"immoral" vertalen - Zweeds

EN

"immoral" in het Zweeds

EN immoral
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

immoral (ook: bad, lewd, unethical)
Such an attitude would be immoral and ruinous for both Europe and ourselves.
En sådan attityd skulle vara omoralisk och förödande både för EU och oss själva.
He acted disloyally in supporting a unilateral, immoral and illegal attack.
Han agerade illojalt för en ensidig, omoralisk och olaglig attack.
We are talking about the brain drain, which is immoral with respect to poor countries.
Vi talar om kompetensflykten, som är omoralisk med avseende på fattiga länder.
immoral

Synoniemen (Engels) voor "immoral":

immoral
English
moral
English

Voorbeeldzinnen voor "immoral" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe attacks are immoral, and the international community cannot accept them.
Attackerna är omoraliska och det internationella samfundet kan inte acceptera dem.
EnglishThis is wrong, it is immoral and it constitutes a major hindrance to development.
Detta är fel, det är omoraliskt och det utgör ett mycket stort hinder för utveckling.
English   Mr President, I wish to speak on the immoral behaviour of the company Irish Ferries.
   – Herr talman! Jag vill tala om företaget Irish Ferries omoraliska uppförande.
EnglishIt would be unfair and even immoral to change the rules at this stage in the game.
Det skulle vara orättvist och även omoraliskt att ändra spelreglerna i det här skedet.
EnglishFirstly, nuclear weapons are not only immoral and inhumane, they are also illegal.
För det första är kärnvapen inte bara omoraliska och omänskliga, de är också olagliga.
EnglishThese weapons are not only immoral, they are increasingly useless in military terms.
Dessa vapen är inte bara omoraliska, de är också alltmer oanvändbara ur militär synvinkel.
EnglishSome people even view immoral behaviour as a symptom of modernity.
Vissa personer ser till och med omoraliskt beteende som ett symptom på modernitet.
EnglishThe international financial system really is amoral and immoral.
Det internationella finansiella systemet är verkligen amoraliskt och omoraliskt.
EnglishWe believe that the EU’s destructive and immoral fisheries agreements should be abolished.
Vi anser att EU:s destruktiva och omoraliska fiskeavtal skall avskaffas.
EnglishThat is not the source of inflation; it is the immoral actions of financial operators.
Detta är inte källan till inflation; det är de finansiella aktörernas omoraliska verksamhet.
EnglishWe believe that the EU’ s destructive and immoral fisheries agreements should be abolished.
Vi anser att EU: s destruktiva och omoraliska fiskeavtal skall avskaffas.
EnglishTax fraud is illegal, immoral and distorts the situation in individual EU Member States.
Skattesvindel är olagligt, omoraliskt och snedvrider förutsättningarna för enskilda EU-länder.
EnglishThis is unacceptable, immoral wastage and must be curbed.
Detta är ett oacceptabelt och omoraliskt slöseri, som vi måste sätta stopp för.
EnglishIt was suggested to him that this was immoral, but, to his mind, it was simply politics.
Man antydde för honom att detta var omoraliskt, men enligt hans uppfattning var det bara politik.
EnglishA war on Iraq in these circumstances would be immoral, illegal, dangerous and wrong.
Ett krig mot Irak under dessa förutsättningar skulle vara omoraliskt, olagligt, farligt och felaktigt.
EnglishThe Roma camps and the Roma communities are illegal and immoral.
De romska lägren och de romska samhällena är olagliga och omoraliska.
EnglishThis is unacceptable, immoral and criminal for the future.
Det är oacceptabelt, omoraliskt och kriminellt med hänsyn till framtiden.
EnglishThose who have work are fighting to keep it for themselves; that is immoral and unacceptable.
De som har arbete kämpar för att behålla dem för sig själva. Detta är omoraliskt och oacceptabelt.
EnglishThe enormous amount of aid the EU gives to its domestic agriculture is immoral and directly harmful.
skriftlig. - EU:s enorma stöd till det inhemska jordbruket är omoraliskt och direkt skadligt.
EnglishI therefore think that it is immoral to keep our eyes closed.
Därför tycker jag att det är omoraliskt att fortsätta blunda.