"families" vertalen - Zweeds

EN

"families" in het Zweeds

EN families
volume_up
{meervoud}

families
1964: America had small families and long life; Vietnam had large families and short lives.
1964: USA hade små familjer och lång livslängd; Vietnam stora familjer och kort livslängd.
Our families need support in many ways, and poor families are in particular need of help.
Våra familjer behöver stöd på många sätt, och fattiga familjer har ett speciellt hjälpbehov.
It is about their families and their families ' future.
Den handlar om deras familjer och om deras familjers framtid.

Voorbeeldzinnen voor "families" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe now have 10 party families, which shows the variety of our political culture.
Nu har vi tio partigrupperingar som visar mångfalden av vår politiska kultur.
EnglishFirstly, the status of families is directly connected with the rights of children.
För det första är familjernas ställning direkt kopplad till barns rättigheter.
EnglishBad health leads to higher pregnancy rates and condemns families to poverty.
Dålig hälsa leder till hög fertilitet och till att familjerna lever i fattigdom.
EnglishWe then asked to meet the families who are not sworn to secrecy, as far as I know.
Vi har då begärt att få träffa familjerna som, vad jag vet, inte har tystnadsplikt.
EnglishIf families prosper, the village prospers, and eventually so does the whole country.
Om familjerna blomstrar, blomstrar byarna, och så gör också tillslut hela landet.
EnglishMore European interference in the family could mean that families would suffer.
Om Europa blandar sig i familjen mer kan det bli familjen som hamnar i kläm.
EnglishIt is consumed within their own families or by friends, acquaintances or relatives.
Det konsumeras i den egna familjen eller av vänner, bekanta eller släktingar.
EnglishFamilies must be guaranteed a system that encourages them effectively, and protection.
Familjerna måste garanteras ett system som ger dem effektiv uppmuntran och skydd.
EnglishSubject: Provision of services and freedom of movement for families with children
Angående: Tillhandahållande av tjänster och fri rörlighet för barnfamiljer
EnglishI shall of course be sending Parliament's condolences to the families concerned.
Jag skall givetvis sända kondoleanser till familjerna å kammarens vägnar.
EnglishThe rest is made up by the institutions, the Spanish State and the families themselves.
Resten kommer från institutioner, den spanska staten och från familjerna själva.
EnglishThe patent portfolio now contains 71 active patent and registered design families.
Patentportföljen innehåller nu 71 aktiva patent- och mönsterskyddsfamiljer.
EnglishWe have the working families’ tax credit and other help for the low paid.
Vi har de arbetande familjernas skatterabatt och annan hjälp för låginkomsttagare.
EnglishThis pattern entails an intolerable burden, especially for families with children.
Det mönstret innebär en ohållbar belastning, särskilt för barnfamiljerna.
EnglishThe work they have done in this area has brought peace to many families.
Det arbete som utförts av denna kommitté har lindrat många familjers lidande.
EnglishFarming families need the security to plan ahead for the future of their businesses.
Jordbruksfamiljer behöver denna säkerhet för att kunna planera framtiden för företagen.
EnglishCovenants belong to families, communities, charities, which are arenas of cooperation.
Pakter hör hemma i familjen, i samhället, inom välgörenhet, som är samarbetets område.
EnglishThe Commission extends its condolences to the families of the victims, in particular.
Kommissionen vill särskilt uttrycka sitt deltagande med offrens anhöriga.
EnglishSuch deaths devastate families and tear the heart out of communities.
Sådana dödsfall drabbar familjerna hårt och skapar öppna sår i lokalsamhällena.
EnglishThat is the time when young women ought to be in education or perhaps starting families.
År 2007 har utnämnts till ” Europeiska året för lika möjligheter för alla ”.