EnglishThis creates difficulties in terms of transportation, since road transport counts as part of the 100-kilometre range.
Detta medför transportsvårigheter eftersom vägtransporten räknas med i de 100 kilometrarna.
EnglishBelgium gives 32 euro cents per passenger/kilometre to its railways. France comes second with 24 euro cents.
Belgien ger 32 cent per passagerarkilometer i stöd till sina järnvägar, medan Frankrike är tvåa med 24 cent.
EnglishLet me repeat that this is not about the 60-kilometre radius, or about the post and service industries.
Låt mig upprepa att detta inte handlar om 60-kilometersradien eller om företagen inom post- och servicebranschen.
EnglishNo other parts of Europe are as sparsely populated: they have an average of 4.4 inhabitants per square kilometre.
Inga andra delar av Europa är så glesbefolkade: de har ett genomsnitt på 4,4 invånare per kvadratkilometer.
English(ES) The Autonomous Community of Aragon has a population of around 1 200 000 - 44.8 per square kilometre.
Den autonoma regionen Aragonien har en befolkning på knappt 1 200 000 invånare, 44,8 per kvadratkilometer.
EnglishIt does actually make a difference whether we measure emissions from a pipe or in a butterfly net a kilometre away.
Givetvis har det betydelse om man mäter utsläppen i ändan av röret eller på en kilometers avstånd med fjärilshåv.
EnglishThe Commission's proposal provides for a reduction to 200 milligrams per kilometre and is currently being debated in Parliament.
I kommissionens förslag anges en minskning till 200 mg/km, vilket för närvarande diskuteras i parlamentet.