"decisive" vertalen - Zweeds

EN

"decisive" in het Zweeds

EN decisive
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

This will be a particularly decisive question when elections are held in autumn.
Särskilt i samband med höstens val kommer detta att bli en avgörande fråga.
They are of differing value, and it is their utility value that is decisive.
De är olika mycket värda, och det är deras praktiska värde som är avgörande.
Prime Minister, this is a decisive period in international politics.
Herr premiärminister, detta är en avgörande tidpunkt i internationell politik.
decisive (ook: bold, decided, firm, gritty)
It needs to have a clear and decisive position with respect to Russia.
EU måste ha en tydlig och beslutsam inställning när det gäller Ryssland.
Instead of being a decisive player, the EU was a confused spectator.
I stället för att vara en beslutsam aktör, blev EU en förvirrad åskådare.
We therefore call on the Commission to take a decisive negotiating stance in future.
Vi uppmanar därför kommissionen att inta en beslutsam förhandlingsposition i framtiden.
decisive (ook: close, compact, concrete, consistent)
volume_up
fast {bn.}
Therefore, as well as integration there needs to be firm, decisive law enforcement.
Därför krävs, förutom integration, ett fast och bestämt upprätthållande av lagen.
We think that a firm and decisive response to these forces is called for.
Vi anser att en fast och beslutsam reaktion mot dessa krafter är påkallad.
Governments that enjoy strong support can afford to be decisive in the international arena.
Regeringar som åtnjuter starkt stöd kan kosta på sig att vara fast beslutna på den internationella arenan.
For this reason I believe that decisive measures need to be taken.
Av detta skäl tror jag att bestämda åtgärder är nödvändiga.
This would just be hypocritical, symbolic of a Europe unable to express an authoritative and decisive position.
Detta skulle bara vara hyckleri och symbolisera ett EU som inte är i stånd att uttrycka en auktoritativ och bestämd ståndpunkt.
It also calls for even more decisive, even more committed action in defence of human rights.
Den uppmanar också till ännu mer bestämda, ännu mer engagerade åtgärder i försvaret av mänskliga rättigheter.
decisive (ook: agreed, decided, definite, determined)
decisive
Not only the economic climate is a decisive factor in this matter, however.
Men det är inte enbart det ekonomiska klimatet som är utslagsgivande i det här sammanhanget.
The analysis of road accidents is decisive.
Utslagsgivande är analysen av trafikolyckorna.
In addition to the decisive priority of safety, airspace management is also an economic sector.
Vid sidan av den utslagsgivande prioriteringen av säkerhet är förvaltningen av ett luftrum också en ekonomisk sektor.
decisive (ook: competent to act)
volume_up
beslutsfähig {bn.} [oud.] (beslutsför)

Synoniemen (Engels) voor "decisive":

decisive
English

Voorbeeldzinnen voor "decisive" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIn Rambouillet, a decisive step was taken towards reaching a peaceful settlement.
I Rambouillet har man lyckats ta ett steg framåt på vägen mot en fredlig lösning.
EnglishWe therefore urge the European Commission to take decisive action on this matter.
Vi uppmanar därför Europeiska kommissionen att vidta beslutsamma åtgärder i frågan.
EnglishFinally, I think the central role of the urban issue in cohesion policy is decisive.
Slutligen anser jag att städerna har en central roll i sammanhållningspolitiken.
EnglishWe therefore need to move towards European supervision and do so in a decisive way.
Vi måste därför närma oss europeisk tillsyn, och vi måste göra det beslutsamt.
EnglishAmongst other things, it proposes decisive action in connection with energy demand.
Bland annat föreslås ett beslutsamt agerande när det gäller efterfrågan på energi.
EnglishA thorough, broad-based assessment will need to provide the decisive answer.
Det behövs en grundlig, bred utvärdering för att ge ett definitivt svar på detta.
EnglishTherefore, decisive and effective action is immediately necessary at Community level.
Därför behövs det omedelbart kraftfulla och verkningsfulla åtgärder på EU-nivå.
EnglishIn spite of all this, the Commission sees no need to take decisive remedial action.
Kommissionen menar ändå inte att det är nödvändigt med kännbara konsekvenser.
EnglishIt provides for a more democratic, understandable and, above all, decisive Europe.
Det ger en mer demokratisk, begripligare och framför allt handlingskraftigare union.
EnglishThe report is courageous and decisive and deserves my praise and my support.
Betänkandet är modigt och beslutsamt och förtjänar att jag lovordar och stöder det.
EnglishI congratulate the Council for getting their act together and taking decisive action.
Jag gläder mig åt att rådet har samlat sig och genomfört beslutsamma åtgärder.
EnglishI regard this as the decisive issue and hope it will be tackled successfully.
Jag anser att det är den viktigaste frågan och hoppas därför att man lyckas med det.
EnglishWe are therefore facing a major challenge and should come up with a decisive response.
Vi står därför inför en stor utmaning och bör lägga fram beslutsamma åtgärder.
EnglishThis concerted effort will make it possible to take decisive steps forward.
De här samlade krafterna gör det möjligt att ta viktiga steg i rätt riktning.
EnglishEurope must take more decisive action to restrict this shameful procedure.
EU måste vidta mer bestämda åtgärder för att begränsa detta skamliga fenomen.
EnglishHowever, these criticisms are decisive, and have led us to oppose the motion.
För oss är det dock fristående kritik, som får oss att komma till motsatt uppfattning.
EnglishThe Commission plays a decisive part in the WTO’ s current trade policy.
Ni frågade om min grupp skulle ge er mandat för att göra det som ni har beskrivit.
EnglishThe EU must act in this regard by taking direct and decisive measures.
EU måste agera i den här frågan genom att vidta direkta och beslutsamma åtgärder.
EnglishAs has already been mentioned, relative stability plays a decisive role for Germany.
Som redan har nämnts är relativ stabilitet av största vikt för Tyskland.
EnglishMore decisive measures to correct the situation should be identified and put into action.
Det bör hittas och vidtas kraftfullare åtgärder för att åtgärda situationen.