"espoused" vertalen - Zweeds

EN

"espoused" in het Zweeds

volume_up
espoused {volt.deelw.}
EN

espoused {voltooid deelwoord}

volume_up
espoused
volume_up
åtog {volt.deelw.}
espoused

Voorbeeldzinnen voor "espoused" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishPurely and simply because you on the Right have espoused the wrong philosophy.
Helt enkelt för att ni i högern har tagit till er fel filosofi.
EnglishAt the beginning of its period of office, the Commission espoused the cause of transparency and openness.
Denna kommissionen talade i början av sin mandatperiod storslaget om insyn och öppenhet.
EnglishIt is consistent with the principles espoused by Labour and social democratic parties across Europe.
Det är förenligt med de principer som Labour och andra socialdemokratiska partier i Europa ansluter sig till.
EnglishMalaysia has long espoused democratic principles.
Malaysia har sedan länge följt demokratiska principer.
EnglishThey represent two causes strongly espoused by the European Parliament: participation by women and democracy in Algeria.
De representerar två för Europaparlamentet mycket känsliga frågor: kvinnans delaktighet och demokratin i Algeriet.
EnglishThe values espoused by individuals and their behaviour are influenced by what the people in question view as the norm in their social environments.
Människors värderingar och beteenden är påverkade av vad personerna i fråga ser som norm i deras sociala miljö.
EnglishThe European Treaties have espoused a need for the freedom of movement of goods, persons and services within the territories of the European Union.
De europeiska fördragen har stött behovet av rörelsefrihet för varor, personer och tjänster inom Europeiska unionens område.
EnglishMy attorney had never been able to accept the notion... often espoused by former drug abusers... that you can get a lot higher without drugs than with them.
Min advokat hade aldrig kunnat acceptera uppfattningen... som f. d. drogmissbrukare hävdar... att du kan bli mer hög utan droger.
EnglishNonetheless, the indirect approach espoused in this report should not be used as a way of relaxing the migration policies of the Member States.
Trots detta bör den indirekta strategi som förespråkas i betänkandet inte användas som ett sätt att lätta på medlemsstaternas invandringspolitik.
EnglishAnd do we really think that the Constitutions of all of our nations are racist because their criteria are different from those espoused by Baroness Ludford?
Och är vi övertygade om att alla våra konstitutioner är rasistiska när de har andra kriterier för medborgarskap än de som förs fram av baronessan Ludford?
EnglishMr President, in the results of your Presidency, you are the very illustration of the idea of political action that the centre right has always espoused.
Herr president! När det gäller resultatet av ert ordförandeskap är ni själv sinnebilden för den idé om politisk handling som center-högern alltid har förespråkat.
EnglishI backed it to show support for the safety recommendations but was uncomfortable with the more extreme anti-nuclear sentiments it espoused.
Jag backade upp den för att visa stöd för säkerhetsrekommendationerna men kände mig inte väl till mods med de mer extrema antikärnkraftsuppfattningar som den ansluter sig till.
EnglishWe need to be quite clear about one thing: culture is the source for the inspiring ideas and visions that are frequently espoused here, but far less frequently put into practice.
Vi behöver klargöra en sak: kultur är källan till inspirerande idéer och visioner som ofta hyllas här, men som alltför sällan omsätts i praktiken.
EnglishOnce again, it is the primacy of money that militates against humane and sustainable development, which is the undeniable ambition espoused by the European Union.
Återigen är det penningens makt som står i motsats till en mänsklig och hållbar utveckling, något som ändå är en ofrånkomlig ambition bekräftad av Europeiska unionen.
EnglishMany values and standards, or the lack thereof, espoused by Roma communities are directly at odds with the values and standards that we wish to see respected in our European countries.
Många värden och normer eller bristen på dessa som omfattar romska samhällen stämmer dåligt överens med de värden och normer vi vill ska respekteras i våra europeiska länder.
EnglishThis initiative may not be based precisely on the model of a college of European diplomacy, which the Mr Galeote espoused in his report last autumn; but it is a sensible step forward.
Detta initiativ bygger kanske inte precis på modellen med en europeisk diplomatskola, som Galeote anslöt sig till i sitt betänkande i höstas, men det är ett märkbart steg framåt.
EnglishThe concept of internal affairs, which is used to justify all crimes against one’ s own nation, is a doctrine espoused only by tyrants, and one that has never been held in civilised Europe.
Bara det att det finns en nation som skiljer sig från deras egen i kulturellt, historiskt och socialt hänseende är skäl nog för att de kinesiska myndigheterna ska försöka krossa den.