"it" vertalen - Zweeds

EN

"it" in het Zweeds

volume_up
it {vnw.}
SV
volume_up
IT {znw.} [afkorting]

EN it
volume_up
{voornaamwoord}

it (ook: that, there, this)
volume_up
det {vnw.}
It is not information, it is not advertising, it is not this, it is not that.
Det är inte information, det är inte reklam och det är inte det ena eller det andra.
It is evident from the responses to it that it enjoys very widespread approval.
Det står klart från det gensvar det fått att det röner ett mycket brett godkännande.
This is not what we have said, but it does not mean this is not what we have done.
Vi har inte sagt det, men det förhindrar inte att det är just det vi har gjort.
it (ook: that)
volume_up
den {vnw.}
It consulted us effectively, it continues to do so and it even did so yesterday.
Den rådfrågade oss, den fortsätter att göra det, den gjorde det så sent som i går.
On the other hand, it often made a point of showing its muscle to Parliament.
Å andra sidan agerade den ofta som om den vore den starka gentemot parlamentet.
It also took them when it presented regulations on the Pact on Stability and Growth.
Den tog sitt ansvar då den presenterade förordningarna om den juridiska statusen.

Synoniemen (Engels) voor "IT":

IT

Voorbeeldzinnen voor "it" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
I och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
EnglishBut of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Centralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
EnglishThe report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishWe cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
Vi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
EnglishThe communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
EnglishInstead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
I stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
EnglishMy colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
Mina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
EnglishWe have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
Vi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
EnglishFurthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Dessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
EnglishDevelopment of international transit rail networks is understandably a priority.
Utvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
EnglishDoes the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
Har rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
English   . I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
   . – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
EnglishFishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
Fisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
EnglishThe EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
EU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
EnglishLess than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
Mindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.