EN following
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

following
Amongst the amendments that have been accepted, I would highlight the following:
Bland de valda ändringarna finns bland annat de följande:
The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value.
Den mest signifikanta biten är teckenbiten, de följande bitarna ger värdet.
The available options on the following pages vary depending on your choice.
Ditt val styr vilka alternativ som är tillgängliga på de följande sidorna.
following
The following are purely illustrative in the limited time available.
Det följande är rent belysande inom den begränsade tid som står till förfogande.
Mr President, I would like to say the following on behalf of Mr van Dam.
Jag säger det följande på min kollega Rijk van Dams vägnar.
Any earlier date is placed in the following century (e.g.
Alla lägre årtal gäller i det följande århundradet.
following (ook: adherent, backer, clientele, follower)
volume_up
anhängare {comm. gen.}
I am afraid that the Maoists will gain further supporters following the coup of 1 February.
Jag fruktar att maoisterna kommer att få ytterligare anhängare efter kuppen den 1 februari.
I suspect that Mr Sarkozy would describe himself, following this experience of the financial crisis, as a Keynesian.
Jag misstänker att Nicolas Sarkozy efter erfarenheten med finanskrisen skulle beskriva sig själv som en anhängare av Keynes läror.
This regime cannot even attract a political following for itself and now serves no purpose other than its own preservation.
Regimen kan inte ens skaffa sig egna politiska anhängare och har nu inget annat syfte än att hålla sig själv kvar vid makten.
following (ook: cortège, escort, retinue, suite)
In this regard we are following developments in the CSCE agreements closely.
Därför följer vi med uppmärksamhet det som händer med OECD: s överenskommelser.
The steps to follow will be described in the following.
Här följer en allmän beskrivning av de arbetsmoment som behöver utföras.
On Belarus: the Commission is closely following developments in Belarus.
Om Vitryssland: kommissionen följer noga utvecklingen i Vitryssland.
following
volume_up
anhängarskara {comm. gen.}
The then liberators still have a large following among the people, although they still feel distrusted by the outside world.
De dåvarande befriarna har fortfarande en stor anhängarskara bland folket, men de känner sig fortfarande misstrodda av omvärlden.

Voorbeeldzinnen voor "following" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe Conference has adopted the following declarations annexed to this Final Act.
Konferensen har antagit nedan angivna förklaringar, som fogas till denna slutakt.
EnglishShe has spoken in favour of the resumption of talks, following colleague Hökmark.
Hon har talat om att återuppta samtalen, i kollegan Gunnar Hökmarks efterföljd.
EnglishYou can be assured that the Commission is following this situation very closely.
Ni kan vara säkra på att kommissionen bevakar denna situation mycket noggrant.
EnglishMoreover, we need to be better at following up a number of the decisions we take.
Dessutom behöver vi en bättre uppföljning av flera av de beslut som vi fattar.
Englishbe replaced by the following phrase, which I shall again read out in English:
Jag uppmanar därför ledamöterna att stödja denna ändring av ändringsförslag 42.
EnglishI can reassure you, however, that we are following this matter very attentively.
Jag kan emellertid försäkra dig om att vi följer den här frågan mycket noga.
EnglishIt is not clear yet what the specific results will be following this visit.
Det står inte klart ännu vilka exakta resultat som besöket kommer att leda till.
EnglishWe are now following up in five areas: first, existing assistance is being continued.
Vi följer nu upp fem områden: För det första fortsätter det nuvarande biståndet.
EnglishIn the following pages you will find useful websites to become an active citizen.
Nedan hittar du bra webbplatser med tips om hur du blir en aktiv medborgare.
EnglishLook at me: I work all day, from six in the morning until two the following morning.
Titta på mig: Jag arbetar hela dagen, från sex på morgonen till två nästa morgon.
EnglishIt is a further opinion expressed by that committee, following an earlier one.
Det är ett kompletterande yttrande från denna kommitté, till ett tidigare yttrande.
EnglishIn this regard we are following developments in the CSCE agreements closely.
Därför följer vi med uppmärksamhet det som händer med OECD: s överenskommelser.
EnglishThe European Commission is following the peace process in Dhaka very closely.
Europeiska kommissionen följer fredsprocessen noga via sin delegation i Dakka.
EnglishThe Council Presidency will only be able to take action following the report.
Först sedan den rapporten har lagts fram kan rådets ordförandeskap vidta åtgärder.
EnglishMaybe following the Employment Summit a few things can still be done on this front.
Kanske kan som resultat av sysselsättningstoppmötet något ändå göras åt detta.
EnglishHowever, can I just urge the Commission and the Council to consider the following?
Men får jag bara be kommissionen och rådet att överväga det jag nu ska säga?
EnglishThe project is comprised of the following subprojects: I. Enhanced selectivity; II.
The project is comprised of the following subprojects: I. Enhanced selectivity; II.
EnglishI am glad that the dialogue is following the procedural course usual in such matters.
Jag är glad att dialogen följer den procedur som är den normala i sådana ärenden.
EnglishIt is to his merit that the outcome, following conciliation, is so well-balanced.
Det är hans förtjänst att medlingen ledde till ett så balanserat resultat.
EnglishWe are back to the level of 2002, following better figures in 2003, 2004 and 2005.
Vi är tillbaka på nivån för 2002 som åtföljdes av bättre siffror 2003, 2004 och 2005.