EN free
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

1. algemeen

It is also about the free movement of workers, the free movement of labour.
Det handlar också om fri rörlighet för arbetstagare, fri rörlighet för arbetskraft.
Transparency suggests a challenge: free competition in a free market.
Öppenheten ställer oss inför en utmaning: fri konkurrens på en fri marknad.
A rational energy policy is best promoted through free trade and the free production of energy.
En rationell energipolitik främjas bäst genom fri handel och fri produktion av energi.
This means that if treatment is free for people insured there, it will be free for Anna too.
Det innebär att om vården är gratis för de försäkrade i landet, så är den gratis också för Anna.
Medications should be made available free of charge or at affordable prices.
Läkemedel måste tillhandahållas gratis eller till överkomliga priser.
We cannot give the data free to the students, free to the entrepreneurs of the world."
Vi kan inte låta studenterna gratis ta del av dessa data, fritt till världens entreprenörer."
To sum up, Georgia has been opened up for free and unhindered trade.
Sammanfattningsvis har Georgien öppnats för fri och obegränsad handel.
I argue for the free market, not the unbridled or unlimited free market.
Jag talar för den fria marknaden, inte för den otyglade eller obegränsade fria marknaden.
It believes in the benefits of global competition and of the free and unrestricted movement of capital and goods.
I betänkandet tror man på fördelarna med global konkurrens och på fri och obegränsad rörelse av kapital och varor.
We believe in the free market, but do not occasionally ignore the risks inherent in uncontrolled gambling.
Vi tror på den fria marknaden, men kan inte bortse från riskerna med okontrollerad spelverksamhet.
As a result, the problem of uncontrolled double duty-free sales remains with us and this is the subject of this report.
Problemet med okontrollerad dubbel skattefri försäljning kommer därigenom att finnas kvar, och om detta handlar detta betänkande.
Mr Lamy and all those in favour of uncontrolled free trade are not defending the common good but rather the interests of the financial and commercial institutions that pay them.
Pascal Lamy och alla de som är för en okontrollerad frihandel försvarar inte allmänhetens bästa utan istället de finansiella och kommersiella intressen som betalar dem.

2. zakelijk

Everyone has the right of access to a free placement service.
Var och en har rätt till tillgång till kostnadsfri arbetsförmedling.
Google Maps is a free service that offers a wide range of functionalities.
Google Maps är en kostnadsfri tjänst som innehåller en mängd funktioner.
This service is best provided free of charge to the consumer.
Det bästa hade varit om denna tjänst kunde vara kostnadsfri för konsumenten.

Voorbeeldzinnen voor "free" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishFree speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
Yttrandefrihet kommer alltid att offras eftersom det är EU:s standardinställning.
EnglishSpecifically, one concept could be to promote critical, free thought in society.
En särskild idé kunde vara att främja ett kritiskt, fritt tänkande i samhället.
EnglishAll that is true, and the nice thing about it is that it is so free of ideology.
Allt detta stämmer, och det bästa med det är att det är så fritt från ideologi.
EnglishIt seems that not all countries are entitled to sovereignty and 'free trade'...
Det verkar som om inte alla länder har rätt till suveränitet och ”frihandel”...
EnglishOn a number of occasions during the winter, the free buses from the university.
Vid ett antal tillfällen under vintern går det gratisbussar från universitetet.
EnglishWe want to provide consumers with free choice based on more extensive information.
Vi vill ge konsumenterna valfrihet på grundval av en fullständigare information.
EnglishMr Liikanen, when replying to Mr Truscott you are free to say whatever you wish.
När ni svarar Truscott, herr Liikanen, har ni full frihet att agera som ni önskar.
EnglishAnother important aspect is the idea that the benefits of free trade are mutual.
En annan viktig aspekt är uppfattningen att fördelarna med frihandel är ömsesidiga.
EnglishOur observers clearly confirmed that the elections were neither free nor fair.
Våra observatörer bekräftade tydligt att valet varken var fritt eller rättvist.
English   .A free trade area is an area without barriers, customs barriers in particular.
   . – Ett frihandelsområde är ett område utan hinder, framför allt tullhinder.
EnglishThe Commissioners directly involved must not be allowed to get away scot-free.
De kommissionärer som är direkt berörda får inte tillåtas komma undan ostraffade.
EnglishHere there is the call for the creation of a free-trade area with the US by 2015.
Här finns ett krav på skapandet av ett frihandelsområde med Förenta staterna 2015.
EnglishAs liberals, we believe in globalisation, free trade and international solidarity.
Som liberaler tror vi på globalisering, frihandel och internationell solidaritet.
EnglishWe in the European Parliament are all working for a free and democratic Moldova.
Vi i Europaparlamentet arbetar alla för ett fritt och demokratiskt Moldavien.
EnglishThirteen provinces in northern and central Afghanistan are indeed poppy free.
I tretton provinser i norra och centrala Afghanistan odlas faktiskt ingen vallmo.
EnglishThe free trade agreements with Peru and Colombia are a very poor counterexample.
Frihandelsavtalen med Peru och Colombia är mycket dåliga bevis på motsatsen.
EnglishAlso, the European Trade Unions Federation has criticised this free trade agreement.
Även Europeiska fackliga samorganisationen har kritiserat detta frihandelsavtal.
EnglishA free trade area is an area without barriers, customs barriers in particular.
. – Ett frihandelsområde är ett område utan hinder, framför allt tullhinder.
EnglishThey want nothing more than for this Union to break down into a free trade area.
De vill ingenting annat än att denna union löses upp i ett frihandelsområde.
EnglishIt provides a framework of debate, open dialogue and free exchange of views.
Den tillhandahåller ett ramverk för debatt, öppen dialog och fritt meningsutbyte.