EN highly
volume_up
{bijwoord}

highly (ook: acutely, loud, out, high)
The Presidency highly values the support of the European Parliament in this respect.
Ordförandeskapet sätter högt värde på Europaparlamentets stöd i detta avseende.
This report is to be highly valued also from the point of view of enlargement.
Detta betänkande skall också värderas särskilt högt med tanke på utvidgningen.
It does badly against both highly industrialised and developing countries.
EU presterar dåligt gentemot både högt industrialiserade länder och utvecklingsländer.
However, I believe that these scientific developments are highly questionable.
Jag anser dock att denna utveckling av vetenskapen i hög grad kan ifrågasättas.
- (SV) More stringent rules for incineration plants are highly desirable.
Att skärpa reglerna för förbränningsanläggningar är i hög grad önskvärt.
The Fuel Quality Directive has been highly debated in the Committee on the Environment.
Direktivet om bränslekvalitet har debatterats i hög grad i miljöutskottet.
We always talk very highly of you, Commissioner, and I want to ask a question.
Vi talar alltid mycket uppskattande om er, fru kommissionsledamot, och jag vill ställa en fråga till er.
Indeed, Norway's Minister for Fisheries and Coastal Affairs spoke highly of the EU's cooperation in this regard.
Norges fiskeri- och kustminister uttryckte sig uppskattande om EU-samarbetet i detta avseende.
highly
Today, major international bodies such as the IMF, the OECD, the Commission and even the ECB generally speak very highly of the efforts which the Greeks have made.
Stora internationella organisationer, såsom IMF, OECD, kommissionen och även Europeiska centralbanken (ECB), talar i dag generellt i berömmande ordalag om grekernas ansträngningar.
highly (ook: dearly)

Voorbeeldzinnen voor "highly" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe smuggling of young women is also highly profitable, but the risks are small.
Också smuggling av unga kvinnor är i högsta grad lönsamt, men riskerna är små.
EnglishWe, as members of the GUE/NGL Group, are highly critical of this communication.
Vi som är medlemmar i GUE/NGL-gruppen är mycket kritiska till detta meddelande.
EnglishWith the ban on these highly toxic substances, they will become illegal in Europe.
Genom förbudet mot starkt giftiga ämnen kommer dessa ämnen att bli olagliga i EU.
EnglishIn this regard I value highly the work of the Commission and the commissioner.
Jag sätter här stort värde på kommissionens och kommissionsledamotens insatser.
EnglishIt is a highly-needed initiative which deserves a lot of attention and support.
Det är ett välbehövligt initiativ som förtjänar mycket uppmärksamhet och stöd.
EnglishEuropean competition law is both wide-ranging in scope and highly specialised.
EU:s konkurrenslagstiftning är både mycket omfattande och mycket specialiserad.
EnglishThis will open the way to a highly desirable clean-up operation in this area.
Detta öppnar vägen för en mycket efterlängtad upprensningsinsats på detta område.
EnglishThe references in this resolution to the Lisbon Treaty are highly detrimental.
Hänvisningarna till Lissabonfördraget i denna resolution är till stor nackdel.
EnglishThe inhabitants of highly regionalised countries will also have special advantages.
Invånarna i starkt regionaliserade länder kommer också att ha särskilda fördelar.
EnglishEven so, this report itself is highly critical of the Commission's management.
Trots detta är betänkandet i sig högst kritiskt mot kommissionens förvaltning.
EnglishEurope does not need to seek highly intensive technologies for food production.
EU behöver inte sträva efter högintensiva tekniker för livsmedelsproduktion.
EnglishWe must be prepared to receive highly qualified workers from third countries.
Vi måste vara beredda att ta emot högkvalificerade arbetstagare från tredjeländer.
English. - In a highly globalised world, farmers face increasing pressure.
skriftlig. - (EN) I en starkt globaliserad värld pressas jordbrukarna alltmer.
EnglishMercury is a highly toxic substance which must be subject to strict controls.
Kvicksilver är ett mycket giftigt ämne som måste underställas sträng kontroll.
EnglishThese actions must be highly effective, even under the most difficult circumstances.
Åtgärderna måste vara mycket effektiva även under de svåraste omständigheterna.
EnglishFor one thing, you cannot employ highly-trained experts for EUR 1 500 per month.
För det första går det inte att anställa utbildade experter för 1 500 euro i månaden.
EnglishThe work has been unanimously adopted in committee and I value that highly.
Arbetet har godkänts enhälligt i utskottet, vilket jag i högsta grad uppskattar.
EnglishThe Indicator of Language Competence is a highly valuable contribution in this area.
Indikatorn för språkkunskaper är ett väldigt värdefullt bidrag på detta område.
EnglishThis is a highly detailed report that deals with a very wide range of subjects.
Detta är ett ytterst ingående betänkande som går in på en mängd olika ämnen.
EnglishWe will, of course, have to be highly critical when it comes to meeting the targets.
Vi måste självklart vara strängt kritiska när det gäller uppfyllandet av målen.